Międzyszkolna Olimpiada Języka Angielskiego dla Klas Siódmych 2019

 

III Międzyszkolna Olimpiada

Języka Angielskiego dla Klas Siódmych

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 82

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski

Dyrekcja i nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 82


mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w

III Międzyszkolnej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Klas Siódmych

Olimpiada przebiega dwuetapowo:

1.       Etap szkolny odbędzie się 5.04.2019r. w szkole macierzystej zgłoszonej do Olimpiady. Etap szkolny ma na celu wyłonienie 3

uczniów reprezentujących szkołę w etapie międzyszkolnym.

2. Etap międzyszkolny odbędzie 30.05.2019r. w Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17

Prosimy nauczycieli o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zgłoszenie uczestnictwa szkoły w Olimpiadzie do dnia

1.04.2019r., poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adresy e-mailowe organizatorów.

Przy dużym zainteresowaniu Olimpiadą, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorki:

mgr Katarzyna Gałek-Żmudzka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

mgr Maria Magdalena Kaptur 

Cele Olimpiady

 • Upowszechnianie i uatrakcyjnienie wiedzy z języka angielskiego wśród uczniów klas siódmych

 • Sprawdzenie wiedzy i umiejętności językowych uczniów klas siódmych

 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów

 • Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów

 • Integracja środowiska uczniowskiego

 • Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka angielskiego różnych szkół

 • Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i wytrwałości.

REGULAMIN OLIMPIADY

 1. Organizatorem Olimpiady jest Szkoła Podstawowa Nr 82 w Krakowie.

 2. Olimpiada adresowana jest do uczniów klas siódmych szkół podstawowych lub młodszych.

 3. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny.

 4. W przypadku dużej ilości szkół zgłoszonych do Olimpiady, decyduje kolejność zgłoszeń.

 5. Olimpiada ma przebieg dwuetapowy.

Etap pierwszy- szkolny

I. Na etapie szkolnym Olimpiada odbywa się w macierzystej szkole 5.04.2019r., trwa 45 minut i jest przeprowadzona przez nauczycieli języka angielskiego tej szkoły.

II. Arkusz z zadaniami na eliminacje szkolne zostanie przygotowany i przesłany drogą elektroniczną przez organizatora Olimpiady na adres e-mailowy nauczycieli języka angielskiego zgłaszających szkołę do Olimpiady. Nauczyciele powielają arkusze tyle razy, ilu uczniów bierze udział.

III. Zadania zawarte w etapie szkolnym Olimpiady mają charakter quizu gramatyczno-leksykalnego (np. test wyboru, tworzenie pytań, dopasowywanie, uzupełnianie luk itp.).

IV. W etapie szkolnym może startować dowolna ilość uczniów.

V. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych lub młodsi -szczególnie uzdolnieni, wykazujący umiejętności i wiedzę na poziomie wyższym.

VI. Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych nauczyciel odpowiedzialny za ich przebieg, przesyła drogą elektroniczną listę zakwalifikowanych uczniów (3 osoby ze szkoły) na adres e-mailowy organizatorów do 19.04.2019r.

Etap drugi - międzyszkolny

I. Etap międzyszkolny Olimpiady odbędzie się 30.05.2019r. w Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17, 31-814 Kraków.

II. W tym etapie biorą udział uczniowie zakwalifikowani poprzez eliminacje szkolne (trzech uczniów z jednej szkoły).

III. Każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie w czasie 60 minut.

IV. Zadania zawarte w etapie międzyszkolnym Olimpiady mają charakter quizu gramatyczno-leksykalnego (np. test wyboru, tworzenie pytań, dopasowywanie, uzupełnianie luk w zdaniach, tekstach, prawda/fałsz itp.).

V. W trakcie trwania Olimpiady nie wolno korzystać ze słowników, książek, telefonów komórkowych itp.; uczeń może posiadać wyłącznie długopis/ pióro z niebieskim/czarnym wkładem.

VI. Nad prawidłowością przebiegu Olimpiady czuwać będzie jury, w skład którego wejdą organizatorzy oraz nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie.

V. Po zakończeniu drugiego etapu Olimpiady uczniowie udają się na przerwę śniadaniową i na zajęcia multimedialne.

VI. Nauczyciele sprawdzają prace uczniów.

VII. Po sprawdzeniu prac zostają wyłonieni finaliści konkursu.

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu jego odbywania się.

IX. Przewidywane nagrody to: dyplomy dla wszystkich szkół, nagrody indywidualne oraz podziękowania dla nauczycieli.

Zakres merytoryczny

1. Gramatyka – etap szkolny/międzyszkolny

 • Czas Present Simple;

 • Czas Present Continuous;

 • Czas Past Simple;

 • Czas Past Continuous;

 • Czas Present Perfect

 • Czas Future Simple;

 • Be going to;

 • There is/there are;

 • Czasowniki modalne: can, must, mustn’t, have to, should;

 • Zaimki wskazujące: this/that/these/those;

 • Przyimki;

 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (how much, how many, much, many, a lot of, (a) little, (a) few, a, an, some, any);

 • Przysłówki częstotliwości;

 • Dopełniacz ‘s;

 • Zaimki rzeczowne, dopełnieniowe, dzierżawcze;

 • Liczebniki główne i porządkowe;

 • Przymiotniki (stopniowanie; as…as, too, enough);

 • Przedimki: a, an, the;

 • Przysłówki;

 • Tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych (Yes/No; Wh-questions);

 • Wyrażenia typu: love/like/hate/don’t mind +-ing

 • Tryb warunkowy: typ 0, I, II

Gramatyka –etap międzyszkolny

 • Tryb warunkowy: typ III

 • Strona Bierna

2. Słownictwo– etap szkolny/międzyszkolny

Tematyka

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10)sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego);

14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne);

3. Funkcje językowe i rozumienie tekstu objęte Nową Podstawą Programową Języka Obcego Nowożytnego dla uczniów szkół podstawowych w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VII).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

…………………………………………………………………………………..(nazwa szkoły)

…………………………………………………………………………………………..(adres)
…………………………………………………………………………………….…...(telefon)

zgłasza udział w

III Międzyszkolnej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Klas Siódmych

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego (I): .........................................................................................................................

tel. kontaktowy .............................................................................................

e-mail………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego (II): .........................................................................................................................

tel. kontaktowy .............................................................................................

e-mail………………………………………………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgoda rodziców/opiekunów na publikację wizerunku dziecka

Kraków, dnia ........................

 

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka ……………………………………, ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr……….. podczas „III Międzyszkolnej Olimpiady Języka Angielskiego dla Klas Siódmych”, organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 82 oraz umieszczenie zdjęć na stronie internetowej placówki www.sp82krakow.pl oraz w prasie lokalnej.

……………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu przygotowania, przeprowadzenia i promocji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
................................................

data, czytelny podpis rodzica / opiekuna

 

 

 

Copyright 2011 Międzyszkolna Olimpiada Języka Angielskiego dla Klas Siódmych 2019. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free