WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA

ROK SZKOLNY 2015/16

1.  W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dla uczniów klas III.

         2.   W piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej kierowanym do dyrektorów szkół została potwierdzona informacja, że w ramach programu brak jest możliwości dofinansowania cyt. „ (…) ćwiczeń, atlasów, słowników. W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. Box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze."

 3.   Grupy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu:

  • Uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej,  pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości  574,00 zł netto.                                                           - Jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca przedkłada zaświadczenie/kartę zasiłkową o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

- Jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodzinnym w 2013 roku.

  • Uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klas III szkoły podstawowej,  pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto, natomiast w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna

- Do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem występowania w rodzinie przypadków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 

  •  Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty:

słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- Do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

 

  1. 4.   Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna" wynosi do 225 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej.

 

 

  1. 5.   Sposób rozliczenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników:

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

 

 

Wnioski należy składać do Pedagoga szkolnego

w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2015

 

Copyright 2011 WYPRAWKA SZKOLNA 2015. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free