Postanowienia wstępne

Drukuj

PRZEDMIOTOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I - III

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin został opracowany i przyjęty do realizacji przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie.
   
2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej są zobowiązani do respektowania sposobów oceniania zawartych w Regulaminie.

3. Obserwacje osiągnięć i rozwoju uczniów oraz śródroczna ocena opisowa odnotowywane są w Dzienniku Lekcyjnym.

4. Roczna ocena ucznia jest odnotowywana w Dzienniku Lekcyjnym i Arkuszu Ocen.

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz kryteriach oceniania zachowania.

6. W ciągu trzyletniego okresu edukacji uczeń, w charakterystycznym dla niego tempie, uwzględniającym jego możliwości intelektualne i psychiczne, zdobywa określone wiadomości i umiejętności. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem i dostosować wymagania edukacyjne do jego potrzeb rozwojowych oraz organizować na terenie szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

7. W trakcie stosowania powyższego systemu i oceniania pewne ustalenia mogą ulec modyfikacji.

ROZDZIAŁ II
ZASADY OCENIANIA

1.Ocenianiu podlegają:
- osiągnięcia edukacyjne ucznia
-  zachowanie ucznia.

2. Ocenianie polega na rozpoznawaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3. W  edukacji zintegrowanej ma ono na celu:

4. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne: śródroczną i roczną.

5. Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową zachowania, wiedzy i umiejętności ucznia. Ocena opisowa ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.

6. Ocenianie bieżące uczniów odbywa się poprzez zapis słowny poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie poszczególnych edukacji. W Dzienniku Lekcyjnym stosuje się zapis symboliczny wysiłku ucznia:

6 mistrz,

5 - pracujesz znakomicie,

4 - prace wykonałeś poprawnie,

3 - doceniamy twój wysiłek,

2 - masz przed sobą dużo pracy,

1 - jesteśmy wszyscy zaniepokojeni.

7. Symboliczny zapis bieżących ocen, dla którego ustalono wymagania edukacyjne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego, zawarty jest w rozdziale III Regulaminu.

8. Dodatkowo ocena bieżąca dokonywana jest przez nauczyciela uśmiechem, gestem lub symbolem graficznym ustalonym przez zespół klasowy.

9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów odbywa się w zakresie:

10. Zachowanie na  bieżąco odnotowywane jest w Dzienniku Lekcyjnym wg następującej skali:

       6 – zachowanie wzorowe

         5 – bardzo dobre

         4 – dobre

         3 – poprawne

         2 – nieodpowiednie

         1 – naganne.

11. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania rodziców ( prawnych opiekunów) o osiągnięciach i zachowaniu ucznia na spotkaniach klasowych, odbywających się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w planie pracy szkoły.
Dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną, nauczyciel przedstawia rodzicom projekt oceny ucznia.

ROZDZIAŁ III (ocenianie w czasie pandemii)  - w załączniku
 

Załączniki:
Pobierz plik (ROZDZIAŁ III ocenianie_pandemia.pdf)ROZDZIAŁ III ocenianie_pandemia.pdf[ ]112 kB