Zachowanie

Drukuj

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III

W edukacji wczesnoszkolnej ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali:

6 – zachowanie wzorowe

5 – bardzo dobre

4 – dobre

3 – poprawne

2 – nieodpowiednie

1 – naganne.

 

ZACHOWANIE WZOROWE – 6 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE – 5 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 

4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

 

ZACHOWANIE DOBRE – 4 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

4. Dbałość o bezpieczeństwo własne i kolegów.

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 

ZACHOWANIE POPRAWNE – 3

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

5. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE – 2

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

4. Dbałość o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów .

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

 

ZACHOWANIE NAGANNNE – 1

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.