Zachowanie

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III

W edukacji wczesnoszkolnej ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali:

6 – zachowanie wzorowe

5 – bardzo dobre

4 – dobre

3 – poprawne

2 – nieodpowiednie

1 – naganne.

 

ZACHOWANIE WZOROWE – 6 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 • Jest pracowity, sumienny, wykorzystuje swoje zdolności w pracy szkolnej.
 • Sumiennie i na bieżąco przygotowuje się do wszystkich zajęć, prace domowe wykonuje starannie.
 • Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych ( na miarę swoich możliwości).
 • Pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych, utrzymuje je w należytym stanie.
 • Wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela.
 • Pomaga słabszemu koledze w nauce.
 • Wzorowo uczęszcza na zajęcia szkolne, a opuszczone lekcje usprawiedliwia w wyznaczonym terminie.

2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły.

 • Zawsze chętnie bierze czynny udział w życiu szkoły .
 • Pracuje w samorządzie klasowym.
 • Reprezentuje szkołę w apelach i uroczystościach na terenie szkoły .
 • Szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność .
 • Pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.
 • Aktywnie włącza się w akcje charytatywne.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 • Nigdy nie używa wulgarnych wyrazów.
 • Zawsze stosuje zwroty grzecznościowe wobec uczniów i nauczycieli.

4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

 • Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Zawsze chętnie i z własnej inicjatywy służy pomocą innym.
 • Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu osobistego.
 • Nie ulega złym wpływom, swoim zachowaniem daje przykład innym.

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 • Prezentuje bardzo wysoką kulturę osobistą.
 • Umie oceniać swoje postępowanie.
 • Problemy i konflikty rozwiązuje w sposób właściwy, zgodny z normami postępowania.
 • Nosi obowiązujący strój. Stosuje się do zasad określających strój uczniowski.
 • Pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

 • Jest prawdomówny i przeciwstawia się kłamstwu i obmowie.
 • Nie powoduje konfliktów w klasie.
 • Reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się innych, łagodzi konflikty, nieporozumienia koleżeńskie.

 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE – 5 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 • Uczy się pilnie i systematycznie, przezwycięża napotkane trudności.
 • Jest przygotowany do zajęć, ma odrobioną pracę domową.
 • Pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych.
 • Uczestniczy w pracach społecznych w klasie i w szkole.
 • Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych funkcji.
 • Pomaga słabszym kolegom w nauce.
 • Nie opuszcza zajęć szkolnych, w wyznaczonym terminie usprawiedliwia je.
 • Zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły.

 • Czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, bierze udział w akcjach charytatywnych.
 • Zna i szanuje tradycje szkolne.
 • Z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.
 • Dba o porządek w klasie i w szkole.
 • Szanuje sprzęt szkolny, cudzą własność.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 • W kontaktach z innymi osobami wyraża się jasno, komunikatywnie.
 • Stosuje zwroty grzecznościowe.

 

4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

 • Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy na zajęciach, zabaw oraz gier sportowych.
 • Dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo , nie stwarza zagrożenia dla innych
 • Zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 • Jest zawsze uprzejmy i kulturalny, nie używa brzydkich wyrazów, nie obraża kolegów ani pracowników szkoły .
 • Jest zawsze schludnie i estetycznie ubrany, stosuje się do zasad określających strój uczniowski.
 • Dba o ład i porządek w klasie i w szkole.
 • Pojawiające się problemy lub konflikty rozwiązuje we właściwy sposób.

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

 • Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, chętnie pomaga kolegom mającym trudności w nauce.
 • Nie ucieka się do przemocy ani agresji (słownej lub fizycznej).

 

ZACHOWANIE DOBRE – 4 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 • Uczęszcza systematycznie i punktualnie do szkoły.
 • Każdą opuszczoną godzinę , usprawiedliwia w wyznaczonym terminie.
 • Jest przygotowany do lekcji, ma potrzebne podręczniki i przybory.
 • Systematycznie odrabia zadania domowe.
 • Dość dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań.
  • Zawsze posiada zmienne obuwie.
 • Zazwyczaj wykonuje polecenia nauczyciela.

2. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły.

 • Szanuje tradycje szkoły.
 • Stosuje się do zasad określających strój uczniowski.
 • Właściwie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.
 • Uczestniczy w akcjach charytatywnych.
 • Na ogół szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 • Nie używa wulgarnych słów.
 • Przykładnie używa słów proszę, przepraszam, dziękuję.

4. Dbałość o bezpieczeństwo własne i kolegów.

 • Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu
 • Dość zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 • Nie ulega złym wpływom i nie namawia do złego innych.

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 • Nie doprowadza do konfliktów i nieporozumień koleżeńskich, czasem je łagodzi.
 • Stosuje zwroty grzecznościowe.
 • Na ogół kulturalnie zwraca się do kolegów oraz pracowników szkoły.
 • Nie stosuje przemocy fizycznej jak i słownej.
 • Na ogół właściwie reaguje na zło i przemoc.

 

ZACHOWANIE POPRAWNE – 3

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 • Stara się być sumienny i systematyczny w nauce.
 • Przy pomocy nauczycieli i rodziców rozwiązuje problemy napotkane w nauce.
 • Jest punktualny, nie spóźnia się na lekcje .
 • Właściwie wywiązuje się z powierzonych zadań.

2. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły.

 • Na ogół wypełnia powierzone mu obowiązki szkolne.
 • Na ogół stosuje się do zasad określających strój uczniowski.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 • Czasami zdarza się mu nie panować nad swoim słownictwem.
 • Na ogół poprawnie odnosi się do koleżanek i kolegów w klasie.

4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

 • Potrafi na ogół dokonać właściwej oceny postępowania własnego i kolegów.
 • Stara się dbać o higienę osobistą i  estetykę stroju oraz wyglądu.
 • Dość zgodnie współdziała w zabawie.
 • Na ogół przestrzega norm i zasad postępowania.

5. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 • Na ogół na swoim stanowisku ma ład i porządek.
 • Na ogół nie niszczy sprzętu szkolnego, książek oraz pomocy dydaktycznych.
  • Dostrzega popełnione błędy, umie naprawić wyrządzone szkody.

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

 • Na ogół grzecznie odnosi się do rówieśników oraz dorosłych.
 • Potrafi przeprosić za wyrządzone krzywdy.
 • Stara się właściwie zachowywać i nie stosować przemocy słownej i fizycznej.

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE – 2

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 • Jest niesystematyczny i niesumienny w nauce.
 • Bardzo często nie wykonuje poleceń nauczyciela.
 • Często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się do szkoły .
 • Zapomina podręczników, zeszytów oraz przyborów szkolnych, nie wykazuje o nie większej dbałości.
 • Często jest nieprzygotowany do lekcji.
 • Wykorzystuje swoje zdolności w niewielkim stopniu.
 • Prace domowe odrabia przy minimalnym wysiłku, zdarza się, że nie ma ich wcale.

2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły.

 • Nie wypełnia dyżurów w klasie .
 • Nie wywiązuje się z zadań powierzonych przez nauczyciela, wykonuje je przy minimalnym wysiłku.
 • Nie przejawia troski o mienie szkoły oraz swoją własność.
 • Nieterminowo wykonuje zlecone prace lub nie wykonuje ich wcale.
 • Bardzo często zapomina o zasadach określających strój szkolny.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 • Nie używa zwrotów grzecznościowych.
 • Czasami używa niecenzuralnego słownictwa.

4. Dbałość o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów .

 • Bywa konfliktowy, wywołuje bójki, bierze w nich udział.
 • W czasie przerw zachowuje się krzykliwie i agresywnie.
 • Bardzo często ignoruje uwagi nauczyciela.
 • Nie zawsze dostrzega szkodliwość swojego postępowania.
 • Zaśmieca klasę, zostawia po sobie bałagan.

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 • Swoim postępowaniem narusza godność swoją i innych.
 • Bardzo często utrudnia prowadzenie lekcji (rozmowy na lekcji).
 • Na ogół nie potrafi kulturalnie zachować się w szatni, podczas przerwy, na wycieczce.
 • Jest kłótliwy.
 • Wyrządza krzywdę młodszym.

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

 • Lekceważy i odrzuca pomoc innych.
 • Nie zależy mu na uzupełnianiu braków i zaległości.
 • Niegrzecznie odnosi się do koleżanek i kolegów.

 

ZACHOWANIE NAGANNNE – 1

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 • Lekceważy obowiązki ucznia, nie uczy się, nie wypełnia poleceń nauczyciela.
 • Nie wykonuje zleconych mu prac.
 • Zapomina zeszytów, książek oraz przyborów szkolnych.
 • Wykorzystuje swoje zdolności w minimalnym stopniu.

2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły.

 • Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
 • Działa destrukcyjnie, przeszkadza, niewłaściwie się zachowuje podczas zajęć i uroczystości szkolnych
 • Niszczy sprzęt szkolny.
 • Nie stosuje się do zasad określających strój uczniowski.

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 • Używa niecenzuralnego słownictwa.
 • Zachowuje się krzykliwie.
 • Jest wulgarny w stosunku do otoczenia.

4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

 • Przeszkadza kolegom w pacy, utrudnia prowadzenie zajęć, a na udzielone mu upomnienie nie reaguje.
 • Jest agresywny, często powoduje kłótnie lub bójki w szkole.
 • Aprobuje i pochwala złe zachowanie innych.
 • Stosuje groźby wobec rówieśników.
 • Wywiera negatywny wpływ na swoich rówieśników.

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 • Jest niekulturalny.
 • Niszczy mienie szkolne, własność społeczną lub indywidualną.
 • Niszczy prace innych.
 • Nie potrafi przyznać się do błędu, przeprosić, naprawić wyrządzonej krzywdy.

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

 • Nie reaguje na uwagi i upomnienia ze trony nauczyciela.
 • Niewłaściwie odnosi się do rówieśników czy dorosłych.
 • Kłamie, nie przyznaje się do popełnionego czynu, błędu.
 • Wykazuje brak tolerancji wobec dzieci innej tradycji kulturowej.
Copyright 2011 Zachowanie. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free