Statut

 

 

S T A T U T

 SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  82

W KRAKOWIE - NOWEJ HUCIE

os. Kalinowe 17

 Spis treści

PODSTAWA PRAWNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

CELE I ZADANIA SZKOŁY

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

PRACOWNICY SZKOŁY

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

UCZNIOWIE

GOSPODARKA FINANSOWA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1292 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007r. Nr 35 poz. 222);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września  2008 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (DZ. U. Nr 178 poz.1097).

  

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 82  im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie;
 2. Szkoła jest zlokalizowana w Krakowie-Nowej Hucie, os. Kalinowe 17;
 3. Szkoła Podstawowa nr 82, zwana dalej szkołą, jest publiczną, sześcioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży wraz z oddziałami przedszkolnymi;
 4. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

 

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kraków;
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

§ 3

 

 1. Szkoła posiada imię Świętej Jadwigi Królowej Polski;
 2. Szkoła może ubiegać się o zmianę jej imienia;
 3. Imię szkole nadaje organ prowadzący, na wniosek rady rodziców lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rodziców i samorządu uczniowskiego;
 4. Nazwa jest używana, w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy, w brzmieniu: Szkoła Podstawowa nr 82.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

 

Szkoła we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem ucznia jako wartością nadrzędną.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka;
 2. W zakresie dydaktyki szkoła:

1)      realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących,

2)      uczy poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania ze zrozumieniem,

3)      zapewnia wszystkim dzieciom i młodzieży zdobycie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

4)      przekazuje wiadomości w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

5)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie z pożytkiem dla siebie, rodziny, narodu i państwa,

6)      uczy operowania zdobytą wiedzą, racjonalnego, konkretnego ujmowania i oceny zjawisk życia, rozbudza ciekawość poznawczą poprzez stosowanie odpowiednich metod i form nauczania,

7)      rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

8)      umożliwia uczniom edukację kulturalną poprzez korzystanie z bogactwa kulturowego naszego miasta,

9)      zapewnia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

10)   upowszechnia znajomość języków obcych,

11)   umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki.

 1. W zakresie nabywania umiejętności szkoła uczy:

1)      planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

2)      skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

3)      efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4)      rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

5)      poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6)      odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7)      rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8)      przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

i problemów społecznych,

9)       wyrabiania umiejętności samokształceniowych pozwalających na wzbogacenie osobowości i wiedzy ucznia.

 

§ 5

 

 1. Działalność wychowawcza szkoły określona jest przez program wychowawczy szkoły, który opisuje treści i działania o charakterze wychowawczym;
 2. Szkoła w zakresie wychowania:

1)      stwarza warunki wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym   i duchowym,

2)      przekazuje dzieciom i młodzieży podstawowe wartości etyczne, kształtuje wrażliwość, wskazuje hierarchie wartości moralnych,

3)      kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  i szacunku dla każdego człowieka,

4)      dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie  z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi,

5)      uświadamia znaczenie rodziny w swoim życiu i życiu społeczeństwa,

6)      uczy współżycia i tolerancji, funkcjonowania w społeczeństwie rodzinie i państwie, kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

7)      przygotowuje do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie,

8)      kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,

9)      przekazuje uczniom umiejętności i nawyki świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych,

10)  dba o utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,

11)   wyrabia u uczniów nawyki prowadzące do działania na rzecz ochrony środowiska poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,

12)   kształtuje nawyki higieniczno-zdrowotne, wdraża do aktywnego działania na rzecz zdrowia poprzez realizację programu oświaty zdrowotnej, udział             w pracach Klubu Szkół Promujących Zdrowie oraz ścisłą współpracę z pielęgniarką szkolną  i Sanepidem,

13)   uwrażliwia na cierpienia i potrzeby innych, uczy przywiązywania szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym.

  

§ 6

 

 1. W zakresie profilaktyki szkoła:

1)      kształtuje umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi,

2)      dba o wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

3)      uczy zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec obcych,

4)      wpływa na budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie, dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

5)      wspiera oddziaływania rodziny,

6)      wdraża uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego,

7)      informuje o istniejących niebezpieczeństwach, uczy dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,

8)      wyposaża uczniów w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

9)      stwarza możliwości do doskonalenia się,

10)   zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów.

 

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom/ prawnym opiekunom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;
 2. Nauczyciele, a szczególnie wychowawcy są zobowiązani do udzielania pomocy uczniom w rozwiązywaniu ich problemów szkolnych i osobistych, gdy uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie zwrócą się o to z prośbą, a także, gdy sami taką potrzebę zauważą;
 3. Szczegółowe zadania wychowawcze i profilaktyczne oraz sposoby ich realizacji określone są w: szkolnym programie wychowawczym i szkolnym programie profilaktyki, które uchwala się zgodnie z ustaloną procedurą. Programy realizowane są przez wszystkich nauczycieli.

 

§ 7

 

 1. W zakresie opieki szkoła:

1)      eliminuje i przeciwdziała powstawaniu zjawisk patologicznych oraz związanych z tym problemów,

2)      dba o bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla uczniów i pracowników szkoły,

3)      otacza szczególną opieką dzieci z rodzin rozbitych, wielodzietnych i dysfunkcyjnych oraz udziela wsparcia w sferze potrzeb materialnych, moralnych i zdrowotnych, w miarę możliwości szkoły,

4)      sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

5)      utrzymuje stałą współpracę z domem rodzinnym uczniów, przedszkolami i innymi instytucjami wspierającymi ucznia,

6)      dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

7)      podejmuje działania eliminowania wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, gimnastykę korekcyjną.

 1. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej szkoła ułatwia uzyskanie pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 8

 

 1. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły są określone przez:

1)      szkolny zestaw programów nauczania,

2)      szkolny program wychowawczy,

3)      szkolny program profilaktyki,

4)      zadania zespołów nauczycielskich,

5)      integrację wiedzy nauczanej w:

a)      kształceniu zintegrowanym w klasach I-III oraz oddziałach przedszkolnych,

b)      ścieżkach edukacyjnych: prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczo medialnej, wychowania do życia w społeczeństwie (moduł edukacji prorodzinnej, regionalnej i patriotyczno-obywatelskiej),

c)      prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć warsztatowych i terenowych,

6)      prowadzenie lekcji religii lub etyki,

7)      pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Szkoła współpracuje ściśle z instytucjami wspomagającymi szkołę w jej działalności wychowawczo - opiekuńczej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rejonowy, Policja, TPD, PCK, MOPS itp.).

 

§ 9

 

 1. W szkole mogą działać szkolne koła organizacji, których celem statutowym jest wspieranie działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej (TPD, PCK, Koło Ekologiczne, organizacje harcerskie);
 2. Zgodę na podjęcie działalności organizacji, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców;
 3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz działalności partii politycznych.

 

§ 10

 

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

1)      zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole,

2)      kontrole obiektów należących do szkoły, ich remonty i modernizację,

3)      dyżury nauczycieli w czasie przerw, zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem,

4)      zapewnienie nadzoru pedagogicznego na wszystkich odbywających się  w szkole zajęciach,

5)      doskonalenie pracowników szkoły w zakresie rozpoznawania problemów i metod ochrony uczniów przed przejawami patologii społecznych, uzależnień i przemocy,

6)      zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez i wycieczek poza terenem szkoły stosownie do wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności uczniów powierzonych opiece oraz specyfiki imprez i wycieczek, a także warunków, w jakich będą się one odbywać,

7)      systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,

8)      zapoznanie pracowników oraz uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

9)      dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii,

10)   umożliwienie działania na terenie szkoły gabinetu lekarskiego i stomatologicznego,

11)   zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej,

12)   uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

 1. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcję religii.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 11

 

Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły,

2)      rada pedagogiczna,

3)      rada rodziców,

4)      samorząd uczniowski.

 

§ 12

 

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:

1)      kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych         w szkole z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

3)      kieruje pracami rady pedagogicznej,

4)      realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)      dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego,

6)      podaje do publicznej wiadomości, zatwierdzany corocznie zgodnie z obowiązującą procedurą, program wychowania przedszkolnego, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego,

7)      podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

8)      ustala program wychowawczy szkoły, obowiązujący do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie tego programu,

9)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

10)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

11)   sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

12)  wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

13)   zapewnia uczniom i pracownikom należyte warunki pracy,

14)   organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły,

15)   rozstrzyga spory zaistniałe na terenie szkoły, wnoszone sprawy rozstrzyga

z zachowaniem prawa i dobra publicznego,

16)   wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych,

17)   stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

18)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

19)   odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje

w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)      występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

4)      odroczenia obowiązku szkolnego oraz wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także   w uzasadnionych przypadkach zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 1. Dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców;
 2. Dyrektor szkoły odpowiada za opracowanie projektów rocznych planów finansowych szkoły, zmian w rocznych planach i terminowe przedłożenie ich do zatwierdzenia;
 3. Dyrektor w wykonywaniu swoich działań współpracuje radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 

 

§ 13

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole;
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły;
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb;
 5. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

2)      uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,

5)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

6)      podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia ucznia do innej klasy.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)      kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

6)      kryteria przyznawanych dodatków motywacyjnych,

7)      zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,

8)      przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych z zajęć wychowania fizycznego w klasach 4-6.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców;
 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
 3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków;
 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane; Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 5. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 14

 

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów;
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów danego oddziału;
 3. W wyborach, o których mowa w ust.2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, w którym określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami      i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 2. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze   wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców,

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

3)      uchwalanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7. Zadaniem rady rodziców jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, a w szczególności:

1)      współdziałanie z wychowawcą, nauczycielami, ze środowiskiem lokalnym oraz dyrektorem w zakresie wychowania i stwarzania korzystnych warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka,

2)      aktywne uczestniczenie w procesie wychowania i kształcenia,

3)      w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady ich wydatkowania określa regulamin, o którym mowa w ust. 4.

 

§ 15

 

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły;
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym;
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów;
 4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
 5. Do zadań samorządu uczniowskiego należy:

1)      przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, reprezentowanie wobec tych władz interesów ogółu społeczności uczniowskiej,

2)      dbanie o mienie, ład, kulturę i życzliwą atmosferę w szkole,

3)      aktywizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,

4)      tworzenie i podtrzymywanie tradycji i obyczajów szkolnych, organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych,

5)      rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami.

 1. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

1)      wyrażania, na wniosek dyrektora, opinii o pracy nauczyciela przed dokonaniem oceny jego pracy,

2)      wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży, udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,

3)      wydawania gazetek szkolnych, korzystania z radiowęzła, przygotowywania apeli itp.,

4)      wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

 1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,        a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 2. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ 16

 

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki nad uczniami;
 2. Rodzice mają prawo do:

1)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,

2)      znajomości przepisów dotyczących Wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

3)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów         w nauce i zachowaniu,

4)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

5)      wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)      zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4)      zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu.

  

§ 17

 

 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
 2. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

1)      uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,

2)      opiniowanie projektów i nowelizacji statutu szkoły i uchwał rady pedagogicznej,

3)      informowanie innych o podjętych i planowanych działaniach i decyzjach poprzez dyrektora szkoły.

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa lub celami wychowawczymi szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;
 2. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni, uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia, przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu szkołę.

 

§ 18

 

 1. W sytuacjach spornych stronom przysługuje prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 2. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do innych organów szkoły;
 3. Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania od decyzji do innych organów szkoły w terminie 3 dni;
 4. Każdy z organów szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po uprzednim wysłuchaniu stron konfliktu;
 5. Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informacje dotyczące ich odwołania;
 6. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów szkoły wymienionych poniżej, ani też zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej;

1)      jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

a)      wychowawcy klasy lub opiekuna samorządu uczniowskiego w zależności od rodzaju sprawy,

b)      pedagoga szkolnego,

c)      dyrektora szkoły,

2)      jeżeli stroną konfliktu są rodzice, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

a)      wychowawcy klasy lub przewodniczącego rady rodziców, w zależności od rodzaju sprawy,

b)      pedagoga szkolnego,

c)      dyrektora szkoły,

3)      jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

a)      klasowego zespołu nauczycielskiego,

b)      rady pedagogicznej,

c)      dyrektora szkoły.

 1. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie szkoły jest dyrektor, który rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni;
 2. Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę i organu nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni;
 3. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwołania;
 4. Negocjatorem w sprawach spornych między nauczycielem, a dyrektorem szkoły jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 19

 

 1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje oddział przedszkolny oraz klasy I – VI;
 2. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego;
 3. Sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala rada gminy.

 

§ 20

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku;
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku;
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych; ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 21

 

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego;

1)      obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,

a)      dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

b)     nie spełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 1a, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów   o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

c)      przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1a, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej,

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym;
 2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy miedzy lekcjami trwają od 5 do 15 minut;
 3. Rada pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może podjąć uchwałę, w której ustali prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania;
 4. Tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobro dziecka;
 5. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III oraz oddziału przedszkolnego określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 

§ 22

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)      obowiązkowe zajęcia lekcyjne, których wymiar określają ramowe plany nauczania,

2)      dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3)      zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz wspomagające rozwój dzieci,

4)      nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna, zgodnie z warunkami i trybem określonym rozporządzeniem MEN. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej;
 2. Dla ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;
 3. W związku z zagrożeniem ekologicznym naszego regionu, szkoła organizuje wyjazdy śródroczne w czasie zajęć dydaktycznych na okres od 7 do 14 dni.

  

§ 23

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania;
 2. Liczbę uczniów w oddziale ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;
 3. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych.

  

§ 24

 

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń;
 2. Decyzje dotyczące podziału uczniów na grupy podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;
 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów;
 4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

§ 25

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego szkołę zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe prowadzone mogą być w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów;
 2. Liczebność uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły jest określana regulaminem organizacji zajęć pozalekcyjnych wydanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na dany rok;
 3. Zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz przewlekle chorych powinny odbywać się w grupach liczących od 5 do 10 osób;
 4. Liczba uczniów na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych jest uzależniona od rodzajów deficytów rozwojowych i wieku dzieci. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.

 

§ 26

 

 1. Lekcje religii, będącej przedmiotem nieobowiązkowym, są prowadzone dla uczniów, których rodzice to zadeklarują w najprostszej formie. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona w czasie jej trwania;
 2. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w świetlicy szkolnej;
 3. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;
 4. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;
 5. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie pełni jednak obowiązków wychowawcy klasy;
 6. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;
 7. Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie           z obowiązującymi w szkole przepisami;
 8. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;
 9. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wpływa na wysokość średniej ocen ucznia;
 10. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;
 11. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

 

§ 27

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę;
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne;
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;
 4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki;
 5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1)      w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

2)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa   w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

 

§ 28

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe;
 2. Świetlica jest pozalekcyjną placówką wychowawczo - opiekuńczą, działającą  w ramach szkoły, posiadająca odpowiednie pomieszczenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 3. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla tych uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klas I-VI, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy obydwojga rodziców/ prawnych opiekunów i dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii. Świetlica działa od godziny 6.30 do godziny 17.00;
 4. Zajęcia świetlicowe organizowane są podczas rekolekcji wielkopostnych;
 5. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. Każda grupa ma swojego wychowawcę;
 6. Nauczyciel-wychowawca świetlicy dokumentuje swoją pracę w prowadzonym przez siebie dzienniku zajęć oraz kartach obserwacyjnych uczniów;
 7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami oraz pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych;
 8. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły;
 9. Pracą świetlicy kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu wychowawców świetlicy;
 10. Przewodniczący zespołu wychowawców świetlicy odpowiada za:

1)      całokształt pracy wychowawczo -dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy,

2)      opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

3)      opracowanie zakresu czynności i zatwierdzanie planu pracy wychowawców,

4)      prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,

5)      organizację samokształcenia pracowników świetlicy,

6)      współpracę z rodzicami dzieci zapisanych do świetlicy.

 1. Przewodniczący zespołu wychowawców świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym - tworząc Komisję Opiekuńczą Szkoły; otacza opieką dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz inne wymagające szczególnej opieki;
 2. W organizacji zajęć świetlicy nauczyciel zwraca uwagę na:

1)      zdrowie i odpowiedni rozwój fizyczny ucznia, przebywanie na świeżym powietrzu,

2)      pomoc uczniom w nauce,

3)      rozwijanie zainteresowań (twórczość, umuzykalnienie itp.),

4)      edukację medialną,

5)      kształtowanie postaw społecznych, umiejętność współżycia w grupie,

6)      bezpieczeństwo uczniów.

 1. W realizacji zadań nauczyciel-wychowawca świetlicy współpracuje z dyrektorem szkoły, pedagogiem, wychowawcami uczniów i rodzicami;
 2. Za zgodą organu prowadzącego, na wniosek dyrektora, w szkole może być utworzone stanowisko koordynatora pracy świetlicy (kierownika świetlicy).

 

§ 29

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie;
 2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły;
 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)      korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,

3)      korzystanie ze środków audiowizualnych, multimedialnych i internetu,

4)      prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.

 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;
 2. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1)      w zakresie dydaktyczno – wychowawczym:

a)      rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych,

b)      przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c)      kształtowanie kultury czytelniczej,

d)     wdrażanie do poszanowanie książki,

e)      udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

f)       przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

2)      w zakresie opiekuńczo – wychowawczym:

a)      współdziałanie z nauczycielami,

b)      wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

c)      otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d)     pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

 1. Nauczyciel bibliotekarz organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;
 2. Bibliotekarz w realizacji zadań współpracuje z dyrektorem szkoły oraz z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

1)      organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych,

2)      wymiany doświadczeń i informacji,

3)      realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego.

 1. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). Rada rodziców        w planie finansowym zabezpiecza środki na prenumeratę czasopism oraz na wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

 

§ 30

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego, szkoła prowadzi stołówkę umożliwiającą uczniom korzystanie z obiadów;
 2. Odpłatność za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców;
 3. Szkoła występuje do organizacji społecznych z wnioskiem o dofinansowanie obiadów dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

 

 

ROZDZIAŁ V

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

 

§ 31

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny;
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)      rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszej pracy i wspieranie jego działań,

4)      dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej,

6)      określenie efektywności stosowanych metod i form pracy.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),

2)      bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie,

3)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4)      ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

 

§ 32

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, a także o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 3. Każda ocena jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców (prawnych opiekunów)   i na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Sprawdzone             i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez poszczególnych nauczycieli.

 

§ 33

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
 3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony do dyrektora szkoły uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki;

1)      decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,

2)      w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w arkuszu ocen zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony", do dokumentacji rejestru zwolnień załącza się opinię lekarza,

3)      zgodę na jednorazowe zwolnienie ucznia wydaje nauczyciel prowadzący zajęcia na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje. Udział ucznia w tych zajęciach nie jest obowiązkowy. Rodzice mogą na piśmie złożyć prośbę o zwolnienie ucznia z tych zajęć,
 2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

 

§ 34

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy;
  • I okres od 1 września do dnia konferencji klasyfikacyjnej w styczniu
  • II okres od dnia konferencji klasyfikacyjnej po pierwszym okresie do ostatniego dnia roku szkolnego
 1. Klasyfikacji dokonuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego;
 2. Klasyfikowanie śródroczne w klasach IV – VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z zasadami, o których mowa w § 35 ust.1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu styczniu;
 3. Klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się do 15 czerwca danego roku szkolnego;

1)      klasyfikowanie roczne w klasach I- III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z zasadami określonymi w § 35 ust.3,

2)      klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 35 ust.1,

3)      jeżeli dany przedmiot jest nauczany w danym roku tylko w pierwszym okresie, ocena śródroczna staje się automatycznie oceną roczną.

 1. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawca zobowiązani są:

1)      poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) z miesięcznym wyprzedzeniem, o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania; uczeń może otrzymać ocenę naganną z zachowania mimo braku wcześniejszej informacji, jeżeli w ciągu wymienionego miesiąca jego zachowanie będzie odpowiadało kryteriom przyjętym na ocenę naganną,

2)      zawiadomienie ma mieć formę pisemną, potwierdzoną podpisem lub (w razie braku osobistego kontaktu z rodzicami) listem poleconym; za zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialny jest wychowawca klasy,

3)      poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych       i zachowania z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez: zapis w dzienniku, informację w dzienniczku,

4)      ustalić ocenę klasyfikacyjną najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy. Ostateczne wyniki nauczania zatwierdza rada pedagogiczna na plenarnym posiedzeniu;

1)      ustalona przez nauczyciela  roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego,

2)      ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, z uwzględnieniem opinii o uczniu innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,

3)      oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne; ocena klasyfikacyjna roczna (okresowa) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, podczas rozmowy z wnioskodawcą, potwierdzonej podpisem             w dzienniku zainteresowanych stron;
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji okresowej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizację zajęć dodatkowych, konsultacji indywidualnych w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 

§ 35

 

 1. Oceny klasyfikacyjne roczne (okresowe), począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach zgodnie ze skalą ustaloną w rozporządzeniu MEN. Oceny okresowe i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu;
 2. Oceny bieżące z poszczególnych edukacji formułuje się zgodnie z obowiązującą skalą stosując skróty lub w formie stopni. Możliwe są odmienności wynikające ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji nauczyciela, jak i potrzeb oddziału. W przypadku wystawiania bieżących ocen cząstkowych można dodatkowo wpisywać obok ocen znaki „+” i „–” oraz „np.” (uczeń nieprzygotowany), „s” (brak stroju), „bp” (brak przyrządów), „zw.” (zwolniony), „bz” (brak zadania), „z” (brak zeszytu);
 3. W klasach I – III ocena roczna jest oceną opisową;
 4. W klasach I – III kontrolowanie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Bieżące przejawy umiejętności uczniów w zakresie poszczególnych edukacji odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym za pomocą symboli określonych w szczegółowym regulaminie oceniania;
 5. Nauczyciele poszczególnych edukacji w oparciu o Wewnątrzszkolny system oceniania, tworzą regulaminy szczegółowe zawierające: kryteria wymagań, wykaz ocenianych form aktywności, zasady oceniania poszczególnych form oraz sposób ustalania oceny okresowej i rocznej;
 6. Szczegółowe kryteria wymagań i system oceniania wiadomości i umiejętności podany jest do wiadomości uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
 7. Nauczyciele poszczególnych edukacji zobowiązani są do respektowania opracowanych w zespołach przedmiotowych zasad oceniania i kryteriów wymagań;
 8. Uczeń- laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (okresową) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata uzyskał po ustaleniu rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 36

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych         w statucie szkoły;
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o jego funkcjonowaniu w środowisku szkolnym oraz respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a w szczególności:

1)      spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,

2)      jego kulturze osobistej,

3)      postawie wobec kolegów i nauczycieli,

4)      udziale w życiu szkoły i klasy.

 1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną w klasach IV – VI ustala się według skali określonej w rozporządzeniu MEN;
 2. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową;
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:

1)      oceny z zajęć edukacyjnych,

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 2a i 2b,

a)      rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

b)      uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły.

 1. Przyjmuje się, że od klasy IV wychowawca dokonuje oceny zachowania biorąc pod uwagę postanowienia i kryteria ustalone przez radę pedagogiczną, w porozumieniu      z samorządem uczniowskim zawarte w szczegółowym regulaminie oceniania zachowania;
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 3. Skala punktowa na poszczególne oceny zachowania określona jest w szczegółowym regulaminie oceniania zachowania;
 4. Przy ocenianiu zachowania ucznia punktem wyjścia jest dolna granica punktowa (100 punktów), które uczeń otrzymuje na początku każdego okresu bez względu na to, jaką ocenę miał w poprzednim roku szkolnym bądź okresie. Ocenę roczną wystawia się na podstawie średniej punktów uzyskanych w obu okresach danego roku szkolnego;
 5. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w karcie oceny jako „zachowania pozytywne” szczegółowego regulaminu oceniania. Uczeń może otrzymać punkty ujemne o ile prezentuje zachowania określone w karcie oceny jako „zachowania negatywne”;
 6. Zachowanie ucznia ocenia się biorąc pod uwagę zachowania pozytywne i negatywne. Wychowawca każdej klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu uwag. Nauczyciele odnotowują w nim spostrzeżenia pozytywne i negatywne dotyczące zachowania ucznia;
 7. Podstawą oceny klasyfikacyjnej zachowania jest zeszyt wychowawcy klasowego zawierający dane o aktywności, kulturze osobistej i stosunku do obowiązków szkolnych oraz karta oceny zachowania stanowiąca załącznik do Regulamin oceniania zachowania. Wychowawca klasy weryfikuje, konsultuje i uzupełnia zapisy w karcie      i na jej podstawie ustala liczbę zgromadzonych przez ucznia punktów i wystawia okresową  ocenę zachowania dla ucznia;
 8. Oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się:

1)      jego pilność i systematyczność w spełnianiu obowiązków szkolnych,

2)      przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania (jego kulturę osobistą),

3)      przestrzeganie przez ucznia norm życia społecznego (postawa wobec nauczycieli, kolegów i innych osób),

4)      aktywność na rzecz szkoły i klasy.

 1. Szczegółowe zasady przyznawania punktów określa Regulamin oceniania zachowania;
 2. W klasach I – III przy dokonywaniu bieżącej oceny zachowania uczniów stosuje się    w dziennikach lekcyjnych symbole:  „+” i  „ – ‘’ ( + spełnia warunki określone we wskaźnikach do dokonywania oceny; - nie spełnia tych warunków).

 

§ 37

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;
 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
 3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania;
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do rady pedagogicznej i złożony w sekretariacie szkoły przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza dyrektor szkoły tak, aby odbył się najpóźniej do końca czerwca w przypadku klasyfikacji rocznej oraz w ciągu miesiąca od zakończenia ferii zimowych w przypadku klasyfikacji śródrocznej. W wyjątkowych przypadkach (długotrwała choroba) egzamin może odbyć się w ostatnim tygodniu ferii letnich;
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. Wyznaczony termin dodatkowy jest ostateczny;
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji,

4)      w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) ucznia jako obserwatorzy,

5)      może być obecny wychowawca lub pedagog szkolny jako obserwator.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne,           z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych;
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

-        skład komisji,

-        termin egzaminu,

-        pytania egzaminacyjne,

-        wynik egzaminu,

-        ustaloną przez komisję ocenę,

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

 1. Uczeń nie klasyfikowany za I okres, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, winien uzupełnić wiadomości przed końcem II okresu (do terminu ustalenia ocen rocznych);
 2. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany.

 

§ 38

 

 1. Uczeń klasy I- III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie;

1 a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych    

opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również     w ciągu roku szkolnego,

 1. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
 2. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych          w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 33 ust. 1 i 2 uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem ust.5           i § 40 ust. 9 oraz § 36   ust.5 pkt 2, pkt. 2a, pkt. 2b;
 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 43 ust. 10;
 4. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w klasie programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli przystąpił do sprawdzianu. Zwolnienie z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu regulują odrębne przepisy;

1)      Uczeń kończy szkołę podstawową spełniając wymogi określone w § 36  ust. 5 pkt. 2a i 2b,

 1. Uczeń klasy IV- VI otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75  oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 39

 

 1. Na świadectwach promocyjnych i ukończenia szkoły nie wpisuje się przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie;
 2. Na świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane w klasie programowo najwyższej. Wpisuje się również oceny roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których nauka zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasie programowo niższej.

 

§ 40

 

 1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych;
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich;
 4. Treść zadań na egzamin poprawkowy proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w porozumieniu z innymi nauczycielami tego samego lub pokrewnego przedmiotu;
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

-        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

-        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,

-        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel  prowadzący dane zajęcia edukacyjne może  być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

-        skład komisji

-        termin egzaminu

-        pytania egzaminacyjne

-        wynik egzaminu

-        ustaloną przez komisję ocenę

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły - nie później niż do końca września danego roku;
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę;
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane        w klasie programowo wyższej.

 

§ 41

 

 1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona;
 2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym okresie (roku szkolnym). Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć edukacyjnych w danym okresie (roku szkolnym);
 3. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

-        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -  jako przewodniczący komisji,

-        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący, (może on być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach); w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, może być powołany nauczyciel z innej szkoły,  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

-        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.

W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu przedstawiciel rady rodziców, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, wychowawca lub pedagog szkolny;

 1. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych;
 2. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający:

-        skład komisji

-        termin egzaminu

-        pytania egzaminacyjne

-        wynik egzaminu

-        ustaloną przez komisję ocenę

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień;

 1. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego: podwyższyć ocenę o jeden stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

 

§ 42

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (okresową) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
 3. W skład komisji wchodzą:

-        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

-        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, (może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach). W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

-        dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

 1. Ustalona przez komisję roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §40 ust. 1.;
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

-        skład komisji,

-        termin sprawdzianu,

-        zadania sprawdzające,

-        wynik sprawdzianu,

-        ustaloną przez komisję ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę sprawdzianu  oraz ustalony stopień;

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym, terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
 2. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej   z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 43

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
 3. W skład komisji wchodzą:

-        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

-        wychowawca klasy,

-        wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-        pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

-        przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-        przedstawiciel rady rodziców.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

-        skład komisji,

-        termin posiedzenia komisji,

-        wynik głosowania,

-        ustaloną przez komisję ocenę zachowania z uzasadnieniem.

 

§ 44

 

 1. W klasie szóstej przeprowadza się sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań;
 2. Sprawdzian jest dla ucznia obowiązkowy;
 3. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu;
 4. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów, o których mowa w ust. 5 czas trwania sprawdzianu może być wydłużony nie więcej niż o 30 minut;
 5. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian;
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej;
 7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej;
 8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, Dyrektor Komisji Okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu;
 9. Wynik sprawdzianu ustala Komisja Okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów;
 10. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

§ 45

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie okresu zaplanować sposoby i formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy w nauce uczniów. Na tydzień przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nie przeprowadza się pisemnych sprawdzianów z wyjątkiem badań wyników nauczania;
 2. W klasach I-III podsumowanie postępów ucznia dokonywane jest dwukrotnie w ciągu roku, o czym powiadamiani są w formie pisemnej rodziców (prawnych opiekunów);
 3. Ilość ocen cząstkowych w okresie, w klasach IV-VI nie może być mniejsza niż podwójna liczba godzin przedmiotu tygodniowo w danej klasie;
 4. Uczeń ma prawo w ciągu okresu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania domowego, brak stroju na lekcję wychowania fizycznego, brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, brak książki, przyborów do geometrii, uczeń nie odpowiada ustnie na ocenę) bez ponoszenia konsekwencji. Ilość zgłoszeń nieprzygotowania określają przedmiotowe systemy oceniania. Nie dotyczy to przedmiotu, z którego na daną lekcję była zapowiedziana praca klasowa oraz zadań długoterminowych (czytanie lektury, projekt itp.);

1)      uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w bieżącej lekcji,

2)      pracy klasowej nie pisze uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności,

3)      w przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela, bez porozumienia z uczniem.

 1. Informację o postępach ucznia przekazuje się poprzez odnotowanie osiągnięć w dzienniku, zeszycie ucznia lub dzienniczku, zaszycie uwag. Ocenę do dziennika nauczyciel jest obowiązany wpisać niezwłocznie po jej wystawieniu;
 2. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za formy aktywności zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminach oceniania osiągnięć z poszczególnych edukacji;

1)      uczniowie mają prawo do równomiernego rozłożenia sprawdzianów (nie więcej niż 2 sprawdziany tygodniowo, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jeden),

2)      każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany na tydzień przed terminem przeprowadzania i poprzedzony informacją o zakresie jego treści         i formie; nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek,

3)      sprawdziany (prace klasowe) są obowiązkowe; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac (w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego obowiązku),

4)      uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub inną, niezadowalającą go, ma prawo do jej poprawy w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie przekraczającym dwóch tygodni), poprawa jest dobrowolna i musi się odbyć   w ciągu 2 tygodni od rozdania prac; uczeń przystępuje do niej tylko jeden raz.

 1. Pisemne sprawdziany wiadomości (prace klasowe) nie mogą być przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych i międzysemestralnych;
 2. Sprawdzanie prac pisemnych odbywa się najdłużej w ciągu 2 tygodni;

1)      sprawdziany (prace klasowe) i oceniane prace kontrolne uczeń otrzymuje do poprawy,

2)      nauczyciel przechowuje sprawdziany (prace klasowe) do końca roku szkolnego,

3)      na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany (prace klasowe), inne prace kontrolne oraz dokumentację dotyczącą oceniania ucznia są udostępniane jego rodzicom,

4)      uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi ocenioną pracę kontrolną w wyznaczonym terminie.

 1. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala termin i sposób wyrównania zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia;

1)      nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej (przynajmniej tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole,

2)      nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej na pisemną prośbę rodziców, wychowawcy, pedagoga.

 1. Uczeń powinien dobrze znać kryteria oceniania i stale być zachęcany do dokonywania samooceny stanu swojej wiedzy.

 

§ 46

 

Ustala się następujące formy przekazu informacji rodzicom (prawnym opiekunom):

 1. Zebrania ogólne (wywiadówki);
 2. Zebrania śródokresowe (co drugi miesiąc);
 3. Rozmowy indywidualne (w razie potrzeby);
 4. Spotkania okazjonalne, uroczystości;
 5. Kontakty z pedagogiem szkolnym (w razie potrzeby).

 

 

ROZDZIAŁ VI

PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 47

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi;
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy;
 3. Kodeks Pracy określa prawa i obowiązki pracowników szkoły i pracodawcy - dyrektora szkoły;
 4. Przepisy Kodeksu Pracy nie odnoszą się do zakresów: umów o pracę, urlopów oraz czasu pracy nauczycieli, – które określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z póź. zmianami – Karta Nauczyciela;
 5. Zadania nauczycieli określają paragrafy 50 – 51;
 6. Zadania pracowników administracyjnych i obsługi określają ustalone przez dyrektora przydziały czynności dołączone do akt osobowych pracownika.

 

§ 48

 

 1. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z podstawowymi przepisami z zakresu BHP oraz ich systematyczne przestrzegani;
 2. Przepisy wewnętrzne niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bezpieczeństwa i higieny ustalane są przy współudziale rady pedagogicznej.
 3. Pracownik obsługi pełniący dyżur na portierni powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły;
 4. Nauczyciele i inni pracownicy, każdy na swoim stanowisku pracy, są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole lub pozostających poza szkołą pod opieką personelu szkoły;

1)      nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

2)      nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,

3)      nauczyciel oraz każdy pracownik administracji i obsługi jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich ustalane są corocznie na pierwszym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

§ 49

 

 1. W szkole, która liczy, co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. Zasady powoływania i odwoływania wicedyrektora określa art. 37, 38 ustawy o systemie oświaty;
 2. Za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze, między innymi stanowisko kierownika świetlicy;
 3. Zadaniem wicedyrektora jest wspieranie dyrektora we wszystkich działaniach statutowych. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

1)      wypełnia czynności kierownicze w imieniu dyrektora działając w ramach udzielonych im uprawnień,

2)      pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności,

3)      organizuje i nadzoruje pracę dydaktyczno-wychowawczą,

4)      wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 50

 

 1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
 3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o zdrowie, a także poszanowania godności osobistej ucznia;
 4. Nauczyciel winien przestrzegać praw dziecka i przekazywać uczniom wiedzę na ten temat;
 5. Nauczyciel zobowiązany jest do:

1)      prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania metod i form pracy do wieku i umiejętności uczniów,

2)      prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)      dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,

4)      wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

5)      kształcenia i wychowania dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

6)      kształtowania u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów i światopoglądów,

7)      bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów,

8)      udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

9)      doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy ogólnej i zawodowej; organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zobowiązać nauczyciela do doskonalenia zawodowego w określonej formie,

10)   przestrzegania zasad etyki zawodowej,

11)   realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

 1. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
 2. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Wybrany program oraz podręcznik nauczyciel przedstawia do zaopiniowania radzie pedagogicznej i do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły;
 3. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
 4. Za zgodą dyrektora, zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe kształcące nauczycieli, mogą zawierać z nauczycielami szkoły umowę o odbywaniu praktyk przez słuchaczy tych zakładów lub uczelni.

 

§ 51

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu dalej wychowawcą;
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego;
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      inspirowanie działań mających doprowadzić do zintegrowania i aktywnego działania zespołu klasowego,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji działań, o których mowa w ust. 4:

1)      otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami):

a)      różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)      ustala  treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)      współdziała z nauczycielami w klasowym zespole nauczycielskim, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych oraz z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4)      utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu:

a)      poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)      współdziałania z nimi w działaniach wychowawczych,

c)      włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,

5)      współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

6)      organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

7)      wychowawca organizuje spotkania z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) nie rzadziej, niż co dwa miesiące, konsultacje indywidualne z nauczycielami i pedagogiem w ramach dni otwartych szkoły oraz w miarę potrzeb, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu uczniów,

8)      wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy oraz prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, pedagoga szkolnego,      a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych;
 2. Szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy określa dyrektor szkoły;
 3. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, nauczyciel może być pozbawiony wychowawstwa klasy, w szczególności za:

1)      użycie wobec ucznia siły fizycznej,

2)      pełnienie obowiązków w stanie ograniczonej świadomości będącej wynikiem środków farmakologicznych lub alkoholu,

3)      niemożności prowadzenia pracy wychowawczej z powodu głębokiego i długotrwałego konfliktu z klasą.

 1. Zmiana wychowawcy może nastąpić też w przypadku, gdy:

1)      wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,

2)      zachodzą inne uzasadnione okoliczności.

 1. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

§ 52

 

 1. Na stanowisku nauczyciela pedagoga szkolnego może być zatrudniona osoba, która ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii;
 2. Pedagog szkolny jest inicjatorem, organizatorem i koordynatorem działań podejmowanych przez szkołę, wspierających proces rozwoju i uczenia się dzieci i młodzieży;
 3. Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 4. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga szkolnego sprawuje dyrektor szkoły;
 5. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)      określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom oraz rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,

4)      wspieranie i podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z Programu wychowawczego szkoły oraz Programu profilaktyki,

5)      działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

6)      przewodniczenie pracom Szkolnej Społecznej Komisji Wychowawczej i Komisji Opiekuńczej.

 

 1. Zadania wymienione w ust. 5 – pedagog realizuje:

1)      we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,

2)      we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultowania metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

 1. Pedagog zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka;
 2. Pedagog szkolny prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga określa dyrektor szkoły.

  

ROZDZIAŁ VII

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

 

§ 53

 

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: wychowawców, nauczycieli uczących w danej klasie, przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, diagnostyczne, zadaniowe i inne, organizowane w miarę potrzeb. Pracę zespołu prowadzi przewodniczący, powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu;
 2. Do realizacji dodatkowych szczególnych zadań szkoły, nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie mogą pełnić funkcję edukatorów, moderatorów, koordynatorów lub liderów.

 

§ 54

 

 1. Wychowawcy klas IV – VI tworzą zespół wychowawców;
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu;
 3. Zadania zespołu wychowawców obejmują:

1)      doskonalenie metod wychowawczych,

2)      wymiana doświadczeń i dostosowanie ich do potrzeb szkoły i środowiska,

3)      ustalanie tematyki i sposobu realizacji lekcji wychowawczych z uwzględnieniem działań profilaktycznych i prozdrowotnych,

4)      uzgadnianie regulaminu oceniania zachowania,

5)      ustalanie jednolitego systemu kar i nagród dla uczniów oraz zasad dyscyplinujących,

6)      współpracę z opiekunem samorządu uczniowskiego w zakresie przydziału zadań dla uczniów.

 

§ 55

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski;
 2. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy;
 3. Zadaniem klasowych zespołów nauczycielskich jest:

1)      ustalanie programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, opiniowanie zestawu programów z zakresu kształcenia ogólnego dla zespołu klasowego,

2)      korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych, porozumiewanie się, co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów,

3)      porozumiewanie się z zespołem rodziców (prawnych opiekunów) w sprawach opiekuńczo -  wychowawczych i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów,

4)      uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową,

5)      opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

 1. Klasowy zespół nauczycielski ma prawo do:

1)      wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w 3-letnim cyklu kształcenia,

2)      sugerowania potrzeby skontaktowania uczniów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ustalania indywidualnych programów,

3)      wnioskowania do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych.

 

§ 56

 

 1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy;
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu;
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)      organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania edukacji pokrewnych, a także ustalenia programu nauczania,

2)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,

3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)      wymianę doświadczeń i osiągnięć poprzez organizację lekcji otwartych, udostępnianie konspektów zajęć,

5)      współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych (uzupełnianiu wyposażenia), konkursów przedmiotowych,

6)      opiniowanie przygotowanych w szkole eksperymentów, programów autorskich i innowacji metodycznych,

7)      ustalanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

8)      współpracę z uczelniami kształcącymi nauczycieli.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE

 

§ 57

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia;
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole;
 3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok;
 5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego;
 7. Rodzice(prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem;
 8. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 58

 

 1. Do szkoły przyjmuje się:

1)      z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,

3)      dzieci spoza Krakowa, jeśli wyrazi na to zgodę organ prowadzący.

 1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)      świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)      pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku:

a)      przyjmowania ucznia, który spełnia obowiązek poza szkołą,

b)      do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia,

c)      świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 1. Decyzją dyrektora szkoły, w uzasadnionych przypadkach - na prośbę wychowawcy klasy lub rodzica (prawnego opiekuna) można przenieść ucznia do innego oddziału;
 2. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia;
 3. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może:

1)      uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

2)      kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,

3)      uczęszczać do klasy z nauką danego języka w innej szkole.

 1. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej lub innej szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

 

§ 59

 

 1. Uczeń ma prawo;

1)      do znajomości swoich praw:

a)      znać przysługujące mu prawa i środki, które może wykorzystać, gdy te prawa są naruszane,

b)      na władzach szkoły spoczywa obowiązek umożliwienia uczniowi zapoznania się ze statutem szkoły,

c)      każdy uczeń jest równy wobec prawa,

2)      do nauki:

a)      zgodnie z Konstytucją RP w zakresie podstawy programowej nauka jest  bezpłatna i obowiązkowa do 18 roku życia,

b)      do swobodnego dostępu na zajęcia odbywające się w szkole,

c)      do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej,

d)     prowadzący zajęcia nie może wyprosić ucznia z klasy lub go do niej nie wpuścić, z jakiegokolwiek powodu, podczas trwania zajęć,

e)      do uzyskania pomocy w nauce, szkoła w miarę możliwości zobowiązana jest mu to zapewnić,

f)       do pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

g)      do indywidualnego toku lub programu nauki jeśli uczeń jest wybitnie uzdolniony,

h)      do takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwia zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

i)        do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

j)        do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

3)      do wolności wyznania i przekonań:

a)      do uzewnętrzniania (lub nieujawniania) przekonań religijnych i światopoglądowych,

b)      do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, przynależności do mniejszości kulturowych lub etnicznych,

c)      do wolności myśli i wypowiedzi, sumienia i wyznania, ale jego rodzice sprawują pieczę nad korzystaniem z tej wolności,

d)     do nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców,

e)      do uczestniczenia w obrzędach religijnych, ale nikt nie może go do tego zmusić ani mu tego zakazać,

4)      do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii:

a)      każdemu uczniowi przysługuje wolność wypowiadania poglądów, swobodnej wypowiedzi, wypowiadania własnych sądów i opinii o bohaterach historycznych, literackich itp., wyrażania opinii o treściach programowych oraz metodach nauczania,

b)      poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na oceny,

c)      do swobody poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie,

d)     do kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z kanonem nauczania, co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści przewidzianych materiałem nauczania, o ile nie narusza dobra innych osób,

e)      do przedstawiania swojego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów,

5)      do informacji:

a)      dostępu do wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz o procedurach odwoławczych,

b)      do znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych,

c)      do jawnej i umotywowanej oceny,

d)     do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania,

e)      do informacji o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz możliwości odwołania się od wystawionej oceny,

f)       do informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego oraz zasadach poprawiania ocen,

g)      do dostępu do informacji na temat życia szkolnego,

6)      do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej:

a)      do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

b)      do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

c)      do nietykalności osobistej,

d)     do poszanowania jego godności,

e)      wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole muszą być zapisane w statucie szkoły i nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia,

7)      do ochrony prywatności:

a)      do tajemnicy swojej korespondencji,

b)      do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego,

c)      wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego ucznia (sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny – wykształcenie rodziców, ewentualne problemy np. alkoholizm, rozwód itp.) znane wychowawcy lub innym pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechniane,

d)     publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest zabronione,

8)      do ochrony zdrowia:

a)      do higienicznych warunków nauki, a także korzystania z opieki medycznej (stomatolog, higienistka szkolna),

b)      do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,

9)      do odpowiedniego standardu życia:

a)      uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do otrzymywania pomocy materialnej,

b)      uczeń szczególnie uzdolniony może otrzymywać stypendium za wyniki     w nauce,

10)  do swobodnego zrzeszania się:

a)      uczeń może należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły,

b)      uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie klasowym i szkolnym,

c)      przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do pisemnego odwołania się od decyzji organów szkoły lub nałożonej kary zgodnie z procedurą opisaną                 w niniejszym statucie;
 2. Uczeń ma prawo do zwracania się o pomoc w sytuacjach konfliktowych do organów szkoły zgodnie z procedurą określoną w § 18 ust. 6.

 

§ 60

 

 1. Uczeń ma obowiązek;

1)      przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,

2)      dbać o honor i dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać i szanować jej tradycje,

3)      współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, czuć się odpowiedzialnym za wyniki jej pracy,

4)      podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, wychowawcy oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

5)      zachowywać się godnie, kulturalnie w szkole i poza nią,

6)      okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, kolegom,

7)      szanować przekonania i własność innych osób,

8)      stwarzać atmosferę ogólnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, wulgaryzmu a także zarozumialstwa,

9)      dbać o kulturę języka,

10)  dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu; zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu jego i innych,

11)  dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

12)   przygotowywać się do lekcji, brać w nich aktywny udział, odrabiać prace domowe oraz uzupełniać braki wynikające z absencji,

13)   przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających z ich specyfiki (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej),

14)   szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania,

15)   dbać w ramach sprawowania dyżuru klasowego, o przygotowanie sali do zajęć oraz kontrolować jej stan po ich zakończeniu,

16)   korzystać z szatni, pozostając w pomieszczeniu nie dłużej, niż wymaga tego zmiana odzieży,

17)   usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności; po tym terminie nieobecności uznawane będą przez wychowawcę za nieusprawiedliwione, nieobecność ucznia usprawiedliwiają rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów). Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia).,

18)   nosić legitymację uczniowską poza szkołą, posiadać dzienniczek ucznia i dbać o wpisywanie ocen na bieżąco,

19)   przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki.

 1. Uczeń zobowiązany jest do wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają;
 2. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas lekcji, imprez klasowych              i przerw.
 3. Zwolnienie z zajęć może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);
 4. Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów przebywają na terenie szkoły poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych, mają obowiązek pozostawać na świetlicy bądź    w bibliotece;

1)      uczeń przebywający w świetlicy szkolnej powinien uczestniczyć przynajmniej raz dziennie w zajęciach programowych.

 1. Każdy uczeń posiada strój odświętny (dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica odpowiedniej długości; chłopcy: biała koszula, ciemne długie spodnie), który ma obowiązek nosić w czasie:

1)      uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

2)      imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca klasy bądź rada pedagogiczna.

 1. Na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie przez uczniów jednolitego stroju, którego wzory zostały określone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą rodziców i zatwierdzone przez radę rodziców. Dla uczniów oddziału przedszkolnego i klas I- III obowiązuje dla dziewcząt- granatowy fartuszek, dla chłopców granatowa kamizelka. Dla uczniów klas IV- VI obowiązuje: dla dziewcząt- żakiet z granatowego jeansu z odpinanymi rękawami, dla chłopców bluza z granatowego jeansu z odpinanymi rękawami. Wszystkie mundurki opatrzone są logo szkoły;

1)      Uczeń nie ma obowiązku noszenia jednolitego stroju  jeśli taką decyzję podejmie wychowawca klasy bądź rada pedagogiczna  ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno- wychowawczych w określonym dniu.

 1. Na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne nie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu;
 2. Uczeń ma obowiązek zachowania czystego i schludnego wyglądu, dlatego zabrania się:

-        farbowania włosów,

-        noszenia makijażu i malowania paznokci,

-        noszenia stroju odsłaniającego plecy lub brzuch,

-        noszenia tatuaży (również samoprzylepnych),

-        chodzenia w szkole w nakryciach głowy,

-        lansowania subkultur, poprzez noszenie znaków i szalików klubowych oraz innych symboli subkulturowych,

-        noszenia kolczyków przez chłopców (dziewczynki mogą nosić małe kolczyki tylko w uszach i skromną, drobną biżuterię).

 1. Jeżeli uczeń ma przy sobie telefon komórkowy (przynosi go na własną odpowiedzialność) ma on być bezwzględnie wyłączony, uczeń może z niego korzystać jedynie za zgodą nauczyciela. Zabrania się przynoszenia do szkoły innych urządzeń elektronicznych. Zabrania się filmowania, fotografowania i nagrywania osób trzecich bez ich zgody.

 

§ 61

 

 1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, szlachetność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody;

1)      pochwałę wychowawcy wobec klasy,

2)      pochwałę dyrektora szkoły wobec koleżanek i kolegów na apelu szkolnym,

3)      dyplom uznania,

4)      nagrodę rzeczową,

5)      list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców,

6)      wpisanie do „Złotej Księgi”,

7)      świadectwo z wyróżnieniem.

 1. Na świadectwie szkolnym odnotowuje się znaczące osiągnięcia ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach przedmiotowych, turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe, co najmniej na szczeblu gminy;
 2. Na wniosek wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej , uczeń klas IV – VI może być wpisany do „Złotej Księgi”, gdy uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorową klasyfikacyjną ocenę  zachowania, chyba że rada pedagogiczna postanowi inaczej.
 3. Uczeń, który na II etapie edukacji każdego roku był wpisany do Złotej Księgi kończąc szkołę podstawową otrzymuje tytuł: Absolwent „Primus Inter Pares”.

 

§ 62

 

 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły  w następujący sposób;

1)      rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem,

2)      upomnienie udzielone przez wychowawcę,

3)      ustne lub pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o jego niewłaściwym zachowaniu,

4)      skierowanie wykroczenia ucznia do rozpatrzenia przez Szkolną Społeczną Komisję Wychowawczą,

5)      upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,

6)      obniżeniem oceny okresowej/ rocznej  zachowania,

7)      przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy,

8)      w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły,

9)      powiadomienie sądu dla nieletnich.

 1. Przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy odbywa się za zgodą jego rodziców (prawnych opiekunów), na pisemny wniosek wychowawcy klasy złożony do dyrektora szkoły;
 2. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się w przypadku, gdy;

1)      notorycznie łamie on przepisy zawarte w statucie szkoły,

2)      otrzymał inne kary zawarte w statucie szkoły,

3)      stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu,

4)      zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na jego postawę.

 1. Szkoła powiadamia sąd dla nieletnich, gdy;

1)      uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny,

2)      swoim postępowaniem zagraża zdrowiu i życiu innych uczniów,

3)      dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia, rozprowadzanie narkotyków itp.,

4)      stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.

 1. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia;
 2. W stosunku do ucznia stosuje się gradację kar – od najmniej dotkliwej do najbardziej ostrej;
 3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze;
 4. Rodzaje nagród i kar mają charakter zamknięty, można je zmienić tylko drogą nowelizacji statutu;
 5. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do pisemnego odwołania się od wymierzonej kary zgodnie z procedurą opisaną w § 18 niniejszego statutu.

 

 

ROZDZIAŁ IX

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 63

 

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków określonych  w planie finansowym szkoły;
 2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący szkołę. Dyrektor szkoły jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi szkoły, w tym zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz szkoły do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji jednostki, zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem przeznaczenia powyższych środków wynikających z postanowień powyższego planu;
 3. Dyrektor Szkoły odpowiada w szczególności za:

1)      prawidłowe, zgodne z zapisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami budżetowymi przyznanymi szkole oraz środkami pochodzącymi z innych źródeł,

2)      dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,

3)      terminowe rozliczanie środków, zgodnie z zasadami rachunkowości, otrzymanych z budżetu organu prowadzącego szkołę,

4)      stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków publicznych.

 1. Dyrektor Szkoły odpowiada za prawidłowe gospodarowanie powierzonym mu  w zarząd mieniem szkoły.

 

§ 64

 

 1. Szkoła może na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące z dobrowolnych wpłat (darowizn), dobrowolnych wpłat za zajęcia pozalekcyjne, opłat za wynajem sal i innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Plan finansowy środków specjalnych zatwierdza dyrektor szkoły na wniosek rady szkoły;
 3. Środki mogą być przeznaczone na:

1)      działalność dydaktyczno wychowawczą,

2)      zakup pomocy i wyposażenia,

3)      zakup materiałów na remonty i konserwacje,

4)      zakup środków czystości, materiałów biurowych,

5)      inne cele wynikające z statutowej działalności szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 65

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny;
 4. Święto Patrona Szkoły ustalone jest na 8 czerwca.

 

§ 66

 

 1. Statut Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie jest nadawany i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną;
 2. Statut został znowelizowany, przez radę pedagogiczną URP nr 5/2008/2009;
 3. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony statutu.

 

 

 

 

Copyright 2011 O Szkole. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free