Ubezpieczenie grupowe w r. szkol.2023/2024

                                                       

W obecnym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły sa ubezpieczeni w PZU.

WARIANT EDUKACJA - suma ubezpieczenia 15 000 zł.

                                                 

Jak postępować w przypadku konieczności zgłoszenia szkody w PZU ?

zgłoś szkodę na pzu.pl- kliknij link " zgłoś szkodę lub ozczenie", wypełnij formularz

 CENTRUM ALARMOWE PZU

1. INTERNET  www.pzu.pl    lub

2. ZADZWOŃ     801 102 102;  +48 22 566 55 55 dostępny 24h/7   lub

3. PRZYJDŹ DO NASZEGO ODDZIAŁU

  

NR POLISY : NR 1022671554

 Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody:

  • medyczne z udzielenia pierwszej pomocy dziecku oraz z procesuleczenia następstw wyoadku- np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego,
  • aktualna legitymacja szkolna ucznia- dziecka,
  • dowody potwierdzajace wysokość kosztów poniesionych w zwiazku z leczeniem.
  • informację  nr knta bankowego.
  • notatka policji/prokuratora jeśli w zwiazku ze zdarzeniem organy te były właczone w sprawę.

       Gdy dostarczone dokumenty na etapie zgłoszenia szkody okażą się niewystarczające PZU zobowiązane jest w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie poinformować o rodzaju dokumentów potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

 

 Indywiualny konsultant dla naszej placówki : Pan JANUSZ WARZECHA 519 145 852

 

OGÓLNE WARUNKI
UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej „OWU”, mają
zastosowanie do umów zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków zawieranych przez Powszechny Zakład
Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną zwany dalej „PZU SA” na rachunek
uczniów, studentów, dzieci, młodzieży i personelu.
§ 2
1. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia
mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub
odmienne od ustalonych w OWU.
2. PZU SA zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu różnicę
między treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej
przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia
tego obowiązku PZU SA nie może powoływać się na różnicę
niekorzystną dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Przepisu
nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze
negocjacji.
§ 3
Ubezpieczony może żądać, ażeby PZU SA udzielił mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU,
w zakresie w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.
DEFINICJE
§ 4
Przez użyte w OWU pojęcia rozumie się:
1) bójka – starcie trzech albo więcej osób wzajemnie zadających
sobie razy, z których każda występuje w podwójnym
charakterze – jako napadnięty i napastnik;
2) Centrum Alarmowe PZU – Centrum Alarmowe działające
na rzecz PZU SA, świadczące usługi assistance określone
w OWU; centrum czynne 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu, do którego ubezpieczony lub osoba działająca
w jego imieniu zobowiązana jest zgłosić zajście wypadku
ubezpieczeniowego w celu uzyskania pomocy określonej
w OWU; numer telefonu Centrum Alarmowego PZU podany
jest w dokumencie ubezpieczenia;
3) ciężkie obrażenia ciała – powstałą w następstwie
wypadku ubezpieczeniowego, potwierdzoną w dokumentacji
medycznej:
a) całkowitą i trwałą utratę wzroku, słuchu, mowy, zdolności
płodzenia lub
b) trwałe i poważne naruszenie, względnie utratę funkcji
ważnego narządu lub narządów: ślepotę jednooczną,
poważne obustronne upośledzenie wzroku, utratę kończyny
dolnej co najmniej na poziomie podudzia, utratę
ważnego narządu wewnętrznego, zesztywnienie jednego
Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej wzorca
umowy
Przesłanki wypłaty
odszkodowania i innych
świadczeń
§ 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10 ust. 2 i 3,
§ 12, § 13, § 14, § 17 ust. 2–4,
§ 21, § 25, § 30, § 31, § 32, § 33,
§ 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39,
§ 42
Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych
świadczeń lub ich obniżenia
§ 4, § 8, § 9, § 10 ust. 2 i 3, § 12,
§ 13, § 14, § 17 ust. 5, § 21, § 25,
§ 31, § 32 ust. 3 i 4, § 33, § 34, § 35,
§ 36, § 37, § 38, § 39 ust. 4–7, § 42
2
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
z dużych stawów (barkowego, łokciowego, biodrowego,
kolanowego, skokowego) zwłaszcza w pozycji niekorzystnej,
utratę zdolności chwytnej ręki (utratę co najmniej
trzech palców ręki w tym kciuka), niedowład lub
porażenie obejmujące co najmniej jedną kończynę;
4) czasowa niezdolność do nauki – powstałą w następstwie
wypadku ubezpieczeniowego czasową niemożność
uczestniczenia ubezpieczonego we wszystkich zajęciach
szkolnych; zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego nie
oznacza niezdolności do nauki w rozumieniu niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia;
5) czasowa niezdolność do pracy – powstałą w następstwie
wypadku ubezpieczeniowego czasową niezdolność
ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej udokumentowaną
zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności
do pracy wystawionym zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
6) dokument ubezpieczenia – polisę, certyfikat lub inne
potwierdzenie na piśmie zawarcia umowy ubezpieczenia;
7) hospitalizacja – pobyt ubezpieczonego w szpitalu
w następstwie wypadku ubezpieczeniowego trwający nieprzerwanie
dłużej niż 1 dzień i związany z leczeniem stanów
powstałych w następstwie wypadku ubezpieczeniowego,
których nie można leczyć ambulatoryjnie;
w rozumieniu OWU dzień pobytu w szpitalu oznacza
dzień kalendarzowy, w którym ubezpieczony przebywał
w szpitalu, niezależnie od tego, ile czasu w danym dniu
trwał jego pobyt, przy czym za pierwszy dzień przyjmuje
się dzień rejestracji, a za ostatni – dzień wypisu ze szpitala;
8) krwotok śródczaszkowy – wynaczynienie krwi do jamy
czaszki;
9) leczenie – wizyty i konsultacje lekarskie, leczenie ambulatoryjne,
leczenie szpitalne, zabiegi ambulatoryjne,
zabiegi operacyjne, badania zlecone przez lekarza, przyjmowanie
leków oraz stosowanie środków opatrunkowych,
transport z miejsca wypadku ubezpieczeniowego do szpitala
lub ambulatorium, rehabilitację;
10) leczenie ambulatoryjne – leczenie inne niż hospitalizacja;
11) leczenie operacyjne złamania – stabilizację wewnętrzną
lub zewnętrzną złamania związaną z zabie-
giem operacyjnym powodującym naruszenie ciągłości
tkanek;
12) nowotwór złośliwy – chorobę objawiającą się obecnością
złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest otoczony
torebką i charakteryzuje się zdolnością do naciekania tkanek
i do tworzenia odległych przerzutów); pod pojęciem
nowotworu złośliwego określa się również białaczki oraz
złośliwe schorzenia układu limfatycznego;
13) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony
niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub zmarł;
14) odmrożenie – uszkodzenie skóry, tkanek pod nią leżących
na skutek działania niskiej temperatury;
15) okres ubezpieczenia – określony w umowie ubezpieczenia
czas trwania odpowiedzialności PZU SA;
16) oparzenie – uszkodzenie skóry, tkanek pod nią leżących
na skutek działania wysokiej temperatury, substancji chemicznych,
promieniowania jonizującego lub prądu elektrycznego;
17) personel – pracowników dydaktycznych i administracyjnych
zatrudnionych w szkole lub zakładzie;
18) placówka medyczna – podmiot leczniczy w rozumieniu
ustawy o działalności leczniczej;
19) poważne uszkodzenie ciała – powstałe w następstwie
wypadku ubezpieczeniowego uszkodzenie ciała, na skutek
którego wystąpiło jedno z niżej wymienionych następstw,
potwierdzonych w dokumentacji medycznej:
a) hospitalizacja rozpoczęta do 3 doby po urazie i trwająca
nieprzerwanie co najmniej 14 dni,
b) zabieg operacyjny w trybie ostrym (do 7 dni od przyjęcia
do szpitala),
c) kwalifikacja ubezpieczonego do zabiegu operacyjnego
w trybie planowym,
d) trwały deficyt neurologiczny po uszkodzeniu mózgu,
rdzenia kręgowego lub korzeni nerwowych,
e) trwałe pogorszenie ostrości wzroku lub trwałe zawężenie
pola widzenia,
f) trwałe pogorszenie ostrości słuchu,
g) częściowa amputacja kończyn,
h) częściowa utrata narządów wewnętrznych;
20) praca zarobkowa – formę świadczenia pracy za wynagrodzeniem:
1) w ramach:
a) umowy cywilno-prawnej lub
b) stosunku pracy lub
c) stosunku służbowego o charakterze administracyjno-
prawnym lub
2) w zakresie wykonywania działalności gospodarczej we
własnym imieniu, w tym również prowadzenia gospodarstwa
rolnego;
21) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
– niezbędne z medycznego punktu widzenia wyroby
medyczne, zastępujące utracone narządy (organy) lub
wspomagające utraconą lub pogorszoną funkcję narządów
(organów);
22) przedstawiciel ustawowy – rodzica posiadającego władzę
rodzicielską albo opiekuna ustanowionego przez sąd;
23) rehabilitacja – niezbędne z medycznego punktu widzenia
leczenie usprawniające następstwa wypadku ubezpieczeniowego,
wykonywane przez osoby mające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia;
24) RP – Rzeczpospolitą Polską;
25) szpital – podmiot leczniczy świadczący przy wykorzystaniu
wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego
całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki
i leczenia;
w rozumieniu OWU pojęcie to nie obejmuje domu opieki,
hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych
i uzdrowiskowych, prewentoriów, szpitali sanatoryjnych;
26) śpiączka – stan zaistniały wskutek wypadku ubezpieczeniowego,
trwający nieprzerwanie przez przynajmniej 30 dni
wymagający zastosowania systemu wspomagającego funkcje
życiowe organizmu, polegający na występowaniu głębokich
ilościowych zaburzeń świadomości, wyrażających
się brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne słowne i bólowe,
związany z ciężkim uszkodzeniem mózgu;
w rozumieniu OWU za śpiączkę nie jest uważana śpiączka
farmakologiczna;
27) trwałe uszkodzenie ciała – całkowitą utratę fizyczną
narządu lub organu, lub całkowitą utratę ich funkcji;
28) trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące
poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;
29) ubezpieczający – osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, która
zawarła z PZU SA umowę ubezpieczenia;
30) ubezpieczony –
1) ucznia, studenta;
2) dziecko, młodzież z zakładu;
3) personel;
4) przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego, o którym
mowa w pkt 1 i 2, w zakresie wskazanym w § 6
w odniesieniu do świadczenia, o których mowa w § 14
pkt 7;
5) osoba, która ma na utrzymaniu ubezpieczonego ucznia
lub studenta, o którym mowa w pkt 1, w zakresie
wskazanym w § 6 w odniesieniu do świadczenia,
o którym mowa w § 14 pkt 7;
– na rachunek których zawarta została umowa ubezpieczenia;
31) uposażony – osobę wskazaną imiennie przez pełnoletniego
ubezpieczonego jako upoważnioną do otrzymania
należnego świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego;
32) wrodzona wada serca – nieprawidłowość anatomiczną
budowy serca istniejącą w chwili narodzin ubezpieczonego;
33) wstrząśnienie mózgu – pourazowe zaburzenie czynności
mózgu, którego głównym objawem jest krótkotrwała
utrata przytomności z towarzyszącą niepamięcią wsteczną
lub następczą;
3
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
34) wypadek ubezpieczeniowy – nieszczęśliwy wypadek,
doznanie obrażeń ciała w wyniku ataku epilepsji lub
omdlenia o nieustalonej przyczynie, krwotok śródczaszkowy,
zawał serca;
35) zabieg operacyjny – zabieg medyczny wykonany w placówce
medycznej, przez uprawnionego do jego wykonania
lekarza, w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym,
przeprowadzony metodą otwartą lub endoskopową;
36) zakład – placówka inna niż szkoła zajmująca się opieką
i wychowaniem dzieci lub młodzieży, np. żłobek, przedszkole,
dom dziecka, ognisko wychowawcze, organizacja
zrzeszająca dzieci i młodzież;
37) zawał serca – martwicę części mięśnia sercowego spowodowaną
nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej
części mięśnia sercowego;
38) złamanie – urazowe przerwanie ciągłości tkanki kostnej,
przy czym przez złamania rozumie się również urazowe
złuszczenie chrząstek nasadowych:
a) otwarte – z przerwaniem ciągłości skóry w okolicy złamanej
kości,
b) zamknięte – gdy skóra w okolicy złamanej kości jest
nienaruszona;
39) zwichnięcie – urazowe przemieszczenie się jednej
powierzchni stawowej w stosunku do drugiej, dla potrzeb
niniejszego ubezpieczenia zwichnięcie musi być potwierdzone
badaniem obrazowym.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 5
Z zastrzeżeniem § 6, przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:
1) nieszczęśliwego wypadku;
2) zawału serca;
3) krwotoku śródczaszkowego;
4) obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało
atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie;
polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące
śmierć.
§ 6
W odniesieniu do ubezpieczonego przedstawiciela ustawowego
oraz osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta
przedmiotem ubezpieczenia jest wyłącznie śmierć, będąca
następstwem nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w § 5
pkt 1.
§ 7
1. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym
z następujących wariantów:
1) w wariancie I albo
2) w wariancie II.
2. Rodzaje świadczeń i ich wysokość określone są w §§ 12–14.
§ 8
PZU SA ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadów ubezpieczeniowych,
które zaszły w okresie ubezpieczenia.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 9
1. Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa dotyczące
wypadków ubezpieczeniowych powstałych:
1) w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku
ubezpieczeniowego;
2) w wyniku zatrucia spowodowanego nikotyną, spożyciem
alkoholu lub użyciem środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
3) w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach (z wyjątkiem
działania w obronie koniecznej) oraz w związku
z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego
przestępstwa umyślnego;
4) w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w strajkach,
rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach
dróg lub sabotażu, chyba że udział ubezpieczonego
w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych,
blokadach dróg wynikał z wykonywania czynności
służbowych;
5) w wyniku wykonywania procedur medycznych bez względu
na to przez kogo były wykonywane, chyba że wykonywanie
procedur medycznych dotyczyło bezpośrednich
następstw wypadku ubezpieczeniowego;
6) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym,
jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania
danym pojazdem chyba, że nie miało to wpływu
na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
7) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym
niż silnikowy, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień
do kierowania danym pojazdem chyba, że nie miało to
wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.
2. Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona za następstwa
chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują
nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie
wypadku ubezpieczeniowego lub stanowiących przyczynę
zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem § 5
pkt 2, 3 i 4. Jeżeli choroba lub stan chorobowy miał wpływ
na zajście nieszczęśliwego wypadku tj. przyczyną nieszczęśliwego
wypadku jest zarówno choroba, jak i przyczyna
zewnętrzna, odpowiedzialność PZU SA obejmuje uszkodzenia
ciała lub rozstrój zdrowia, które są następstwem przyczyny
zewnętrznej.
3. Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są usługi assistance,
gdy zdarzenie stanowiące podstawę organizacji takiej usługi
powstało:
1) w związku lub w następstwie okoliczności, o których mowa
w ust. 1;
2) w następstwie chorób lub stanów chorobowych, o których
mowa w ust. 2.
4. Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za
doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz szkód polegających
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
5. Fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub fakt znajdowania
się pod wpływem środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych, w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do
kierowania pojazdem ocenia się według prawa państwa właściwego
dla miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
SUMA UBEZPIECZENIA
I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 10
1. Suma ubezpieczenia oraz limity dla poszczególnych świadczeń
dodatkowych określone są w umowie ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia określana jest w uzgodnieniu z ubezpieczającym
w granicach od 1 000 zł do 100 000 zł w takiej
samej wysokości dla każdej ubezpieczonej osoby, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Dla ubezpieczonego przedstawiciela ustawowego lub osoby,
która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta suma ubezpieczenia
wynosi 1 000 zł.
4. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający za
zgodą PZU SA może podwyższyć sumę ubezpieczenia lub rozszerzyć
zakres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zmiana warunków ubezpieczenia, o których mowa w ust. 4,
powoduje konieczność dokonania ponownej kalkulacji składki
na okres, w którym mają obowiązywać zmienione warunki
ubezpieczenia.
6. W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia lub rozszerzenia
zakresu ubezpieczenia, PZU SA odpowiada w granicach
podwyższonej sumy ubezpieczenia lub rozszerzonego zakresu
ubezpieczenia począwszy od dnia następnego po dniu złożenia
przez PZU SA oświadczenia o wyrażeniu zgody odpowiednio
na podwyższenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie
zakresu ubezpieczenia.
4
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE
WARIANTY UBEZPIECZENIA
§ 11
Ubezpieczonemu przysługują świadczenia według rodzajów
i w wysokości wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia, przy
czym umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie I albo
wariancie II.
§ 12
Umową ubezpieczenia:
1) zawartą w wariancie I objęte są następujące świadczenia
podstawowe określone w poniższej Tabeli Nr 1:
Tabela Nr 1
Świadczenia podstawowe w wariancie I
Poz.
Tabeli Rodzaje świadczeń podstawowych
1 Z tytułu śmierci
2 Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
3 Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego
uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw
niż wymienione w tabeli 3, 4, 6, 7 – określone w tabeli
nr 5
4 Z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów stałych
5 Z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego
osób niepełnosprawnych
6 Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP
2) zawartą w wariancie II objęte są następujące świadczenia
podstawowe określone w poniższej Tabeli Nr 2:
Tabela Nr 2
Świadczenia podstawowe w wariancie II
Poz.
Tabeli Rodzaje świadczeń podstawowych
1 Z tytułu śmierci
2 Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (tabela nr 3)
3 Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego wyłącznie zawałem serca, krwotokiem
śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
4 Z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów (tabela
nr 4)
5 Z tytułu innych następstw niż wymienione w tabeli 3, 4,
6, 7 – określone w tabeli nr 5
6 Z tytułu oparzeń lub odmrożeń (tabela nr 6)
7 Z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia
mózgu (tabela nr 7)
8 Z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń
9 Z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów stałych
10 Z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego
osób niepełnosprawnych
11 Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE
ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWYCH
§ 13
1. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego –
w wariancie I i w wariancie II – przysługuje w wysokości
100% sumy ubezpieczenia. Świadczenie to przysługuje, jeżeli
śmierć nastąpiła nie później niż 24 miesiące od daty zajścia
wypadku ubezpieczeniowego.
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
– w wariancie I i w wariancie II – przysługuje w wysokości
odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia w jakim
ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, przy czym trwały
uszczerbek na zdrowiu ustalany jest:
1) przez lekarza powołanego przez PZU SA w oparciu o „Tabelę
norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu
PZU SA”, zatwierdzoną uchwałą Zarządu PZU SA i obowiązującą
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, stanowiącą
załącznik do umowy ubezpieczenia;
2) najpóźniej w 24. miesiącu od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego
– późniejsza zmiana stopnia trwałego
uszczerbku na zdrowiu (polepszenie albo pogorszenie) nie
daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia.
Świadczenie to przysługuje, jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu
nastąpił nie później niż 24 miesiące od daty zajścia
wypadku ubezpieczeniowego.
3. Świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała –
w wariancie II – przysługuje w wysokości odpowiadającej
procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z poniższą Tabelą
Nr 3:
Tabela Nr 3
Trwałe uszkodzenie ciała
Poz.
Tabeli
Rodzaj trwałego
uszkodzenia ciała
% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie
ubezpieczenia
1 Całkowita utrata kończyny
górnej w obrębie barku lub
ramienia
80
2 Całkowita utrata kończyny
górnej w obrębie łokcia lub
przedramienia
60
3 Całkowita utrata ręki 50
4 Całkowita utrata palców ręki
II, III, IV, V 8 – za każdy palec
5 Całkowita utrata kciuka 22
6 Całkowita utrata kończyny
dolnej w obrębie stawu biodrowego
lub kości udowej
75
7 Całkowita utrata kończyny
dolnej w obrębie stawu
kolanowego, podudzia lub
stawów skokowych
60
8 Całkowita utrata stopy 40
9 Całkowita utrata palców
stopy II, III, IV, V 3 – za każdy palec
10 Całkowita utrata palucha 15
11 Całkowita utrata wzroku
w jednym oku 50
12 Całkowita utrata wzroku
w obu oczach 100
13 Całkowita utrata słuchu
w jednym uchu 30
5
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
Poz.
Tabeli
Rodzaj trwałego
uszkodzenia ciała
% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie
ubezpieczenia
14 Całkowita utrata słuchu
w obu uszach 50
15 Całkowita utrata małżowiny
usznej 15
16 Całkowita utrata nosa 20
17 Całkowita utrata zębów
stałych
2 za każdy utracony ząb
stały – w przypadku utraty
do 9 zębów stałych;
maksymalnie 20 za
wszystkie utracone zęby
stałe – w przypadku utraty
powyżej 9 zębów stałych
18 Całkowita utrata śledziony 20
19 Całkowita utrata jednej nerki 35
20 Całkowita utrata obu nerek 75
21 Całkowita utrata macicy 40
22 Całkowita utrata jajnika
lub jądra 20
23 Całkowita utrata mowy 100
24 Porażenie lub niedowład co
najmniej dwóch kończyn
poniżej 3 stopnia w skali
Lovette’a
100
25 Śpiączka trwająca dłużej
niż 30 dni 100
4. Świadczenie z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów
– w wariancie II:
1) przysługuje zgodnie z poniższą Tabelą Nr 4:
Tabela Nr 4
Złamania kości lub zwichnięcia stawów
Poz.
Tabeli
Rodzaj złamania lub
zwichnięcia
% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie
ubezpieczenia
1 Złamania kości sklepienia
i podstawy czaszki 5
2 Złamania kości twarzoczaszki 4
3 Złamania łopatki, obojczyka,
mostka 4,5 za każdą kość
4 Złamania żebra, żeber 2 za każde złamane żebro
– w przypadku złamania
do 9 żeber; maksymalnie
10 za wszystkie złamane
żebra (w przypadku złamania
powyżej 9 żeber)
5 Złamania kości ramiennej 7
6 Zwichnięcie stawu
barkowego 7
7 Złamania w obrębie kości
przedramienia (jednej lub
obu)
4
8 Zwichnięcie w obrębie stawu
łokciowego 5
Poz.
Tabeli
Rodzaj złamania lub
zwichnięcia
% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie
ubezpieczenia
9 Złamania w obrębie kości
ręki z wyłączeniem kości
palców
3
10 Złamania w obrębie kości
palców ręki II–V 2 za każdy palec
11 Zwichnięcia stawów w obrębie
palców ręki II–V 2 za każdy palec
12 Złamania w obrębie kciuka 3
13 Zwichnięcie kciuka 3
14 Niestabilne złamania
miednicy 10
15 Stabilne złamania miednicy 4,5
16 Zwichnięcie stawu
biodrowego 10
17 Złamania kości udowej 10
18 Złamania w obrębie kości
podudzia (jednej lub obu) 7
19 Złamania rzepki 4
20 Zwichnięcie stawu kolanowego
– z wyłączeniem
zwichnięcia rzepki
5
21 Złamania w obrębie stopy
z wyłączeniem kości palców 4
22 Złamania w obrębie palucha 2,5
23 Złamania w obrębie kości
palców stopy II–V 2 za każdy palec
24 Zwichnięcie w stawach
skokowych 4
25 Złamania w obrębie kręgosłupa
– dotyczy trzonów,
łuków kręgów (z wyłączeniem
kości ogonowej)
11 za każdy krąg
26 Złamania w obrębie kręgosłupa
– dotyczy wyrostków
poprzecznych, kolczystych
kręgów
2,5 za każdy krąg
27 Złamania kości ogonowej 3,5
28 Złamanie zęba stałego 0,5 za każdy złamany ząb
stały – w przypadku złamania
do 9 zębów stałych;
maksymalnie 5 za wszystkie
złamane zęby stałe
(w przypadku złamania
powyżej 9 zębów stałych)
2) nie obejmuje zwichnięć nawykowych stawów;
3) w przypadku leczenia operacyjnego złamania albo zwichnięcia
wymienionego w Tabeli Nr 4, ubezpieczonemu przysługuje,
oprócz świadczenia wynikającego z Tabeli Nr 4,
dodatkowo świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia
za każdy operowany narząd; przez operowany narząd
należy rozumieć narząd wymieniony w poszczególnych
pozycjach Tabeli Nr 4.
6
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
5. Świadczenie z tytułu innych następstw niż wymienione
w Tabeli 3, 4, 6, 7 – w wariancie I i w wariancie II:
1) przysługuje w wysokości odpowiadającej procentowi
sumy ubezpieczenia, zgodnie z poniższą Tabelą Nr 5
z zastrzeżeniem, że w wariancie I świadczenie to przysługuje
wyłącznie wówczas, gdy nie występuje trwały
uszczerbek na zdrowiu:
Tabela Nr 5
Inne następstwa niż wymienione w Tabeli 3, 4, 6, 7
Poz.
Tabeli Rodzaj następstwa
% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie
ubezpieczenia
Wariant I Wariant II
1 Nagłe zatrucie gazami, substancjami
i produktami chemicznymi,
porażenie prądem,
piorunem, które to stany
wymagały hospitalizacji
5
2 Następstwo urazów ciała
z jednego wypadku ubezpieczeniowego,
które wymagało
interwencji lekarskiej w placówce
medycznej i jest połączone
z dalszym leczeniem,
wymaga co najmniej jednej
wizyty kontrolnej u lekarza,
a które nie figuruje w żadnej
z Tabel i nie daje się zakwalifikować
jako poważne uszkodzenia
ciała (z wyłączeniem
interwencji stomatologicznej)
1
1,5
2) w przypadku gdy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
można zakwalifikować do obu pozycji w Tabeli nr 5, ubezpieczonemu
przysługuje świadczenie tylko z jednej korzystniejszej
dla niego pozycji.
6. Świadczenie z tytułu oparzeń lub odmrożeń –
w wariancie II – przysługuje w wysokości odpowiadającej
procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z poniższą Tabelą
Nr 6:
Tabela Nr 6
Oparzenia lub odmrożenia
Poz.
Tabeli
Rodzaj i rozległość
oparzenia bądź
odmrożenia
% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie
ubezpieczenia
1 Oparzenie II st. do 1%
powierzchni ciała 1,5
2 Oparzenie II st. powyżej 1%
do 15% powierzchni ciała 4
3 Oparzenie II st. powyżej 15%
do 30% powierzchni ciała 7
4 Oparzenie II st. powyżej
30% powierzchni ciała 20
5 Oparzenie III st. do 5%
powierzchni ciała 4
6 Oparzenie III st. powyżej
5% do 10% powierzchni
ciała
10
7 Oparzenie III st. powyżej
10% powierzchni ciała 20
8 Oparzenie dróg oddechowych
leczone w szpitalu 20
Poz.
Tabeli
Rodzaj i rozległość
oparzenia bądź
odmrożenia
% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie
ubezpieczenia
9 Odmrożenie II st. albo wyższy
– jednego palca ręki lub
palca stopy
1,5
10 Odmrożenie II st. albo wyższy
– więcej niż jednego
palca ręki lub palca stopy,
odmrożenie nosa lub ucha
4
7. Świadczenie z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia
wstrząśnienia mózgu – w wariancie II – przysługuje
w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia,
zgodnie z poniższą Tabelą Nr 7, jeżeli ubezpieczony był hospitalizowany
w związku z wstrząśnieniem mózgu lub podejrzeniem
wstrząśnienia mózgu:
Tabela Nr 7
Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu
Poz.
Tabeli
Hospitalizacja % sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia
1 2 dni 1
2 3 dni 2
3 4 dni i dłużej 3
8. Świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń –
w wariancie II – przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
jeżeli ubezpieczony w związku z pogryzieniem,
pokąsaniem, ukąszeniem był hospitalizowany.
9. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów stałych – w wariancie
I i wariancie II – przysługuje w wysokości do 25%
sumy ubezpieczenia, jeżeli konieczność poniesienia tych
kosztów powstała w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia
wypadku ubezpieczeniowego, przy czym zwrot kosztów
odbudowy stomatologicznej zębów stałych nie może przekroczyć
kwoty 200 złotych za każdy ząb.
10. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
– w wariancie I i wariancie II – przysługuje
w wysokości do 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli
konieczność poniesienia tych kosztów na terytorium RP
powstała w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
11. Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP
Usługi assistance, o których mowa w pkt 1–6 świadczone są
przez Centrum Alarmowe PZU na terytorium RP w związku
z zajściem wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia
z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do usług, o których
mowa w pkt 3, usługi assistance świadczone są w związku
z zajściem nieszczęśliwego wypadku.
W zależności od zaistniałego wypadku ubezpieczeniowego,
na wniosek ubezpieczonego lub osoby działającej w jego
imieniu, PZU SA organizuje i pokrywa koszty następujących
usług assistance:
1) Pomoc medyczna
PZU SA organizuje i pokrywa koszty pomocy medycznej
maksymalnie do łącznej kwoty 2 000 zł na wszystkie poniżej
wymienione usługi w odniesieniu do każdego wypadku
ubezpieczeniowego:
a) wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
– zorganizowanie jednej wizyty lekarskiej w miejscu
pobytu ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów
dojazdu lekarza i jego honorarium, przy czym PZU SA
nie pokrywa kosztów dodatkowych badań diagnostycznych
zleconych podczas tej wizyty,
b) wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce me-
dycznej – zorganizowanie jednej wizyty ubezpieczonego
7
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
u lekarza w placówce medycznej wskazanej przez Centrum
Alarmowe PZU oraz pokrycie honorarium tego lekarza,
przy czym PZU SA nie pokrywa kosztów dodatkowych
badań diagnostycznych zleconych podczas tej wizyty; na
wniosek ubezpieczonego PZU SA organizuje jego transport
do placówki medycznej i pokrywa koszty tego transportu,
c) wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego
– jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wymaga
wizyty pielęgniarki w jego miejscu pobytu, PZU SA organizuje
oraz pokrywa koszty dojazdu pielęgniarki do miejsca
pobytu ubezpieczonego i jej honorarium; usługa ta obejmuje
zabiegi lecznicze zalecone przez lekarza leczącego
ubezpieczonego,
d) transport – zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu
ubezpieczonego:
– do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu
ubezpieczonego lub z miejsca wypadku ubezpieczeniowego,
– między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej
pomocy medycznej lub gdy ubezpieczony skierowany
jest na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny
w innej placówce medycznej,
– do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której
ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki
medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia,
– z placówki medycznej do miejsca pobytu ubezpieczonego
po udzieleniu pomocy medycznej, gdy zgodnie
z zaleceniem lekarza leczącego ubezpieczonego, ubezpieczony
nie powinien korzystać z własnego środka
transportu lub publicznych środków transportu lokalnego;
2) Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna
PZU SA zapewnia:
a) organizację procesu rehabilitacji – jeżeli lekarz
leczący ubezpieczonego zalecił zabiegi rehabilitacyjne,
PZU SA organizuje i pokrywa koszty wizyt fizjoterapeuty
(koszty dojazdu i honorarium) w miejscu pobytu ubezpieczonego
albo organizuje i pokrywa koszty transportu
ubezpieczonego do poradni rehabilitacyjnej oraz koszty
zabiegów rehabilitacyjnych przeprowadzonych w poradni
rehabilitacyjnej; usługa realizowana jest maksymalnie do
łącznej kwoty 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy,
przy czym o miejscu wykonania zabiegów decyduje lekarz
leczący ubezpieczonego,
b) dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub
medycznego – jeżeli ubezpieczony, zgodnie z zaleceniem
lekarza go leczącego, powinien używać sprzętu
rehabilitacyjnego lub medycznego w domu, PZU SA organizuje
i pokrywa koszty usługi informacyjnej dotyczącej
placówek handlowych lub wypożyczalni oferujących
sprzęt rehabilitacyjny; ponadto PZU SA organizuje
i pokrywa koszty transportu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego
lub medycznego do miejsca pobytu ubezpieczonego;
usługa realizowana jest maksymalnie do kwoty
300 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy, przy czym
koszty wypożyczenia lub zakupu sprzętu pokrywa ubezpieczony,
c) dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych
przez lekarza – jeżeli ubezpieczony, zgodnie
z zaleceniem lekarza go leczącego musi przebywać
w domu, PZU SA organizuje i pokrywa koszty jednorazowego
dostarczenia do miejsca pobytu ubezpieczonego
przepisanych na recepcie przez lekarza niezbędnych
leków, o ile są one dostępne na terenie RP; jeżeli
ubezpieczony ponadto potrzebuje leków dostępnych
bez recepty, które jednocześnie są dostępne w miejscu
realizacji recepty, PZU SA organizuje i pokrywa
koszty dostarczenia wskazanych przez ubezpieczonego
leków dostępnych bez recepty; usługa realizowana jest
maksymalnie do kwoty 300 zł, przy czym koszty leków
pokrywa ubezpieczony,
d) domową opiekę pielęgniarską po hospitalizacji
– jeżeli ubezpieczony w następstwie wypadku ubezpieczeniowego
jest hospitalizowany powyżej 2 dni, PZU SA
organizuje i pokrywa koszty pomocy pielęgniarki (koszt
dojazdu pielęgniarki i jej honorarium) po zakończeniu
hospitalizacji, w miejscu pobytu ubezpieczonego;
O celowości domowej opieki pielęgniarskiej decyduje
lekarz leczący ubezpieczonego; usługa realizowana jest
maksymalnie do kwoty 1 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy;
3) Pomoc psychologa
Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością
PZU SA ubezpieczony dozna ciężkich obrażeń
ciała lub na skutek nieszczęśliwego wypadku, w którym
uczestniczył ubezpieczony nastąpi:
a) śmierć małżonka ubezpieczonego lub
b) śmierć dziecka ubezpieczonego lub
c) śmierć rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka
ubezpieczonego,
i ubezpieczony zgłasza potrzebę skorzystania z pomocy
psychologa, PZU SA organizuje i pokrywa koszty wizyt
ubezpieczonego u psychologa w liczbie porad zaleconych
przez psychologa podczas pierwszej, tak zorganizowanej
wizyty, maksymalnie do kwoty 1 500 zł; jeżeli
wskutek wypadku ubezpieczeniowego nastąpi zgon ubezpieczonego,
pomoc psychologa, o której mowa wyżej,
przysługuje współmałżonkowi, dzieciom i rodzicom ubezpieczonego;
PZU SA organizuje i pokrywa koszty wizyt
takiej osoby u psychologa w liczbie porad zaleconej przez
psychologa podczas pierwszej, tak zorganizowanej wizyty,
maksymalnie do kwoty 1 500 zł na każdą osobę;
4) Lekcje prywatne dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem
uczniów szkół policealnych w rozumieniu
ustawy o systemie oświaty – jeżeli na skutek zajścia
wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony uczeń nie
może uczęszczać do szkoły dłużej niż 10 dni od dnia zajścia
wypadku ubezpieczeniowego, PZU SA organizuje i pokrywa
koszty indywidualnych korepetycji z maksymalnie 2 wybranych
przedmiotów wchodzących w zakres programu nauczania
szkoły, maksymalnie do kwoty 400 zł na każdy wypadek
ubezpieczeniowy;
5) Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z lekarzem
Centrum Alarmowego PZU
PZU SA zapewnia dostęp do infolinii medycznej polegający
na telefonicznej rozmowie z lekarzem Centrum Alarmowego
PZU, który w miarę istniejących możliwości udzieli ubezpieczonemu
ustnej informacji, co do postępowania w zakresie
opieki zdrowotnej. Informacje te nie mają charakteru diagnostycznego
i leczniczego.
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za koszty usług assistance
poniesione przez ubezpieczonego bez zgody Centrum
Alarmowego PZU, chyba że skontaktowanie się z Centrum
Alarmowym PZU w sposób określony w § 32 ust. 1 nie było
możliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.
ŚWIADCZENIA DODATKOWE
§ 14
Na wniosek ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki, do
umowy ubezpieczenia, zawieranej w wariancie I albo w wariancie
II, mogą być włączone następujące świadczenia dodatkowe:
1) zwrot kosztów leczenia – w tym kosztów rehabilitacji,
przysługuje w zależności od wyboru ubezpieczającego:
w wysokości do 20% sumy ubezpieczenia albo w wysokości
do 30% sumy ubezpieczenia, jeżeli:
a) były niezbędne z medycznego punktu widzenia,
b) jeżeli konieczność ich poniesienia powstała w ciągu
24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
c) w przypadku rehabilitacji – jeżeli konieczność jej przeprowadzenia
zaistniała nie później niż w okresie 6 miesięcy
liczonych od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
2) ryczałt za okres czasowej niezdolności do nauki
lub pracy – przysługuje w wysokości 0,06% sumy ubezpieczenia
za jeden dzień niezdolności, jeżeli okres niezdolności
do pracy lub nauki trwa dłużej niż 14 dni, przez
okres nie dłuższy niż 180 dni z tytułu jednego i wszystkich
wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie
ubezpieczenia;
8
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
3) dieta szpitalna – przysługuje od drugiego dnia pobytu
ubezpieczonego w szpitalu, w wysokości 0,2% sumy
ubezpieczenia za jeden dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie
przez okres 90 dni z tytułu jednego wypadku
ubezpieczeniowego;
4) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu
ubezpieczonego spowodowanego nowotworem
złośliwym – przysługuje w wysokości 1 000 zł;
5) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu
dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat
z powodu wrodzonej wady serca – przysługuje
w wysokości 1 000 zł;
6) jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji
kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem
złośliwym u dziecka, ucznia lub studenta
w wieku do 25 lat – przysługuje w wysokości 1 000 zł;
7) jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci
przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma
na utrzymaniu ucznia lub studenta – w wysokości
1 000 zł.
UMOWA UBEZPIECZENIA
§ 15
Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony.
§ 16
1. Z jedną szkołą albo zakładem mogą być zawarte odrębne
umowy ubezpieczenia z różnymi wariantami lub sumami ubezpieczenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wystawiane są odrębne
dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia.
§ 17
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie zbiorowej na
podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie złożonego przez
ubezpieczającego.
2. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości PZU SA
wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytuje
w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy
ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera
umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten
ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności
jemu znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubezpieczenia
mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte
okoliczności uważa się za nieistotne.
3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający obowiązany
jest zgłaszać zmiany okoliczności, o których mowa
w ust. 2. Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych
zmianach PZU SA niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiązki określone w ust. 2 i 3 spoczywają zarówno na
ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego
rachunek.
5. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ust. 2–4 nie zostały podane do jego wiadomości.
Jeżeli do naruszenia ust. 2–4 doszło z winy umyślnej,
w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany
umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
§ 18
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się w formie imiennej lub bezimiennej.
2. Formę bezimienną stosuje się pod warunkiem objęcia ochroną
ubezpieczeniową wszystkich osób, które należą do określonej
w umowie ubezpieczenia grupy osób, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci,
młodzież, uczniowie i studenci danego zakładu lub szkoły oraz
część personelu – umowę ubezpieczenia zawiera się w formie
bezimiennej, natomiast umowę ubezpieczenia personelu
w formie imiennej.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezimiennej
– ubezpieczenie obejmuje stan liczbowy określonej w umowie
ubezpieczenia grupy osób bez potrzeby składania wniosków
o objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych osób i opłacania
dodatkowej składki – w przypadku zmiany liczby osób należących
do tej grupy w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia.
5. Umowę ubezpieczenia w formie imiennej zawiera się z imiennym
wskazaniem osób, które mają być objęte umową ubezpieczenia.
w takim przypadku ubezpieczający zobowiązany
jest dostarczyć PZU SA imienny wykaz tych osób. Sporządzony
przez ubezpieczającego wykaz załączany jest do dokumentu
ubezpieczenia.
§ 19
Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza dokumentem
ubezpieczenia.
§ 20
1. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza ubezpieczającemu
dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia,
które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego lub ubezpieczonego
od treści złożonej przez niego oferty, PZU SA zobowiązany
jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy
doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej
7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania
tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego
lub ubezpieczonego nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia
jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.
2. W braku sprzeciwu umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku
zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po
upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 21
1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna
się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia,
nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu
składki.
2. W przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 5, w razie zgłoszenia
w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia nowych
osób – odpowiedzialność PZU SA w stosunku do tych osób rozpoczyna
się od dnia następnego po doręczeniu PZU SA imiennego
wykazu tych osób i nie wcześniej niż od dnia następnego
po dniu zapłacenia za nie składki.
§ 22
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż
6 miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
składając oświadczenie w tym zakresie, w terminie
30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą
w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej
w chwili zawarcia umowy PZU SA nie poinformował ubezpieczającego
będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin
30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem
dowiedział się o tym prawie.
§ 23
Umowę ubezpieczenia ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć
ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie
w tym zakresie.
§ 24
Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w każdym czasie za
porozumieniem stron.
§ 25
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem określonego w dokumencie ubezpieczenia okresu
ubezpieczenia;
2) z dniem doręczenia PZU SA oświadczenia o odstąpieniu od
umowy ubezpieczenia, w przypadku o którym mowa w § 22;
3) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia za porozumieniem
stron;
9
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
4) z dniem doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
o którym mowa w § 23 i § 28 ust. 5;
5) z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU SA
o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy PZU SA ponosi odpowiedzialność
jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie
została zapłacona w terminie;
6) w stosunku do danego ubezpieczonego – z chwilą jego
śmierci.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 26
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia albo jej wypowiedzenie
albo rozwiązanie za porozumieniem stron nie zwalnia ubezpieczającego
z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim PZU SA
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
§ 27
1. Składkę za ubezpieczenie ustala się według taryfy obowiązującej
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Składkę oblicza
się za czas trwania odpowiedzialności PZU SA.
2. Wysokość składki ustala się w zależności od:
1) rodzaju szkoły albo zakładu;
2) sumy ubezpieczenia;
3) okresu ubezpieczenia;
4) wariantu ubezpieczenia;
5) zakresu ubezpieczenia;
6) obniżki lub zwyżki składki.
3. W umowach ubezpieczenia, w zależności od przebiegu ubezpieczenia
ustalanego na podstawie danych dotyczących poprzedzających
umów zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodzieży i personelu zawartych
z PZU SA, stosuje się obniżki albo podwyżki składki.
§ 28
1. Składkę ubezpieczeniową opłaca się przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia określono
inny termin.
2. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo w porozumieniu
z PZU SA w formie bezgotówkowej.
3. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa
się datę, w której kwota składki znalazła się na rachunku
PZU SA.
4. Składka nie podlega indeksacji.
5. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może
żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od
chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż
od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia
takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie
w tym zakresie.
§ 29
W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem
okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczającemu
przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.
POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU
UBEZPIECZENIOWEGO
§ 30
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony
zobowiązany jest:
1) starać się o złagodzenie skutków wypadku ubezpieczeniowego
przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej
i zaleconemu leczeniu;
2) zawiadomić PZU SA o zajściu wypadku ubezpieczeniowego
i dostarczyć:
a) szczegółowy opis przyczyn i przebiegu wypadku,
b) dokumentację medyczną potwierdzającą doznanie przez
ubezpieczonego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowiu
na skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
c) dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości
roszczenia,
d) rachunki i dowody zapłaty kosztów objętych zakresem
ubezpieczenia,
e) dokument uprawniający do kierowania pojazdem, jeżeli
ubezpieczony kierował pojazdem podczas wypadku;
3) umożliwić PZU SA zasięgnięcie informacji odnoszących się
do okoliczności określonych w dokumentach wymienionych
w pkt. 2, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali nad
ubezpieczonym opiekę zarówno przed jak i po wypadku
ubezpieczeniowym.
2. W razie śmierci ubezpieczonego – uposażony zobowiązany
jest przedłożyć PZU SA do wglądu odpis aktu zgonu
oraz kartę statystyczną zgonu lub dokumentację medyczną
potwierdzającą przyczynę zgonu, jeśli jest uprawniony
do uzyskania takich dokumentów, oraz dokument stwierdzający
jego tożsamość. W przypadku braku wskazania uposażonego
– występująca o wypłatę świadczenia osoba,
o której mowa w § 39 ust. 2 zobowiązana jest przedłożyć
dodatkowo dokumenty stanu cywilnego potwierdzające fakt
małżeństwa lub pokrewieństwa lub dokumenty potwierdzające
fakt sprawowania opieki nad ubezpieczonym na dzień
jego śmierci.
§ 31
PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dowodów
oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.
§ 32
1. W celu skorzystania z usług assistance, o których mowa
w § 13 ust. 11, ubezpieczony (lub osoba działająca w jego
imieniu) powinien niezwłocznie po zajściu wypadku ubezpieczeniowego
i przed podjęciem działań we własnym zakresie
zawiadomić telefonicznie o wypadku ubezpieczeniowym Centrum
Alarmowe PZU i podać następujące informacje:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania ubezpieczonego oraz
imię i nazwisko lub nazwę ubezpieczającego;
2) numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe PZU może
skontaktować się z ubezpieczonym lub jego przedstawicielem;
3) krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy;
4) stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego PZU, udzielając
informacji i niezbędnych pełnomocnictw.
2. Jeżeli ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu
z przyczyn od siebie niezależnych, nie mogła skontaktować
się telefonicznie z Centrum Alarmowym PZU w sposób, o którym
mowa w ust. 1, i we własnym zakresie zorganizowała
i pokryła koszty usług assistance określonych w § 13 ust. 11,
zobowiązana jest ciągu 7 dni od dnia, w którym skontaktowanie
z Centrum Alarmowym PZU stało się możliwe, powiadomić
o zajściu wypadku ubezpieczeniowego. Ponadto ubezpieczony
lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązana jest
podać przyczynę niemożności skontaktowania się z Centrum
Alarmowym PZU.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, PZU SA zobowiązany
jest do zwrotu ubezpieczonemu poniesionych przez niego
kosztów do wysokości faktycznie poniesionych kosztów nie
więcej niż do wysokości limitu kwotowego odpowiedzialności
ustalonego w OWU dla danej usługi assistance, a jeżeli limit
ten nie został ustalony – maksymalnie do kwoty odpowiadającej
średniej cenie wykonania tego typu usługi na terenie miejscowości,
w której usługa ta została wykonana. Podstawą
rozpatrzenia zgłoszonego roszenia jest złożenie przez ubezpieczonego
dokumentacji niezbędnej do ustalenia zasadności
roszczenia i wysokości świadczenia: dokumentacji medycznej
potwierdzającej zajście wypadku ubezpieczeniowego objętego
odpowiedzialnością PZU SA oraz imiennych rachunków
i dowodów ich zapłaty.
4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa
obowiązku powiadomienia o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym
w terminie określonym w ust. 2, PZU SA może
odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie to
uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków
10
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
wypadku ubezpieczeniowego. Skutki braku zawiadomienia
PZU SA o wypadku ubezpieczeniowym nie nastąpią, jeżeli
PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 2, otrzymał wiadomość
o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.
USTALANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 33
1. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się
po stwierdzeniu, że istnieje normalny związek przyczynowy
pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a objętym ochroną
ubezpieczeniową następstwem wypadku ubezpieczeniowego.
2. Ustalenie normalnego związku przyczynowego, o którym
mowa w ust. 1, oraz ustalenie objętego ochroną ubezpieczeniową
następstwa wypadku ubezpieczeniowego następuje na
podstawie dostarczonej dokumentacji lub informacji wskazanych
w § 31 oraz wyników badań lekarskich.
3. Na zlecenie i koszt PZU SA ubezpieczony zobowiązany jest
poddać się dodatkowym badaniom medycznym, badaniu przez
wskazanych przez PZU SA lekarzy, niezbędnych do ustalenia
zasadności zgłoszonych roszczeń.
§ 34
1. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na
zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy lub czynności
wykonywanych przez ubezpieczonego.
2. Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego powstanie
więcej niż jedno uszkodzenie ciała – na wysokość świadczenia
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo świadczenia
z tytułu trwałego uszkodzenia ciała albo świadczenia
z tytułu złamania kości lub zwichnięcia stawów, składa się
suma świadczeń należnych z tytułu każdego uszkodzenia ciała
nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia.
3. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu, układu, których
funkcje przed wypadkiem ubezpieczeniowym były już
upośledzone wskutek choroby lub urazu, stopień (procent)
trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy
między stopniem (procentem) trwałego uszczerbku
na zdrowiu ustalonego dla stanu danego organu, narządu,
układu po wypadku ubezpieczeniowym a stopniem (procentem)
trwałego uszczerbku na zdrowiu istniejącym przed zajściem
wypadku ubezpieczeniowego.
4. Jeżeli ubezpieczony przed ustaleniem trwałego uszczerbku
na zdrowiu spowodowanego poważnym uszkodzeniem ciała
otrzymał świadczenie za uszkodzenie tego samego narządu
z innych tytułów (Tabela 3, 4, 5, 6, 7), to w przypadku gdy
ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu przez lekarzy wskazanych
przez PZU SA spowoduje ustalenie wyższego świadczenia,
wówczas świadczenie przyznane z innych tytułów
(Tabela 3, 4, 5, 6, 7), zostanie zaliczone na poczet świadczenia
należnego z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
a PZU SA wypłaci różnicę pomiędzy świadczeniem z tytułu
trwałego uszczerbku a świadczeniami należnymi z innych
tytułów (Tabela 3, 4, 5, 6, 7).
5. Świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń, o którym
mowa w § 13 ust. 8 wypłacane jest niezależnie od świadczeń
wypłacanych z innego tytułu.
§ 35
1. Zwrot kosztów, o których mowa w § 13 ust. 9 i 10 oraz w § 14
pkt 1, następuje na podstawie rachunków i dowodów ich
zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie
jednak do wysokości limitu wynikającego z zawartej umowy
ubezpieczenia.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w § 13 ust. 9 oraz w § 14
pkt 1, poniesionych poza granicami RP następuje na terenie
RP w walucie polskiej, według średniego kursu NBP obowiązującego
w dniu ustalania odszkodowania.
§ 36
1. Dieta szpitalna wypłacana jest na podstawie karty informacyjnej,
wystawionej przez szpital lub klinikę, potwierdzającej
hospitalizację ubezpieczonego.
2. Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku zgonu
ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej spowodowanego
nowotworem złośliwym następuje na podstawie
dostarczonej do PZU SA karty zgonu zawierającej stwierdzenie
przyczyny zgonu.
3. Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku zgonu
dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 roku życia w okresie
ochrony ubezpieczeniowej spowodowanego wrodzoną
wadą serca następuje na podstawie dostarczonej do PZU SA
karty zgonu zawierającej określenie przyczyny zgonu.
4. Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku amputacji
kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem
złośliwym u dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat
następuje na podstawie dostarczonej do PZU SA dokumentacji
medycznej niezbędnej do stwierdzenia tego stanu chorobowego
i przyczyny amputacji.
§ 37
Niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, PZU SA
zwraca ubezpieczonemu koszty badań lekarskich zleconych przez
lekarzy wskazanych przez PZU SA wymaganych dla uzasadnienia
zgłoszonych roszczeń oraz niezbędne udokumentowane wydatki
poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskazanych przez
PZU SA.
§ 38
Jeżeli ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie
kilku umów w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków zawartych z PZU SA, świadczenia przysługują
z każdej umowy ubezpieczenia, jednak zwrot kosztów leczenia,
nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
oraz przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych następuje
do wysokości rzeczywistych, udowodnionych kosztów, maksymalnie
jednak do wysokości limitów wynikających z zawartych
umów ubezpieczenia.
§ 39
1. Świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia wypłaca się
ubezpieczonemu, w przypadku, gdy ubezpieczony jest małoletni
– jego przedstawicielowi ustawowemu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego
wypłaca się uposażonemu wskazanemu imiennie
przez ubezpieczonego, a w razie braku wskazania – niżej
wskazanym osobom według następującej kolejności:
1) małżonkowi;
2) dzieciom w częściach równych, przy czym w przypadku,
gdy jedno z dzieci zmarło przed śmiercią ubezpieczonego
udział jaki przypadałby temu dziecku przypada pozostałym
dzieciom w częściach równych;
3) rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu
z nich, jeżeli drugie z rodziców zmarło przed śmiercią ubezpieczonego
albo jeżeli tylko jednemu z nich przysługuje
władza rodzicielska; w przypadku, gdy żadnemu z rodziców
nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice
są nieznani, a dla ubezpieczonego ustanowiono opiekę –
prawnym opiekunom na analogicznych zasadach jak dla
rodziców;
4) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy
w częściach przypadającym im stosownie do postanowień
kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego.
3. Ubezpieczony może w każdym czasie wskazać lub dokonać
zmiany uposażonego.
4. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego przedstawiciela
ustawowego wypłaca się uposażonemu wskazanemu imiennie
przez ubezpieczonego, a w razie braku wskazania – niżej
wskazanym osobom według następującej kolejności:
1) ubezpieczonym, o których mowa w § 4 pkt 30 ppkt. 1 i 2
– w częściach równych;
2) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy
w częściach przypadającym im stosownie do postanowień
kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego.
5. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonej osoby, która ma
na utrzymaniu ucznia lub studenta wypłaca się uposażonemu
wskazanemu imiennie przez ubezpieczonego, a w razie braku
wskazania – niżej wskazanym osobom według następującej
kolejności:
11
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU
1) ubezpieczonym uczniom lub studentom, o których mowa
w § 4 pkt 30 ppkt. 1 – w częściach równych;
2) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy
w częściach przypadającym im stosownie do postanowień
kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego.
6. W razie braku uposażonego, z przysługującego świadczenia
PZU SA zwraca w granicach sumy ubezpieczenia w pierwszej
kolejności udokumentowane koszty pogrzebu ubezpieczonego
osobie, która je poniosła, przy czym koszty te zwracane są
tylko wówczas, gdy nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia
lub z innego tytułu.
7. Jeżeli PZU SA wypłaci świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu albo z innych tytułów (Tabela Nr 3,
4, 5, 6, 7), a następnie w ciągu 24. miesięcy od dnia zajścia
wypadku ubezpieczeniowego nastąpi śmierć ubezpieczonego
będąca następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego,
PZU SA wypłaca świadczenie z tytułu śmierci w wysokości stanowiącej
różnicę kwoty świadczenia z tytułu śmierci określonego
w umowie ubezpieczenia i kwoty świadczenia wypłaconego
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub z innych
tytułów (Tabela Nr 3, 4, 5, 6, 7).
8. W razie śmierci ubezpieczonego nie będącej następstwem
wypadku ubezpieczeniowego, a przed otrzymaniem przez
niego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu –
PZU SA wypłaca świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na
zdrowiu spadkobiercom ubezpieczonego. Jeżeli trwały uszczerbek
na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią ubezpieczonego,
przyjmuje się przypuszczalny stopień trwałego
uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie przedłożonej
dokumentacji medycznej.
9. Świadczenia wypłacane są w złotych.
§ 40
1. PZU SA jest zobowiązany:
1) po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia losowego,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego,
jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym
zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania dotyczącego
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia losowego, zasadności
zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także
do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie
lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę,
jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności
PZU SA lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne
do dalszego prowadzenia postępowania; w przypadku
umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, zawiadomienie
o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego może
zgłosić również ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w tym
przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony
z umowy ubezpieczenia;
2) jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 nie wypłaci świadczenia,
do zawiadomienia pisemnie:
a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz
b) ubezpieczonego w przypadku umowy ubezpieczenia
zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą
roszczenie
– o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń
w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej części
świadczenia;
3) jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania
o tym pisemnie:
a) osoby występującej z roszczeniem oraz
b) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia
zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą
roszczenie
– wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia
oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej;
4) do udostępnienia ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie
występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia informacji i dokumentów gromadzonych w celu
ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości świadczenia;
osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez
PZU SA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na
swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności
z oryginałem przez PZU SA;
5) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 4, informacji
i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie,
w postaci elektronicznej;
6) na żądanie ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
do udostępniania posiadanych przez siebie informacji
związanych ze zdarzeniem losowym będącym podstawą
ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz ustalenia okoliczności
zdarzenia losowego, jak również wysokości świadczenia;
7) na żądanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, do przekazania
informacji o oświadczeniach złożonych przez nich na
etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny
ryzyka ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów sporządzonych
na tym etapie.
2. PZU SA obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni
licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo
wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie
powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności
było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia
PZU SA powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 2.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41
1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu
z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną, przysługuje
prawo złożenia reklamacji w rozumieniu ustawy o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym, tj. prawo skierowania wystąpienia
do PZU SA, w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług
świadczonych przez PZU SA.
2. Reklamację składa się w każdej jednostce PZU SA obsługującej
klienta.
3. Reklamacja może być złożona w formie:
1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu
ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres:
PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do
korespondencji);
2) ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii
801 102 102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty
osoby, o której mowa w ust. 1, w jednostce, o której mowa
w ust. 2;
3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.
4. PZU SA rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi, bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie,
o którym mowa w ust. 4, PZU SA przekazuje osobie, która złożyła
reklamację, informację, w której:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia
sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
6. Odpowiedź PZU SA na reklamację zostanie dostarczona osobie,
która ją złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego
nośnika informacji w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych
lub pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek tej osoby.
7. Klientowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesienia
do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej
zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi
na tę reklamację.
8. Skargę lub zażalenie, niebędące reklamacją, o której mowa
w ust. 1, składa się na piśmie za pośrednictwem dowolnej jednostki
organizacyjnej PZU SA.
801 102 102 pzu.pl PZU SA 7115/XII/A
9. Skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną
określoną w przepisach wewnętrznych PZU SA obowiązujących
na dzień składania skargi lub zażalenia. Informacja w tym
zakresie jest dostępna w jednostkach organizacyjnych PZU SA.
10. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.
11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu
z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem,
przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
12. PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
§ 42
W sprawach nie uregulowanych w OWU mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy
prawa polskiego.
§ 43
1. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy
ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
§ 44
Ogólne warunki ubezpieczenia w niniejszym brzmieniu mają zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia
2016 r.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY
I PERSONELU
ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013
z dnia 29 marca 2013 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.,
zwanych dalej „OWU”.
§ 1
Działając na podstawie § 2 ust. 1 OWU Strony postanawiają,
że w umowie ubezpieczenia:
1) w § 1 OWU wyrazy „umów zbiorowego ubezpieczenia” zastępuje
się wyrazami „umów ubezpieczenia”;
2) w § 4 pkt 34 OWU średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się
wyrazy „doznanie obrażeń ciała w wyniku sepsy;”;
powyższa zmiana polega na rozszerzeniu definicji wypadku ubezpieczeniowego
i wynika z rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego
w § 5 ust. 2;
3) w § 5 OWU dotychczasowe zapisy otrzymują oznaczenie jako
ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Z zastrzeżeniem § 6, przedmiotem ubezpieczenia są również
następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane
zostało sepsą, polegające na rozstroju zdrowia lub
powodujące śmierć. Z tytułu rozstroju zdrowia przysługuje
jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł. Z tytułu
śmierci przysługuje świadczenie w wysokości określonej
w § 13 ust. 1.”;
powyższa zmiana polega na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia
o następstwa obrażeń ciała spowodowanych sepsą;
4) w § 9 ust. 2 OWU wyrazy „§ 5 pkt 2, 3 i 4” zastępuje się wyrazami
„§ 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2”;
powyższa zmiana jest konsekwencją zmiany § 5;
5) § 12 OWU otrzymuje brzmienie:
„1. Umową ubezpieczenia:
1) zawartą w wariancie I objęte są następujące świadczenia
podstawowe określone w poniższej Tabeli Nr 1:
Tabela Nr 1
Świadczenia podstawowe w wariancie I
Poz.
Tabeli Rodzaje świadczeń podstawowych
1 Z tytułu śmierci
2 Z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej
3 Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
4 Jednorazowe świadczenie z tytułu rozstroju zdrowia
spowodowanego sepsą
5 Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego
uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw
niż wymienione w tabeli 3, 4, 6, 7 – określone w tabeli
nr 5
6 Z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów stałych
7 Z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego
osób niepełnosprawnych
8 Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP
2) zawartą w wariancie II objęte są następujące świadczenia
podstawowe określone w poniższej Tabeli Nr 2:
Tabela Nr 2
Świadczenia podstawowe w wariancie II
Poz.
Tabeli Rodzaje świadczeń podstawowych
1 Z tytułu śmierci
2 Z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej
3 Jednorazowe świadczenie z tytułu rozstroju zdrowia
spowodowanego sepsą
4 Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (tabela Nr 3)
5 Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego
wyłącznie zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym
lub poważnym uszkodzeniem ciała
6 Z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów
(tabela Nr 4)
7 Z tytułu innych następstw niż wymienione w tabeli 3, 4,
6, 7 – określone w tabeli nr 5
8 Z tytułu oparzeń lub odmrożeń (tabela nr 6)
9 Z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia
mózgu (tabela nr 7)
10 Z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń
11 Z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów stałych
12 Z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego
osób niepełnosprawnych
13 Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP
powyższa zmiana polega na rozszerzeniu katalogu świadczeń podstawowych
o świadczenie z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej oraz
o świadczenie jednorazowe, o którym mowa w § 5 ust. 2;
6) w § 13 OWU:
a) ust 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego
– w wariancie I i w wariancie II – przysługuje
w wysokości:
1) 100% sumy ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła
nie później niż 24 miesiące od daty zajścia wypadku
ubezpieczeniowego albo
801 102 102 pzu.pl PZU SA 7B14
2) 200% sumy ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła
na terenie placówki szkolnej w okresie ubezpieczenia.”;
powyższa zmiana jest konsekwencją rozszerzenia katalogu świadczeń
podstawowych o świadczenie z tytułu śmierci na terenie placówki
szkolnej i polega na określeniu wysokości świadczenia z tego tytułu;
b) w ust. 5 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 3 w brzmieniu:
3) w przypadku wariantu II – na wniosek ubezpieczającego
możliwe jest ograniczenie odpowiedzialności wyłącznie
do ryzyk określonych w pkt 1 Tabeli Nr 5 z zastosowaniem
obniżki składki;
powyższa zmiana wprowadza nową możliwą do wyboru opcję ubezpieczenia.
§ 2
Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.
Copyright 2011 Ubezpieczenie. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free