Program wychowawczo-profilaktyczny

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 82

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski

w Krakowie

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy progra­mowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawno­ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej                                       (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).

Najważniejsze cele wychowania i profilaktyki:

- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności

szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.

- Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

- Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy,

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

- Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy

jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.                                                                                                                                

- Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.                                                                                                                                                                              

- Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

Sylwetka Absolwenta szkoły

Wizja szkoły ma prowadzić do tego, aby wychowanek Szkoły Podstawowej  nr 82 im. św. Jadwigi Królowej Polski mógł powiedzieć o sobie:

- zdobyłem potrzebną mi wiedzę

- wiem, w jaki sposób poszukiwać nowych informacji, aby budować i łączyć wiedzę w spójną całość, 

- jestem gotowy do rozwiązywania problemów,

-  przyjmuję odpowiedzialność za swoje decyzje,

-  umiem współpracować z innymi,

-  umiem wyrazić własne zdanie i bronić go,

-  jestem tolerancyjny, gotowy do wysłuchania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia,

-  jestem przygotowany do komunikowania się poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacji,

- szanuję tradycję i przeszłość rodziny, regionu i narodu, umiem docenić wartość "mojej małej ojczyzny",

-  nie wstydzę się okazywać swoich uczuć,

- potrafię być wrażliwym na potrzeby innych,

- wiem, jakie zagrożenia niesie ze sobą współczesny świat i potrafię się im przeciwstawić,

-  umiem powiedzieć "nie"

Uczestnicy programu profilaktyczno-wychowawczego

Uczniowie

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Rodzice

Pedagog szkolny

Ewaluacja:

- Ankieta skierowana do uczniów i rodziców, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji

- Inne ankiety diagnostyczne zaplanowane na dany rok szkolny (załączniki)

- Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona

przez Pedagoga na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów:

  • Analiza dokumentacji
  • Analiza przypadku
  •  Obserwacja
  • Wywiad
  • Badania socjometryczne

W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany dokument  z harmonogramem działań zaplanowanych

na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu.

 

OBSZARY,  ZADANIA I FORMY REALIZACJI

PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

L.p. Obszary Zadania Formy realizacji
1

Zdrowie

 

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

Zapewnianie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

Rozpoznawanie uzależnień i ich  zapobieganie

 

1. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

2. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

3. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu.

4. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

5.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

6.Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

7.Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.

8. Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.

Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy działania dotyczące zdrowego stylu życia.

 Organizowanie kół zainteresowań.

Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych.

Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Spotkania z policjantami.

Opieka Pedagoga szkolnego o Psychologa PPP nr 4

Realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasą.

2

Relacje

Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych

1. Rozwijanie samorządności uczniów.

2. Rozwijanie tolerancji wobec innych.

3. Udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.

4. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.

5. Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji w formie wolontariatu.

6. Budowanie systemu wartości- przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.

7. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

8. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

9. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

10. Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych .

Udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego.

Akcje charytatywne

Imprezy integracyjne, uroczystości, wyjazdy itp.

Szkolne Koło Wolontariatu

Podkreślenie znaczenia twórczych postaw oraz działalności dodatkowej na rzecz środowiska, szkoły.

Lekcje wychowawcze, pogadanki, warsztaty profilaktyczne.

Realizacja programów profilaktycznych, opieka pedagoga, współpraca z PPP.

3

Kultura

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej.

Wprowadzenie w życie kulturalne Szkoły wspólnoty lokalnej

Poszanowanie historii i kultury regionu.

 

1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.

2. Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych.

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.

4. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły.

5. Prowadzenie Kroniki szkolnej.

6. Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

7. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnym mieście, regionie, kraju.

8. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

9. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz szkoły i środowiska.

10. Poznanie historii zabytków.

11.Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

 

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.                                           Uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

W czasie zajęć szkolnych.

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne.

Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i uczestnictwo i uczestnictwo.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, konkursy, zajęcia lekcyjne.

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy itp.

Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji.

4

Bezpieczeństwo

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym- wspieranie uczniów mających trudności w nauce i w przystosowaniu się w grupie.

1. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

3. Przeciwdziałanie agresji w szkole.

4. Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

5. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą.

6. Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

5. Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, telewizji, telefonów komórkowych.

7. Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie ze stresem.

8. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów .

9. Diagnozowanie trudności w nauce (diagnoza pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna). Objęcie uczniów zajęciami specjalistycznymi według potrzeb.

10. Profilaktyka zagrożeń terrorystycznych.

11. Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.

12. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

13. Budowanie motywacji do nauki.

14. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

15. Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne, próby ewakuacyjne.

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem.

Zajęcia z pielęgniarką szkolną i nauczycielem przyrody.

Czytanie literatury dotyczącej tematu.

Pierwsza pomoc.

Aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych.

Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień.

Pedagogizacja rodziców w formie prelekcji

Pomoc pedagoga ,psychologa, logopedy.

Warsztaty, zajęcia praktyczne

Szkolne Koło Wolontariatu

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki rekreacyjne i turystyczne, wyjazdy na basen, imprezy i zabawy szkolne, tematyczne konkursy szkolne i międzyszkolne.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO - PROFILAKTYCZNEGO

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

Hasło Odpowiedzialni Termin Uwagi
Zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe; zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; zajęcia sportowe; koła zainteresowań. Nauczyciele Cały rok – zgodnie z harmonogramem  

Udział w akcji: Program dla szkół - Owoce i warzywa, mleko i przetwory mleczne.

Wychowawcy, wicedyrektor

cały rok - zgodnie z harmonogramem

Klasy I -V

Akcje charytatywne :

Akcja charytatywna na rzecz Hospicjum św. Łazarza

Pola nadziei- Żonkilowy Marsz.

Bożonarodzeniowe życzenia dla Hospicjum.

Bożonarodzeniowa gwiazdka PCK.

Góra grosza .

Pomagaj zwierzętom- one też potrzebują miłości.

Pomóż nam pomagać.

p. K. Regucka, p. B. Potoczna

p. K. Regucka, p. R. Gruca

p. K. Regucka, p. R. Gruca

p. K. Regucka, p. R. Gruca

SU klas I- III

p. R. Gruca, p. K. Regucka

cały rok

październik

grudzień

grudzień

Finał - grudzień

Finał - styczeń

kwiecień

Zgodnie z planem pracy PCK SU.

Sadzenie żonkili. Udział w Krakowskim Marszu Nadziei.

Wykonanie stroików dla Hospicjum.

Zbiórka żywności

Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt- udział klas I- VI.

Zbiórka żywności.

Wolontariat

p. J. Bajer, p. J. Zamojska cały rok  
Program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

p. J. Zamojska

cały rok  

Jeśli chcesz poznać duszę Polski,  szukaj jej w Krakowie- wyjścia do instytucji kultury.

wychowawcy cały rok, wg ustaleń Lekcje muzealne/ udział w spektaklach, koncertach.
„Wzorowy Świetlik” – konkurs świetlicowy p. A. Woszczyna, p. J. Franaszek cały rok Uczniowie świetlicy szkolnej

Rozgrywki  międzyszkolne.

p. A. Gajda,  p. R. Gruca cały rok Klasy I- VII, współpraca z MOS.

Szkolne rozgrywki sportowe o tytuł  Najbardziej usportowionej klasy „Graj i postępuj zgodnie z zasadą fair play”.

p. A. Gajda,  p. R. Gruca,

cały rok Klasy IV – VII,  rozgrywki międzyklasowe

Konkurs o miano Najlepszej klasy.

SU, p. B. Potoczna, p. R. Knapik cały rok SU

Złote pióro- konkurs na najpiękniejszy zeszyt.

p. B. Sendorek cały rok Klasy IV- VII
Obchody świąt nietypowych.

p. Z. Wiekierak, p. M. Sobolewska Król,

p. B. Potoczna

cały rok Według ustaleń
Lekcje biblioteczne.

p. M. Sobolewska – Król

wg harmonogramu Klasy I – VI ( raz w roku)

Profilaktyka zdrowotna

„Szkolne co nieco” – profilaktyka zdrowego żywienia

Światowy dzień walki z rakiem

p. J. Zamojska

październik

luty

Kl. I – III

Kl. IV - VIII

Czwartkowe spotkania adaptacyjne p. A. Działo, p. D. Drewnicka listopad - kwiecień

Zajęcia dla przedszkolaków

Rozpoczęcie roku szkolnego. wychowawcy 3 września Omówienie zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz higieny. Bezpieczna droga do szkoły. Regulamin szkolny. Plan pracy szkoły.
Festyn Bieńczycki. p. M. Skrzypek, 9 września Program artystyczny, promocja szkoły

Realizacja tematów związanych z  Polskim wrześniem.

79. rocznica wybuchu II wojny światowej.

wychowawcy

wrzesień

Kl. IV – VIII – godziny  z wychowawcą/ lekcje muzealne

Światowy Dzień Tabliczki mnożenia p. E. Siudy, p. M. Mucha, p. S. Sadkowska wrzesień

Klasy IV – VIII

Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię- Bezpiecznie do szkoły.

wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej wrzesień

Spotkanie z Policją; Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej

Sprzątanie Świata – zbiórka makulatury

 p. M. Sobolewska Król, SU

wrzesień  
Wybory do SU. Opiekunowie SU, wychowawcy

wrzesień

czerwiec

Klasy IV – VIII

Klasy I – III

Festyn szkolny „Dla Alana” p. J. Zamojska - koordynator

22 września

 
„Świat owoców i warzyw” - konkurs PCK, p. K. Regucka wrzesień/październik

Kl. I – II

Dzień Języków Obcych. p. K. Gałek Żmudzka, p. M. Kaptur wrzesień/październik

Warsztaty klasowe

Klasy IV - VIII

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. p. M. Sobolewska Król, wychowawcy klas

28 września

 
Ślubowanie klas I.

wychowawcy klas I

15 października  
Dzień Edukacji Narodowej.

SU, p. E. Siudy

15 października Kl. VII a
Dyktando niepodległościowe p. R. Knapik, p. B. Sendorek, p. J. Bajer październik

Klasy V – VIII

Galeria Świętych. s. M. Wiśniowska, p. B. Safian Albińska październik/listopad

W ramach zajęć

100- a Rocznica Odzyskania Niepodległości.

  • Udział w dzielnicowych obchodach stulecia niepodległości
  • Moja Polska
  • Wieczorek patriotyczny
  • Montaż słowno – poetycki
  • Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny – Moja Polska

p. R. Gruca, p. M. Skrzypek

wychowawcy klas I – II

p. A. Woszczyna

p. B. Sendorek, p. J. Bajer, p. R. Knapik

p. M. Chrabąszcz, p. A. Mikołajczuk

9 listopada

5 – 9 listopada

7 listopada

listopad

listopad

Zajęcia z wychowawcą

Program artystyczny dla rodziców dzieci przebywających w świetlicy

Program artystyczny dla środowiska

Konkurs dla przedszkoli

Dzień Praw Dziecka.

p. B. Potoczna

listopad Gazetki, zajęcia z wychowawcą
Świąteczna kartka dla chorego - konkurs PCK, p. R. Gruca, p. A. Mikołajczuk listopad Klasy IV – V
Międzyprzedszkolny turniej sportowy p. M. Chrabąszcz, p. M. Burek

listopad/ grudzień

 
Klasowy mistrz świątecznego origami - konkurs p. E. Siudy, p. M. Mucha, p. S. Sadkowska grudzień

Klasy IV – VII

Wystawa prac świątecznych.

p. A. Mikołajczuk

grudzień Prace klas I - VIII
Pierwsza pomoc przedmedyczna  „Nie bój się pomagać”.

p. A. Gajda,  p. R. Gruca,  p. M. Burek

grudzień- kwiecień Klasy IV – VIII w ramach zajęć
Wigilia –  Spotkanie wigilijne.

p. R. Knapik, p. A. Mikołajczuk, p. A. Działo, p. Z. Wiekierak, p. M. Chrabąszcz

grudzień Klasy IV a, b, II a, b, c
Konkurs plastyczny „Tradycje związane z Bożym Narodzeniem”

p. K. Gałek Żmudzka, p. M. Kaptur,

p. B. Śmiech

grudzień Klasy I - VIII
Konkurs kolęd. p. M. Skrzypek, p. M. Chrabąszcz styczeń Konkurs szkolny i dla dzieci przedszkolnych
Dzień Babci i Dziadka.

wychowawcy

styczeń  
Podsumowanie I okresu. Opiekunowie SU styczeń

Apel.

Zabawa karnawałowa kl. I – II.

p. M. Skrzypek, p. K. Regucka

luty  
Pasowanie na czytelnika-  klasy I.

p. M. Sobolewska- Król, wychowawcy klas I

luty

Biblioteka.
Międzyszkolna Olimpiada Języka Angielskiego.

p. K. Gałek Żmudzka, p. M. Kaptur

luty - maj Klasy VI - VIII
„Mam talent” – konkursy wokalne w j. angielskim.

p. K. Gałek Żmudzka, p. M. Kaptur,

p. B. Śmiech

marzec Klasy I – VII, przedszkola
Wystawa prac świątecznych.

p. A. Mikołajczuk

kwiecień Klasy IV - VII
Wiosenna zabawa z zajączkiem wielkanocnym. SU klas I - VIII kwiecień  

Dzień Ziemi 2018.

p. M. Sobolewska Król kwiecień Współpraca z pracownią animacji ekologicznej
Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci. p. M. Sobolewska Król, p. E. Rutka kwiecień  
Bezpieczeństwo ruchu drogowego - konkurs p. M. Mróz

kwiecień

Klasy V - VII
Konstytucja 3-Maja. p. M. Krawczyk, p. B. Potoczna maj

Klasy VI

Szkolny konkurs czytania w j. angielskim

p. K. Gałek Żmudzka, p. M. Kaptur,

maj Klasy IV – VIII
Rozśpiewana szkoła „Piosenka filmowa”.

p. M. Skrzypek, p. B. Sendorek

maj

Festiwal

Sudoku – konkurs szkolny. p. E. Siudy, p. M. Mucha, p. S. Sadkowska maj

Klasy V – VIII

Międzyszkolny konkurs pięknego czytania

klas I.

p. M. Sobolewska Król, p. K. Regucka,

p. Z. Wiekierak, p. E. Rutka

maj  
Egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas IV,V. p. M. Mróz

czerwiec

 

Zakończenie konkursu na Najlepszą klasę.

SU – kl. IV - VII czerwiec Podsumowanie.
Święto Patrona.

s. M. Wiśniowska, p. M. Sobolewska – Król, SU, nauczyciele

czerwiec Udział we mszy św., zajęcia warsztatowe, współpraca z Rodziną Szkół Jadwiżańskich
Szkolne Igrzyska Olimpijskie. p. A. Gajda - koordynator, p. R. Gruca czerwiec

Dzień Sportu.

Zajęcia terenowe. Wychowawcy klas IV- VIII czerwiec  
Bezpieczne wakacje. p. K. Regucka czerwiec Gazetki, pogadanki

Podsumowanie konkursu na najbardziej usportowioną klasę; Najlepszy sportowiec roku szkolnego.

p. A. Gajda, p. R. Gruca czerwiec Klasy IV – VIII
Pożegnanie klas VIII p. R. Gruca, p. M. Kaptur 19 czerwca  

Zakończenie roku szkolnego.

wychowawcy klasy II i VIII

czerwiec Klasy II, VIII

 

 

 

 

 

Copyright 2011 Program wychowawczy. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free