Wizja szkoły

Edukacja w naszej szkole prowadzić ma do aktywności na zasadzie demokratycznego uczestnictwa w społeczeństwie uczącym się i informacyjnym. Konieczne staje się stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia i przygotowanie go do rozwiązywania problemów, jakie będzie stawiała przed nim nowa rzeczywistość współczesnego świata, a zwłaszcza zjednoczonej Europy. Ponieważ jednak funkcjonowanie każdej instytucji to ciągłe zmiany będące drogą rozwoju, wykreowana wizja szkoły musi być elastyczna. Winna ona odzwierciedlać nasze marzenia, jednocześnie zaś odpowiadać na potrzeby uczniów i społeczeństwa. Winna odpowiadać na pytanie jak będziemy wyglądali my sami, nasz uczeń, nasza szkoła.

Pragniemy, aby myśl Seneki "Najmniej działa się tym, co się mówi, więcej tym, co się robi, a najwięcej tym, kim się jest" była aktualna w naszej szkole.

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 82 im. św. Jadwigi królowej Polski powinien więc posiadać następujące cechy:

 • otwartość i umiejętność kontaktu z młodzieżą,
 • kompetencje merytoryczne i metodyczne,
 • poszanowanie godności ludzkiej, podmiotowość,
 • sprawiedliwość i obiektywizm w ocenianiu uczniów za ich pracę wyniki i postawy,
 • demokratyczny styl kierowania,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zbiorowej,
 • motywacja i umiejętność samokształcenia i doskonalenia swojego warsztatu pracy,
 • optymizm pedagogiczny i życiowy,
 • zgodność między myślą, słowem i postępowaniem, 
 • stawianie wymagań i dyscyplina, konsekwencja w postępowaniu,
 • kultura ogólna i pedagogiczna, tolerancja,
 • spokój, taktowność, poczucie humoru.

Powinien on być przewodnikiem na drodze wspierania uczniów - wychowanków w ich wielostronnym rozwoju. Dążymy do tego, aby nauczyciel w naszej szkole był konsultantem   i doradcą w procesie samokształcenia ucznia. Był twórcą, koordynatorem, wychowawcą, ogniwem łączącym szkołę i środowisko. Najważniejszą wartość dla nauczyciela stanowić ma dobro dziecka, odpowiedzialność za jego rozwój i przygotowanie do podejmowania decyzji oraz znajdowania sensu życia. 

Wizja szkoły ma prowadzić do tego, aby wychowanek Szkoły Podstawowej nr 82 im. św. Jadwigi królowej Polski mógł powiedzieć o sobie:

 • zdobyłem potrzebną mi wiedzę
 • wiem, w jaki sposób poszukiwać nowych informacji, aby budować i łączyć wiedzę w spójną całość, 
 • jestem gotowy do rozwiązywania problemów,
 • przyjmuję odpowiedzialność za swoje decyzje,
 • umiem współpracować z innymi,
 • umiem wyrazić własne zdanie i bronić go,
 • jestem tolerancyjny, gotowy do wysłuchania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia,
 • jestem przygotowany do komunikowania się poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacji,
 • szanuję tradycję i przeszłość rodziny, regionu i narodu, umiem docenić wartość "mojej małej ojczyzny", 
 • nie wstydzę się okazywać swoich uczuć,
 • potrafię być wrażliwym na potrzeby innych, 
 • wiem, jakie zagrożenia niesie ze sobą współczesny świat i potrafię się im przeciwstawić, umiem powiedzieć "nie"

Musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy wszechstronny, zbiorowy wysiłek wszystkich uczestników procesu edukacyjnego (uczniów, nauczycieli, dyrekcji, całego personelu szkoły, rodziców, społeczności lokalnej) będzie zorientowany na ustawiczne doskonalenie szkoły we wszystkich jej obszarach działania.

Wierzymy, że :

 • wszyscy członkowie szkoły są jednakowo ważni,
 • zasada partnerstwa musi stanowić podstawę naszych działań,
 • szkoła powinna umożliwiać naukę w sposób najbardziej efektywny, dlatego należy popierać wszelkie działania wspomagające proces uczenia się i eliminujące wszystko to co nauce przeszkadza,
 • organizacja szkoły, planowanie musi być podporządkowane zapewnianiu optymalnych możliwości uczenia się i osiągania postępów,
 • od członków społeczności szkolnej oczekujemy odpowiedzialności za swój rozwój,
 • wzajemny szacunek musi stanowić podstawę zachowań uczniów, personelu i rodziców,
 • poczucie dumy ze szkoły powinno być rozwijane i oczekuje się od wszystkich członków społeczności szkolnej zaangażowania w kształtowanie wizerunku szkoły,
 • wzajemnie akceptowane reguły postępowania i procedury działania powinny wpływać na osiąganie sukcesów.

Gdy wszystkie te elementy staną się stałym czynnikiem procesu edukacyjnego to możemy powiedzieć, że jesteśmy na właściwej drodze do realizacji naszej wizji szkoły i jej stałego rozwoju.

Copyright 2011 Wizja. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free