Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

w Szkole Podstawowej nr 82

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski

w Krakowie

                                                                 

Słowniczek

Dziecko – każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

Instytucja – każda instytucja świadcząca usługi dzieciom lub działająca na rzecz dzieci.

Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie.

Pracownik– każdy pracownik szkoły bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.

Rodzic – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.

„Polityka” – „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie”.

STANDARDY

Standard I. POLITYKA

Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie.

 1. „Polityka” dotyczy wszystkich pracowników (pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy).
 2. „Polityka” została zatwierdzona, a za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada dyrektor szkoły.
 3. Dyrektor szkoły wyznaczył pedagoga szkolnego jako osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji „Polityki”.
 4. „Polityka” jasno i kompleksowo określa:

-    zasady bezpiecznej rekrutacji personelu

-    zasady bezpiecznych relacji pracownik – dziecko

-    sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji

-    zasady ochrony danych osobowych i wizerunku dzieci

-    zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

Standard II. PERSONEL

Szkoła monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

 1. W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi.
 2. Szkoła uzyskuje o każdym pracowniku dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego i rejestrów karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) lub w przypadkach prawem wskazanych oświadczenia o niekaralności.
 3. Określone są zasady bezpiecznych relacji pracowników szkoły z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania w organizacji są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem.
 4. Szkoła zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia krzywdzeniem.

Standard III. PROCEDURY

W szkole funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.

 1. Szkoła wypracowała procedury, które określają, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony pracowników szkoły, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.
 2. Szkoła dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.
 3. W szkole wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

Standard IV. MONITORING

Szkoła monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.

 1. Przyjęta „Polityka” jest weryfikowana – raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

POLITYKA OCHRONY DZIECI SP82 W ZAŁĄCZNIKU;

Copyright 2011 Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free