Komunikat o przyborach

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020r.

w sprawie materiałów i przyborów , z których mogą korzystać zdający

na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.

 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r. Strona 2 z 6 Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

 

Uprawnieni do dostosowania Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo / fakultatywnie Zapewnia
osoby niewidome i słabowidzące sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) obowiązkowo szkoła
osoby słabowidzące przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień fakultatywnie zdający
uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe3 (cudzoziemcy) słownik dwujęzyczny (język polski – język rodzimy i język rodzimy – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej fakultatywnie zdający lub szkoła*
wszyscy uprawnieni do dostosowania komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane obowiązkowo szkoła *

4. 

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Copyright 2011 Komunikat o przyborach. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free