Regulamin wyjść i wycieczek

 

 

 

REGULAMIN

 WYCIECZEK I WYJŚĆ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 82 

IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI

W KRAKOWIE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty,
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 4. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Podstawowym Ratownictwie Medycznym,
 5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 8. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych,
 9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  4. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
  5. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 3. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

§ 1. Zasady ogólne

 

 1. W szkole organizuje się:

 a) wyjścia poza teren szkoły w obrębie miejscowości, w czasie zajęć szkolnych w celu realizacji zadań dydaktycznych w terenie (np. do lasu, na cmentarz, do Miejskiego Ośrodka Kultury, basen itp.),

b) wyjazdy edukacyjne (np. na konkursy i olimpiady przedmiotowe, imprezy tematyczne), sportowe (np. zawody sportowe, itp.),

c) wycieczki i imprezy turystyczne.

 2. Wyjścia, wyjazdy, wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

3.Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz, w przypadku wycieczek      przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.

4. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

5.Planowanie wycieczek na dany rok szkolny odbywa się do końca września.

6.Wycieczki i imprezy organizuje się w szkole od września do czerwca, ze wskazaniem na ostatni tydzień nauki szkolnej.

7.Każdy nauczyciel organizujący wyjście i wyjazd poza teren szkoły zobowiązany jest zgłosić je dyrektorowi szkoły

8.Przeprowadzenie wszystkich wycieczek i imprez turystycznych musi być poprzedzone wypełnieniem „karty wycieczki”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

9. Udział uczniów niepełnoletnich w wyjazdach, wycieczkach i imprezach turystycznych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

                                 § 2. Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki  

  I.  Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

 1.  Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,  
 2. Poznawanie kultury i języka innych państw,
 3. Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 4. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 5. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 6. Podnoszenie sprawności fizycznej,
 7. Wspomaganie rodziców w procesie wychowania,
 8. Przeciwdziałanie patologii społecznej; poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

II. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

III. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy;

 1. wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązkowego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne,

3. imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, rajdy, konkursy, turnieje,

4. imprezy turystyki kwalifikowanej,

5. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe.

 

§ 3. Organizacja wycieczek

 

 1. Organizacja , program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 2. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, harmonogramu i regulaminu.
 3. Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo - turystyczne na terenie najbliższej okolicy, województwa i regionu geograficzno - turystycznego.
 4. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo –turystyczne na terenie województwa, regionu geograficzno - turystycznego i kraju.
 5. Jako środki transportu dopuszcza się:
  1. wynajęty autobus, bus
  2. pociąg,
  3. inne środki komunikacji zbiorowej – komunikacja miejska i międzymiastowa.
  4. Zabrania się wykorzystywania, jako środka transportu prywatnych samochodów osobowych kierownika wycieczki szkolnej i opiekunów.
  5. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac przed szkołą lub inne miejsce uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły.
  6. Zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z różnych środków transportu:

1)      Wycieczka autobusowa

 1. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc.
 2. Jeden z opiekunów lub kierownik dopilnowuje umieszczenia  bagażu w lukach bagażowych.
 3. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autobusu.
 4. Opiekunowie wsiadają, jako ostatni zajmując miejsca w środku i z tyłu autobusu.
 5. Przed odjazdem obowiązkiem opiekunów lub kierownika jest sprawdzenie listy obecności.
 6. Opiekunowie przed odjazdem winni sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna lub inne schorzenia) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane leki. Należy pamiętać o uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na podawanie ww. leków)!
 7. Kierownik musi przed wyjazdem ustalić gdzie w autobusie znajdują się: podręczna
  apteczka oraz jej wyposażenie, gaśnice i wyjścia awaryjne.
 8. Kierownik lub jeden z opiekunów winien zabrać do autobusu pojemnik z wodą, papier toaletowy, chusteczki higieniczne oraz woreczki foliowe celem utrzymania czystości w autobusie.
 9. Kierownik musi upewnić się czy w autobusie znajduje się dostępny telefon komórkowy.
 10. W razie wątpliwości, co do stanu technicznego autobusu lub stanu trzeźwości kierowcy/kierowców kierownik zobowiązany jest wezwać funkcjonariuszy Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego.
 11. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach. Kadra musi dopilnować, aby uczestnicy wycieczki nie palili tytoniu i nie spożywali alkoholu lub innych używek, nie przemieszczali się po autobusie i nie podróżowali w pozycji stojącej, nie blokowali zamków, nie otwierali drzwi i okien, nie wykonywali obscenicznych gestów w stosunku do innych użytkowników drogi, nie wyrzucali jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i nie rzucali przedmiotami.
 12. W czasie postoju kierownik winien dopilnować, aby podczas wysiadania i wsiadania
  do autobusu włączone były światła awaryjne.
 13. Po zakończeniu każdego postoju kierownik sprawdza czy wszyscy uczestnicy wycieczki są obecni w autobusie.
 14. Przy wysiadaniu z autobusu - pierwszy wysiada jeden z opiekunów i stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwraca uwagę, aby nie przechodziła na drugą stronę jezdni.
 15. W przypadku autobusów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa kierownik i opiekunowie  dopilnowują, aby wszyscy uczestnicy je zapięli.
 16. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autobusie i zabierają swoje rzeczy. Kierownik wysiada ostatni - sprawdza czy uczestnicy zabrali wszystkie swoje bagaże i rzeczy osobiste, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.
 17. Po wyjściu z autobusu należy uformować grupę i sprawdzić listę obecności.
 18. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, kadra zobowiązana
  jest do ewakuowania uczestników wycieczki w miejsce bezpieczne, z wykorzystaniem drzwi wejściowych lub wyjść awaryjnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba. W razie konieczności trzeba udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.

2)      Przejazd środkami komunikacji miejskiej

 1. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy tylko wówczas, gdy ma pewność, że wszyscy uczestnicy wycieczki będą mogli wejść do środka autobusu lub tramwaju.
 2. W czasie jazdy uczestnicy winni być maksymalnie jak to możliwe odsunięci od drzwi pojazdu.
 3. Uczestnicy wycieczki muszą znajdować się w jednym pojeździe lub jednej jego części (dotyczy autobusu, tramwaju, metra).
 4. Uczestnicy muszą znać nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać.
 5. Uczestnicy muszą posiadać ważne bilety na przejazd.
 6. Uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować porządek i czystość.
 7. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna - pierwszy wysiada opiekun i na przystanku
  komunikacji zbiorowej ustawia młodzież.
 8. Po uformowaniu grupy sprawdzamy listę obecności.
 9. Zabrania się wysiadania między przystankami.

3)      Przejazd pociągiem

 1. W porozumieniu z kierownikiem pociągu należy zabezpieczyć drzwi w wagonie, w którym jadą dzieci.
 2. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy - należy dokonać wcześniej i ustalić zasady.
 3. W każdym przedziale powinien znajdować się kierownik wycieczki lub jeden z opiekunów.
 4. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy, rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności.
 5. Jeden z opiekunów wsiada ostatni.
 6. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować porządek i czystość.
 7. Kierownik lub jeden z opiekunów każdorazowo odprowadza uczestników do toalety.
 8. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna - pierwszy wysiada opiekun i na peronie ustawia młodzież.
 9. Kierownik wysiada - sprawdza przedziały.
 10. Po uformowaniu grupy sprawdzamy listę obecności.
 1. Zasady bezpieczeństwa w trakcie wycieczek pieszych przemieszczających się po drogach publicznych: 

1)      dzieci w wieku powyżej 10 lat

 1. Grupa dzieci w wieku powyżej lat 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
 2. Zabrania się ruchu po jezdni grupy w czasie mgły.
 3. Liczba dzieci idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, pod warunkiem, że grupa nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.
 4. Jeżeli przemarsz grupy dzieci odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki: pierwszy - ze światłem białym, skierowanym
  do przodu, ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;

2)      dzieci w wieku poniżej 10 lat

 1. Grupa dzieci w wieku do lat 10 jest obowiązana korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, grupa może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania
  miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
 2. Grupa idącą po poboczu lub jezdni jest obowiązana iść lewą stroną drogi.
 3. Dzieci w wieku do 10 lat mogą iść  tylko dwójkami pod nadzorem, co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
 4. Zabrania się ruchu po jezdni grupy w czasie mgły oraz w warunkach niedostatecznej widoczności.

 Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki w sekretariacie szkoły.

 1. Udział uczniów w wycieczkach przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych  wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów.
 2. Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie powiadomieni o:
  1. miejscu i godzinie zbiorki na wycieczkę,
  2.  miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki,
  3. dokładnym adresie pobytu wraz z numerem telefonu,
  4. przewidywanej trasie wycieczki,
  5. telefonie kontaktowym do kierownika wycieczki.
  6. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci.
  7. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
  8. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie, którzy zostali zawieszeni w prawach ucznia.
  9. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
  10. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach.
  11. Na wycieczce nie wolno bez pisemnej zgody rodziców podawać uczniom żadnych lekarstw, można stosować jedynie środki opatrunkowe. Do ucznia z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza. Kierownik musi domagać się wystawienia przez lekarza po interwencji karty wizyty opatrzonej pieczątką zakładu opieki zdrowotnej i lekarza.
  12. Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
   a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
  13. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły.
  14. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
  15. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
  16. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
   1. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
   2. jest czynnym instruktorem harcerskim Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza",
   3. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
   4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba, posiadająca uprawnienia   przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej PTTK lub pilota wycieczek, bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
   5. Warunkiem wyjazdu klasy na wycieczkę lub imprezę jest udział, co najmniej 80 % uczniów z danej klasy. Udział w wycieczce jest przywilejem, którego uczeń może być pozbawiony za naruszenie statutu szkoły i niewywiązywanie się ze szkolnych obowiązków.
   6. Dopuszcza się udział w wycieczce uczniów z innych klas.
   7. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
   8. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
   9. Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem szkoły.
   10. Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez dyrektora szkoły. Dokument ten stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą.
   11. Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem kierownik wycieczki pobiera pakiet dokumentów do wypełnienia:  a)kartę wycieczki w 2 egzemplarzach, harmonogram wycieczki w 2 egzemplarzach,                        b)listę uczestników w 2 egzemplarzach,                                                                                               c)wzór zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce,                                                     d)wzór oświadczeń rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia oraz odpowiedzialności za szkody      materialne wyrządzone przez młodzież oraz o zażywaniu i posiadaniu niedozwolonych używek,      e)wzór oświadczenia kierownika wycieczki i opiekunów w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki,                                                                                                     f)regulamin wycieczki.                                                                                                                                                                                                                                          
   12. Wszystkie dokumenty należy przygotować w dwóch egzemplarzach: jeden komplet dokumentów zostaje w szkole.Wypełnioną dokumentację kierownik wycieczki składa u dyrektora w celu zatwierdzenia.
   13. Terminy składania dokumentacji:                                                                                               a)wycieczki poza teren szkoły w obrębie miejscowości gdzie zlokalizowana jest szkoła – 2 dni przed terminem wycieczki,                                                                                                                 b)wycieczki jednodniowe – 3 dni przed terminem wycieczki,                                                        c)wycieczki dwu- i trzydniowe – 5 dni przed terminem wycieczki,                                                 d)wycieczki trwające ponad trzy dni – 10 dni przed terminem wycieczki.

 

 1. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego, w trakcie, którego miała miejsce wycieczka.
 2. Po zakończeniu wycieczki kierownik ma obowiązek omówić z uczestnikami jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.
 3. W pokoju nauczycielskim należy umieścić informację o planowanej wycieczce (klasa, termin, opiekunowie).

§ 4. Zakup wycieczki w biurze podróży

 

 1. Przy organizacji wycieczki szkoła może skorzystać z oferty biur podróży.
 2. W umowie o świadczenie usług turystycznych należy określić:
  1. organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała, miejsce pobytu lub trasę wycieczki,
  2. czas trwania imprezy turystycznej,
  3. program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym: rodzaj, klasę, kategorie lub charakterystykę środka transportu, położenie, rodzaj i kategorie obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu, Ilość i rodzaj posiłków,
  4. cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny,
  5. sposób zapłaty,
  6. rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela,
  7. sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji,
  8. podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.

§ 6. Obowiązki kadry i uczestników wycieczki i imprezy turystycznej

 

1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

1)      przed planowanym wyjazdem uzyskać zgodę dyrekcji na organizację wycieczki,

2)      w przypadku zakupu wycieczki w biurze podróży zweryfikowanie jego wiarygodności poprzez sprawdzenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez marszałka województwa oraz sprawdzenie polisy ubezpieczenia na rzecz klientów lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej,

3)      opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, stworzenie alternatywnego programu (zła pogoda, choroby uczestników, awaria autobusu, siła wyższa); tworząc program wycieczki należy pamiętać, że:

 1. powinien zawierać opis celów edukacyjnych wycieczki i harmonogram zajęć,
 2. powinien być dostosowany do możliwości percepcyjnych, emocjonalnych i zdrowotnych    uczestników (wycieczki piesze lub inne wymagające większego wysiłku fizycznego muszą uwzględniać kondycje uczestników),
 3. powinien obejmować cały czas pobytu na wycieczce,
 4. planować aktywny udział wszystkich uczestników, chociażby w sprawach organizacyjnych, porządkowych, w prowadzeniu zabaw i gier podczas podróży czy w miejscu pobytu,

4)      wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia, jeżeli jest przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów,

5)      opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców,

6)      regulamin wycieczki (imprezy) powinien zawierać następujące elementy:

 1. nazwę wycieczki,
 2.  dane organizatora,
 3. termin,
 4. trasę (w przypadku wycieczek kilkudniowych z rozbiciem na poszczególne dni),
 5. odpłatność (ile, do kiedy wpłacać, gdzie wpłacać),
 6. określenie zagwarantowanych świadczeń, wymagania zdrowotne, wymagania w zakresie ekwipunku, ubioru,
 7. zasady obowiązujące na wycieczce (podczas imprezy),

7)      zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

8)      zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania,

9)      jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga zaznajomienie jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach,

10)  określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

11)  nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki pierwszej pomocy,

12)  organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

13)  na kilka dni przed wyjazdem na wycieczkę autobusową powyżej 100 km kierownik wycieczki ma obowiązek zgłosić na policje prośbę o kontrolę pojazdu,

14)  podział zadań dla uczestników,

15)  posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu i numerem PESEL,

16)  udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia oraz powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły,

17)   w czasie trwania wycieczki, szczególnie wycieczki wielodniowej kierownik wycieczki winien kontaktować się telefonicznie z dyrektorem szkoły informując o przebiegu wycieczki i ewentualnych nieprzewidzianych sytuacjach,

18)  dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

19)   kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych,

20)   podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu.

21)  dokumentowanie wycieczek:

 1. obowiązkowo - formalna dokumentacja (sprawozdanie, rozliczenie finansowe), rozliczenie wycieczki należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki,
 2. nieobowiązkowo - nieformalna, świadcząca o efektach wycieczki (film, kronika, album, wystawa fotografii lub pamiątek, relacje obowiązków prasie szkolnej obowiązków innej, opisy, eksponaty obowiązków wydawnictwa wzbogacające pomoce dydaktyczne);
 3. dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia
  o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.

2. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

1)      sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,
w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

2)      opieka nad powierzonymi mu uczniami,

3)      współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

4)      nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

5)      nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom,

6)      wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,

7)      sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne.

3. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

1)      złożyć pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce

2)      przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 20 min. przed wyjazdem,

3)      swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki,

4)      posiadania ze sobą w trakcie wycieczki ważnej legitymacji szkolnej, a w przypadku wycieczek zagranicznych dodatkowo dowodu osobistego lub paszportu,

5)      ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu,

6)      poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu, zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna

7)      wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

8)      przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

9)      w środkach transportu zająć miejsce  wyznaczone przez opiekuna,

10)  nie zaśmiecać pojazdu,

11)  korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

12)  traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,

13)  w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się bez zgody opiekuna,

14)  dbać o higienę i schludny wygląd,

15)  w przypadku wycieczek wielodniowych obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00, zabrania się przebywania poza przydzielonymi na nocleg pokojami w czasie ciszy nocnej, potrzeby fizjologiczne załatwia się przed ciszą nocną, wyjście do ubikacji po godzinie 22.00 wymaga osobnego pozwolenia kierownika wycieczki bądź jednego z opiekunów,

16)  nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,

17)  w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień
 i regulaminów tych obiektów,

18)  zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,

19)  pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników.

20)  wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartymi  
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

                                                                       § 7. Wycieczki zagraniczne

 

 1. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formie wycieczek przedmiotowych, krajoznawczo-turystycznych, wycieczek  turystyki kwalifikowanej i obozów  wędrownych.
 2. Zabrania się organizowania zielonych szkół poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Zawiadomienie, zawiera w szczególności:

1)      nazwę kraju,

2)      czas pobytu,

3)      program pobytu,

4)      imię i nazwisko kierownika lub opiekunów,

5)      listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

 1. Kierownikiem wycieczki zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.
 2. Listę tych uczniów wraz z rubrykami do odnotowania frekwencji wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika lekcyjnego.
 3. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.
 4. Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika wycieczki
   i zatwierdzone przez Dyrektora szkoły.
 5. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyżurującego wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.
 7. Zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzone w trybie i na zasadach właściwych
  dla jego uchwalenia.
 8. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, opracowuje się nowy tekst jednolity Regulaminu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia – 01.09.2013r.

 

KARTA WYCIECZKI (WYJŚCIA)

 

 

Cel i założenia programowe wycieczki (wyjścia):

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

Trasa wycieczki (wyjścia):

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Termin………………………………..Ilość dni…………………………Klasa/grupa……………………

 

Planowana godzina wyjazdu (wyjścia)……………………………………………………………………

 

Planowana godzina powrotu……………………………………………………………………………….

 

Liczba uczestników………………………………………………………………………………………….

 

Kierownik (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………

 

Liczba opiekunów……………………………………………………………………………………………

 

Środek lokomocji…………………………………………………………………………………………….

 

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa
na wycieczkach i wyjściach dla dzieci i młodzieży:

 

Opiekunowie wycieczki (wyjścia)

                                                                                                         kierownik wycieczki (wyjścia)

…………………………………………….

                                                                                                    …………………………………….

……………………………………………

                                                                                                                        (podpis)

……………………………………………

                 (podpisy)           

 

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI (WYJŚCIA)

Data i godzina

wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Adres oraz  numer telefonu  punktu noclegowego i żywieniowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacje organu prowadzącego

lub sprawującego nadzór pedagogiczny                                                                           Zatwierdzam

……………………………………………..                                                                                                                     ……………………………………………..                                                        ……………………………………

                                                                                                                                                    (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

 

 

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży

 

 

                                                                                                      ……………………………………………….

                                                                                                                                                          (podpis)

Obowiązki kierownika wycieczki:

 1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
 2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
 4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
 5. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
 6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
 8. dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
 9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
 10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce:

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed rodzicami  za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na wycieczce krajoznawczo – turystycznej
w okresie od dnia ……………….. do dnia ………………..oświadczam, co następuje:

 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się z materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży,
 2. zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków kierownika wycieczki turystyczno – krajoznawczej.                                                                                                                                                                                               ………………………………..                                                      ................................................

             data , miejscowość                                                                   podpis kierownika                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                  

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałam (zapoznałem) się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa
na wycieczkach dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z:

 1. rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r.
  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
   i placówki krajoznawstwa i turystyki,
 2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz biorę pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mej opiece uczniów na czas trwania wycieczki.

Zakres czynności opiekuna wycieczki:

 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami – 24 godziny na dobę.
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom.
 5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce:

 

W poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na wycieczce krajoznawczo – turystycznej w okresie od dnia ……………….. do dnia ………………..oświadczam, co następuje:

 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam (zapoznałem) się z materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży,
 2. zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna wycieczki/imprezy.

              ......................                                                                                 .....................................

miejscowość, data                                                                                                       podpisy opiekunów

 

                                                                                                                                               

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 1. Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka  …………………………………………… ucz. klasy……………w wycieczce szkolnej, /imprezie klasowej/, która odbędzie się w dniach/dniu ………………………na trasie …………………………………………………
 2. Zobowiązujemy się pokryć koszty uczestnictwa.
 3. Zobowiązujemy się do zapewnienia jej/jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zamieszkania a miejsce zbiórki i rozwiązania wycieczki.
 4. Jednocześnie oświadczamy, że nie widzimy przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa naszego dziecka w ww. wycieczce zgodnie z programem.
 5. Zgadzamy się również na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia naszego dziecka.
 6. Zobowiązujemy się pokryć koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez nasze dziecko w czasie trwania ww. wycieczki.
 7. Zobowiązujemy się do natychmiastowego odebrania naszego dziecka w trakcie trwania wycieczki w przypadku znalezienia przy nim bądź zażywania przezeń niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy jego zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu jego, bądź innych uczestników wycieczki.

…………………………………………………….

podpisy rodziców/prawnych opiekunów

………………………………………

miejscowość i data

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                         

Copyright 2011 Regulamin wyjść i wycieczek. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free