Regulamin wyjść i wycieczek

 

 

REGULAMIN

 

WYCIECZEK I WYJŚĆ

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 82

 

 

 

 

IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI

 

 

W KRAKOWIE

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty,
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Podstawowym Ratownictwie Medycznym,
 6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 8. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 9. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych,
 10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  4. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
  5. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 3. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. Uz 2018r.poz.996 i 1000).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055).

 

 

§ 1. Zasady ogólne

 

 1. W szkole organizuje się:
 1. wyjścia poza teren szkoły w obrębie miejscowości, w czasie zajęć szkolnych

w celu realizacji zadań dydaktycznych w terenie (np. do lasu, na cmentarz,
do Miejskiego Ośrodka Kultury, basen w ramach lekcji WF-u, itp.),

 1. wyjazdy edukacyjne (np. na konkursy i olimpiady przedmiotowe, imprezy tematyczne), sportowe (np. zawody sportowe, itp.),
 2. wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne.
 1. Wyjścia, wyjazdy, wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 2. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz,
  w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.
 3. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.
 4. Planowanie wycieczek na dany rok szkolny odbywa się do końca września.
 5. Wycieczki i imprezy organizuje się w szkole od września do czerwca, ze wskazaniem na ostatnie dwa tygodnie nauki szkolnej.
 6. Każdy nauczyciel organizujący wyjście i wyjazd poza teren szkoły zobowiązany jest zgłosić je dyrektorowi szkoły .
 7. Dyrektor wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki jeżeli w wycieczce uczestniczy 51% zespołu klasowego. Uczniowie nie biorący udziału w wyjeździe są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych realizowanych w tym okresie na terenie szkoły. Usprawiedliwienie nieobecności leży po stronie Rodziców/ prawnych opiekunów.
 8. Przeprowadzenie wszystkich wycieczek i imprez kajoznawczo- turystycznych musi być poprzedzone wypełnieniem „karty wycieczki”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 9. Udział uczniów niepełnoletnich w wyjazdach, wycieczkach i imprezach turystycznych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 2. Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

 

 

 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
  1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

i historii,

 1. poznawanie kultury i języka innych państw,
 2. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego

i kulturalnego,

 1. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 2. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony

środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

 1. upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz, podnoszenie sprawności fizycznej,
 2. poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
 3. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,
 4. poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych z wyjątkiem ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
 2. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy:
  1. wycieczki przedmiotowe – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania i nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
  2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych celu nabywania wiedzy w otaczającym środowisku i umiejętności tej wiedzy w praktyce,
  3. specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych,
  4. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe.
  5. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.

 

§ 3. Organizacja wycieczek

 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
 2. Wzór karty stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.
 4. Organizacja , program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 5. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, harmonogramu i regulaminu.
 6. Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo - turystyczne na terenie najbliższej okolicy, województwa i regionu geograficzno - turystycznego.
 7. Dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo –turystyczne na terenie województwa, regionu geograficzno –

turystycznego i kraju.

 1. Jako środki transportu dopuszcza się:
  1. wynajęty autobus, bus
  2. pociąg,
  3. inne środki komunikacji zbiorowej – komunikacja miejska i międzymiastowa.
  4. Zabrania się wykorzystywania, jako środka transportu prywatnych samochodów osobowych kierownika wycieczki szkolnej i opiekunów.
  5. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac przed szkołą lub inne miejsce uzgodnione wcześniej z dyrektorem szkoły.
  6. Zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z różnych środków transportu:
   1. 1)Wycieczka autobusowa
   2. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc.
   3. Jeden z opiekunów lub kierownik dopilnowuje umieszczenia bagażu w lukach bagażowych.
   4. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autobusu.
   5. Opiekunowie wsiadają, jako ostatni zajmując miejsca w środku i z tyłu autobusu.
   6. Przed odjazdem obowiązkiem opiekunów lub kierownika jest sprawdzenie listy obecności.
   7. Opiekunowie przed odjazdem winni sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna lub inne schorzenia) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane leki. Należy pamiętać o uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na podawanie ww. leków)!
   8. Kierownik musi przed wyjazdem ustalić gdzie w autobusie znajdują się: podręczna
    apteczka oraz jej wyposażenie, gaśnice i wyjścia awaryjne.
   9. Kierownik lub jeden z opiekunów winien zabrać do autobusu pojemnik z wodą, papier toaletowy, chusteczki higieniczne oraz woreczki foliowe celem utrzymania czystości w autobusie.
   10. Kierownik musi upewnić się czy w autobusie znajduje się dostępny telefon komórkowy.
   11. W razie wątpliwości, co do stanu technicznego autobusu lub stanu trzeźwości kierowcy/kierowców kierownik zobowiązany jest wezwać funkcjonariuszy Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego.
   12. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach. Kadra musi dopilnować, aby uczestnicy wycieczki nie palili tytoniu i nie spożywali alkoholu lub innych używek, nie przemieszczali się po autobusie i nie podróżowali w pozycji stojącej, nie blokowali zamków, nie otwierali drzwi i okien, nie wykonywali obscenicznych gestów w stosunku do innych użytkowników drogi, nie wyrzucali jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i nie rzucali przedmiotami.
   13. W czasie postoju kierownik winien dopilnować, aby podczas wysiadania i wsiadania
    do autobusu włączone były światła awaryjne.
   14. Po zakończeniu każdego postoju kierownik sprawdza czy wszyscy uczestnicy wycieczki są obecni w autobusie.
   15. Przy wysiadaniu z autobusu - pierwszy wysiada jeden z opiekunów i stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwraca uwagę, aby nie przechodziła na drugą stronę jezdni.
   16. W przypadku autobusów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa kierownik i opiekunowie dopilnowują, aby wszyscy uczestnicy je zapięli.
   17. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autobusie i zabierają swoje rzeczy. Kierownik wysiada ostatni - sprawdza czy uczestnicy zabrali wszystkie swoje bagaże i rzeczy osobiste, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.
   18. Po wyjściu z autobusu należy uformować grupę i sprawdzić listę obecności.
   19. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, kadra zobowiązana
    jest do ewakuowania uczestników wycieczki w miejsce bezpieczne, z wykorzystaniem drzwi wejściowych lub wyjść awaryjnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba. W razie konieczności trzeba udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

 1. 2)Przejazd środkami komunikacji miejskiej
 2. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy tylko wówczas, gdy ma pewność, że wszyscy uczestnicy wycieczki będą mogli wejść do środka autobusu lub tramwaju.
 3. W czasie jazdy uczestnicy winni być maksymalnie jak to możliwe odsunięci od drzwi pojazdu.
 4. Uczestnicy wycieczki muszą znajdować się w jednym pojeździe lub jednej jego części (dotyczy autobusu, tramwaju, metra).
 5. Uczestnicy muszą znać nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać.
 6. Uczestnicy muszą posiadać ważne bilety na przejazd.
 7. Uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować porządek i czystość.
 8. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna - pierwszy wysiada opiekun i na przystanku
  komunikacji zbiorowej ustawia młodzież.
 9. Po uformowaniu grupy sprawdzamy listę obecności.
 10. Zabrania się wysiadania między przystankami.

 

 1. 3)Przejazd pociągiem
 2. W porozumieniu z kierownikiem pociągu należy zabezpieczyć drzwi w wagonie, w którym jadą dzieci.
 3. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy - należy dokonać wcześniej i ustalić zasady.
 4. W każdym przedziale powinien znajdować się kierownik wycieczki lub jeden z opiekunów.
 5. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy, rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności.
 6. Jeden z opiekunów wsiada ostatni.
 7. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować porządek i czystość.
 8. Kierownik lub jeden z opiekunów każdorazowo odprowadza uczestników do toalety.
 9. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna - pierwszy wysiada opiekun i na peronie ustawia młodzież.
 10. Kierownik wysiada - sprawdza przedziały.
 11. Po uformowaniu grupy sprawdzamy listę obecności.
 1. Zasady bezpieczeństwa w trakcie wycieczek pieszych przemieszczających się po drogach publicznych:
 2. dzieci w wieku powyżej 10 lat
 3. Grupa dzieci w wieku powyżej lat 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
 4. Zabrania się ruchu po jezdni grupy w czasie mgły.
 5. Liczba dzieci idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, pod warunkiem, że grupa nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.
 6. Jeżeli przemarsz grupy dzieci odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki: pierwszy - ze światłem białym, skierowanym
  do przodu, ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;

 

 1. dzieci w wieku poniżej 10 lat
 2. Grupa dzieci w wieku do lat 10 jest obowiązana korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, grupa może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania
  miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
 3. Grupa idącą po poboczu lub jezdni jest obowiązana iść lewą stroną drogi.
 4. Dzieci w wieku do 10 lat mogą iść tylko dwójkami pod nadzorem, co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
 5. Zabrania się ruchu po jezdni grupy w czasie mgły oraz w warunkach niedostatecznej widoczności.
 1. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki w sekretariacie szkoły.
 2. Udział uczniów w wycieczkach przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych nie wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów.
 3. Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie powiadomieni o:
  1. miejscu i godzinie zbiorki na wycieczkę,
  2. miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki,
  3. dokładnym adresie pobytu wraz z numerem telefonu,
  4. przewidywanej trasie wycieczki,
  5. telefonie kontaktowym do kierownika wycieczki.
  6. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci.
  7. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
  8. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie, którzy zostali zawieszeni w prawach ucznia.
  9. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
  10. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach.
  11. Na wycieczce nie wolno bez pisemnej zgody rodziców podawać uczniom żadnych lekarstw, można stosować jedynie środki opatrunkowe. Do ucznia z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza. Kierownik musi domagać się wystawienia przez lekarza po interwencji karty wizyty opatrzonej pieczątką zakładu opieki zdrowotnej i lekarza.
  12. Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
   a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
  13. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły.
  14. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
  15. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
  16. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba, posiadająca uprawnienia  przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej PTTK lub pilota wycieczek, bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
  17. Warunkiem wyjazdu klasy na wycieczkę lub imprezę jest udział, co najmniej 80 % uczniów z danej klasy. Udział w wycieczce jest przywilejem, którego uczeń może być pozbawiony za naruszenie statutu szkoły
   i niewywiązywanie się ze szkolnych obowiązków
   .
  18. Dopuszcza się udział w wycieczce uczniów z innych klas.
  19. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem może być także niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
  20. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
 1. Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem kierownik wycieczki pobiera pakiet dokumentów do wypełnienia:
  1. kartę wycieczki w 2 egzemplarzach,
  2. harmonogram wycieczki w 2 egzemplarzach,
  3. listę uczestników w 2 egzemplarzach,
  4. wzór zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce,
  5. wzór oświadczeń rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia oraz odpowiedzialności

za szkody materialne wyrządzone przez młodzież oraz o zażywaniu i posiadaniu niedozwolonych używek,

 1. wzór oświadczenia kierownika wycieczki i opiekunów w sprawie odpowiedzialności

za zdrowie i życie uczestników wycieczki,

 1. regulamin wycieczki.
 2. Wszystkie dokumenty należy przygotować w dwóch egzemplarzach: jeden komplet dokumentów zostaje w szkole.
 3. Wypełnioną dokumentację kierownik wycieczki składa u dyrektora w celu zatwierdzenia.
 4. Terminy składania dokumentacji:
  1. wycieczki poza teren szkoły w obrębie miejscowości gdzie zlokalizowana jest szkoła – 2 dni przed terminem wycieczki,
  2. wycieczki jednodniowe – 2 dni przed terminem wycieczki,
  3. wycieczki dwu- i trzydniowe – 3 dni przed terminem wycieczki,
  4. wycieczki trwające ponad trzy dni i zagraniczne – 5 dni przed terminem wycieczki.
 1. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego, w trakcie, którego miała miejsce wycieczka.
 2. Po zakończeniu wycieczki kierownik ma obowiązek omówić z uczestnikami jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.
 3. W pokoju nauczycielskim należy umieścić informację o planowanej wycieczce (klasa, termin, opiekunowie).

§ 4. Zakup wycieczki w biurze podróży

 

 1. Przy organizacji wycieczki szkoła może skorzystać z oferty biur podróży.
 2. W umowie o świadczenie usług turystycznych należy określić:
  1. czas trwania imprezy turystycznej,
  2. program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym: rodzaj, klasę, kategorie lub charakterystykę środka transportu, położenie, rodzaj i kategorie obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu, Ilość i rodzaj posiłków,
  3. cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny,
  4. sposób zapłaty,
  5. rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela,
  6. sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji,
  7. podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.

§ 5. Opieka w czasie wycieczek i imprez turystycznych

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawują opiekunowie grupy.
 2. Nadzór nad pracą opiekunów sprawuje kierownik wycieczki.
 3. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 4. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 5. Niezależnie od kryteriów określonych w pkt 4 wymagana liczba uczestników znajdujących się pod opieką jednego opiekuna , poza kierownikiem, w trakcie wyjść, wyjazdów, wycieczek i imprez wynosi odpowiednio:
  1. pieszych i autobusowych w obrębie miejscowości gdzie zlokalizowana jest szkoła:
   1 opiekun na 30 osób,
  2. turystyki kwalifikowanej (piesze nizinne i górskie, narciarskie, rowerowe, żeglarskie, kajakowe): 1 opiekun na 10 osób, kierownikiem jednym z opiekunów wycieczki turystyki kwalifikowanej musi być nauczyciel wychowania fizycznego,
  3. przy użyciu środków komunikacji zbiorowej, także w miejscowości gdzie zlokalizowana jest szkoła: 1 opiekun na 15 osób,
  4. autobusowych poza miejscowość gdzie zlokalizowana jest szkoła: 1 opiekun

na 15 osób,

 1. kolejowych:
  1. w przypadku przejazdu wagonem z przedziałami: 1 opiekun w każdym przedziale
   (1:5, 1:7 – w zależności od standardu wagonu),
  2. w przypadku przejazdu wagonem bez przedziałów: 1 opiekun na 15 osób jeżeli
   w grupie są uczniowie niepełnosprawni, niezależnie od rodzaju wycieczki powinien być zapewniony dodatkowy opiekun zajmujący się maksymalni pięcioma uczniami

z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 1. kierownik wycieczki nie może sprawować funkcji opiekuna jednej z grup,
 2. każdy z opiekunów musi mieć imiennie przydzieloną grupę uczestników, nad którymi sprawuje opiekę.
 3. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych
  i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. n.p.m. lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki i sportu w górach, mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni.
 4. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział wyłącznie uczniowie posiadający kartę rowerową. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 20 km Należy wybierać ścieżki rowerowe i drogi niepubliczne, lub drogi publiczne o małym natężeniu ruchu.
 5. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 6. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.
 7. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.
 8. Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, kajakach, jeżeli nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki.
 9. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach.
 10. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie "kąpielisk", „miejsc wykorzystywanych do kąpieli” i "pływalni” w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 11. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
 12. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników
  i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły bądź placówki.
 13. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
 14. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz  posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.
 15. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnego wiatru.
 16. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów.
 17. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej  wycieczki.
 18. Kierownik lub jeden z opiekunów musi posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 19. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek  stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach placówkach publicznych. W razie wystąpienia wypadku kierownik i opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, udzielić pierwszej pomocy i sprowadzić fachową pomoc, a następnie zawiadomić dyrektora szkoły i rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego dziecka.
 20. Nauczyciele wychowania fizycznego będący opiekunami uczniów podczas imprez i zawodów sportowych podlegają regulaminom opracowanym przez organizatora tych imprez i zawodów, zobowiązani są jednak również do przestrzegania niniejszego regulaminu, szczególnie w kwestiach dotyczących obowiązków kierownika i opiekuna wycieczki oraz sprawowania opieki nad uczniami.

§ 6. Obowiązki kadry i uczestników wycieczki i imprezy turystycznej

1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

 1. przed planowanym wyjazdem uzyskać zgodę dyrekcji na organizację wycieczki,
 2. w przypadku zakupu wycieczki w biurze podróży zweryfikowanie jego wiarygodności poprzez sprawdzenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez marszałka województwa oraz sprawdzenie polisy ubezpieczenia na rzecz klientów lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej,
 3. powinien zawierać opis celów edukacyjnych wycieczki i harmonogram zajęć,
 4. powinien być dostosowany do możliwości percepcyjnych, emocjonalnych i zdrowotnych    uczestników (wycieczki piesze lub inne wymagające większego wysiłku fizycznego muszą uwzględniać kondycje uczestników),
 5. powinien obejmować cały czas pobytu na wycieczce,
 6. planować aktywny udział wszystkich uczestników, chociażby w sprawach organizacyjnych, porządkowych, w prowadzeniu zabaw i gier podczas podróży czy w miejscu pobytu,
  1. wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia, jeżeli jest przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów,
  2. regulamin wycieczki (imprezy) powinien zawierać następujące elementy:
   1. nazwę wycieczki,
   2. dane organizatora,
   3. termin,
   4. trasę (w przypadku wycieczek kilkudniowych z rozbiciem na poszczególne dni),
   5. zasady obowiązujące na wycieczce (podczas imprezy),
   6. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
   7. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania,
   8. jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga zaznajomienie jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach,
   9. nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki pierwszej pomocy,
   10. na kilka dni przed wyjazdem na wycieczkę autobusową powyżej 100 km kierownik wycieczki ma obowiązek zgłosić na policje prośbę o kontrolę pojazdu,
   11. podział zadań dla uczestników,
   12. posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu i numerem PESEL,
   13. udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia oraz powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły,
   14. w czasie trwania wycieczki, szczególnie wycieczki wielodniowej kierownik wycieczki winien kontaktować się telefonicznie z dyrektorem szkoły informując o przebiegu wycieczki i ewentualnych nieprzewidzianych sytuacjach,
   15. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
   16. kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych,
   17. podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu.
   18. dokumentowanie wycieczek:
    1. nieobowiązkowo - nieformalna, świadcząca o efektach wycieczki (film, kronika, album, wystawa fotografii lub pamiątek, relacje obowiązków prasie szkolnej obowiązków innej, opisy, eksponaty obowiązków wydawnictwa wzbogacające pomoce dydaktyczne);
    2. dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia
     o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.

2. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

 1. sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,
  w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
 2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom,
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,
 6. sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne.

3. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 1. złożyć pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce
 2. przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 20 min. przed wyjazdem,
 3. swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki,
 4. posiadania ze sobą w trakcie wycieczki ważnej legitymacji szkolnej, a w przypadku wycieczek zagranicznych dodatkowo dowodu osobistego lub paszportu,
 5. ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu,
 6. poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu, zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna
 7. wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
 8. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,
 9. w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,
 10. nie zaśmiecać pojazdu,
 11. korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 12. traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,
 13. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się bez zgody opiekuna,
 14. dbać o higienę i schludny wygląd,
 15. w przypadku wycieczek wielodniowych obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00, zabrania się przebywania poza przydzielonymi na nocleg pokojami w czasie ciszy nocnej, potrzeby fizjologiczne załatwia się przed ciszą nocną, wyjście do ubikacji po godzinie 22.00 wymaga osobnego pozwolenia kierownika wycieczki bądź jednego z opiekunów,
 16. nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
 17. w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień
  i regulaminów tych obiektów,
 18. zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
 19. pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników.
 20. wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartymi
  w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

§ 7. Wycieczki zagraniczne

 1. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formie wycieczek przedmiotowych, krajoznawczo-turystycznych, wycieczek turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych.
 2. Zabrania się organizowania zielonych szkół poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Zawiadomienie, zawiera w szczególności:
  1. nazwę kraju,
  2. czas pobytu,
  3. program pobytu,
  4. imię i nazwisko kierownika lub opiekunów,
  5. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
  6. Kierownikiem wycieczki zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.

 

§ 8. Finansowanie wycieczek

 1. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:
  1. z odpłatności uczniów biorących w niej udział,
  2. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
  3. ze środków wypracowanych przez uczniów,
  4. ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne,
  5. ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów,
  6. ze środków Unii Europejskiej, pozyskanych przez nauczycieli w ramach realizacji unijnych programów i projektów edukacyjnych.
  7. Uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej, którzy chcieliby wziąć udział w wycieczce mogą zwrócić się za pośrednictwem wychowawcy o dofinansowanie z funduszy Rady Rodziców.
  8. Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w wycieczce.
  9. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.
 2. Listę tych uczniów wraz z rubrykami do odnotowania frekwencji wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika lekcyjnego.
 3. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.
 4. Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika wycieczki
  i zatwierdzone przez Dyrektora szkoły.
 5. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyżurującego wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.
 7. Zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzone w trybie i na zasadach właściwych
  dla jego uchwalenia.
 8. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, opracowuje się nowy tekst jednolity Regulaminu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia – 01.09.2018r.

                                                      

 

 

 

 

 

KARTA WYCIECZKI

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski,

                                  31-814 Kraków, os. Kalinowe 17

       Cel wycieczki: …………………………………………………………………………….…………..……………………………………………..

     ……………………………………….…………………………………………….…….……..…………

          Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki: ……………..…………………….…………………………………

       ……………………………………….……………………………………………….……………………

Termin: ………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu kierownika wycieczki: ………………………………………………………..

Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: …………………

Klasa: ……………………………..

     Liczba opiekunów wycieczki: …………

Środek transportu: …………………………………………………………………

Data, godzina wyjazdu oraz powrotu Długość trasy (w kilometrach)

Miejscowość docelowa

i trasa powrotna

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu Adres miejsca noclegowego i żywieniowego oraz przystanki i miejsca żywienia
         

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

           Kierownik wycieczki                                                                                       Opiekunowie wycieczki

…………………………………….                                                                                                  1. ……………………………………………

(imię i nazwisko oraz podpis)                                        

 1.    2. …………………………………………….
 1. …………………………………………….

4. ……………………………………………

5. …………………………………………….

                                                                                                                                        (imiona i nazwiska oraz podpisy)

ZATWIERDZAM ….……………………………………………..…

                       (data i podpis dyrektora szko

 

KARTA WYJŚCIA

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski,

                                        31-814 Kraków, os. Kalinowe 17

Data: …………………………………………………

Cel/program wyjścia: …………………………………………………………………….…………..………

       ……………………………………….…………………………………………….…….……..…………

       ……………………………………….…………………………………………….………………………

Miejsce/ godzina wyjścia lub zbiórki: ……………..…………………….…………………………………

Miejsce/ godzina powrotu: ………………………….…………………….…………………………………

       ……………………………………….……………………………………………….……………………

Liczba uczniów: ………

Opiekunowie

 1. ……………..…………………………… ……………………………………..
 1. ……………..…………………………… ……………………………………..
 1. ……………..…………………………… ……………………………………..
 1. ……………..…………………………… ……………………………………..
 1. ……………..…………………………… ……………………………………..

                                                           (imiona i nazwiska)                                   (podpisy)

 

ZATWIERDZAM   ….……………………………………………..…

                                               ( podpis dyrektora szkoły)

 

 

Obowiązki kierownika wycieczki:

 1. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
 2. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
 3. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 4. dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
 5. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
 6. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI

 

 

 1. ………………………………………….
 1. ………………………………………….
 1. …………………………………………..
 1. …………………………………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam (zapoznałem) się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa
na wycieczkach dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z:

 1. rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r.
  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki krajoznawstwa i turystyki,
 2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz biorę pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mej opiece uczniów na czas trwania wycieczki.

 

Zakres czynności opiekuna wycieczki:

 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami – 24 godziny na dobę.
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom.
 5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce:

W poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na wycieczce krajoznawczo – turystycznej w okresie od dnia ……………….. do dnia ………………..oświadczam, co następuje:

 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam (zapoznałem) się z materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży,
 2. zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna wycieczki/imprezy.

                                                                                                                                                  ………………………………..

                                                                                                                                                   ………………………………..

                                                                                                                                                 ………………………………..

                                                                                                                                                  ………………………………..

       ………………………………………

             miejscowość i data

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 1. Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka …………………………………………… ucz. klasy……………w wycieczce szkolnej, /imprezie klasowej/, która odbędzie się w dniach/dniu ………………………na trasie …………………………………………………
 2. Zobowiązujemy się pokryć koszty uczestnictwa.
 3. Zobowiązujemy się do zapewnienia jej/jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zamieszkania a miejsce zbiórki i rozwiązania wycieczki.
 4. Jednocześnie oświadczamy, że nie widzimy przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa naszego dziecka w ww. wycieczce zgodnie z programem.
 5. Zgadzamy się również na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia naszego dziecka.
 6. Zobowiązujemy się pokryć koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez nasze dziecko w czasie trwania ww. wycieczki.
 7. Zobowiązujemy się do natychmiastowego odebrania naszego dziecka w trakcie trwania wycieczki w przypadku znalezienia przy nim bądź zażywania przezeń niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy jego zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu jego, bądź innych uczestników wycieczki.

………………………………………

miejscowość i data

……………………………………………………

podpisy rodziców/prawnych opiekunów

                                                                                                                                         

REGULAMIN WYCIECZKI

 1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Relacje uczeń – uczeń:
  1. szanujemy potrzebę prywatności,
  2. pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”,
  3. dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany,
  4. nie stosujemy przemocy,
  5. uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.
 3. Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:
  1. szanujemy się nawzajem,
  2. uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.
  3. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
   1. zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych, oraz bezwzględnie się do nich stosować,
   2. zapoznać się z harmonogramem wycieczki, czynnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach o ile nie został z tych zajęć zwolniony przez kierownika wycieczki, opiekuna lub lekarza,
   3. wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot),
   4. zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany, Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!
   5. nie oddalać się od grupy,
   6. pamiątki można kupować tylko za wyraźnym pozwoleniem kierownika wycieczki,
   7. przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
   8. informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki,
   9. zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia, zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy i zgody kierownika wycieczki lub jednego z jej opiekunów,
   10. dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów,
   11. dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa,
   12. kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,
   13. pomagać słabszym, mniej sprawnym,
   14. bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz   innych środków odurzających.
 4. Każdy uczestnik ma prawo:
  1. do udziału we wszystkich zajęciach programowych, a poprzez swoich przedstawicieli uczestniczyć w opracowywaniu programu wycieczki,
  2. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do kierownika i opiekunów,
  3. do radosnego wypoczynku.
 5. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Niniejszym oświadczam, że:

1. Zostałam zapoznana (zostałem zapoznany) z programem i regulaminem wycieczki,
2. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki.

Lp. Imiona i nazwiska Podpis Data
       
       

 

REGULAMIN WYCIECZKI KILKUDNIOWEJ

 1. 1.Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.
 2. 2.Relacje uczeń – uczeń:
  1. szanujemy potrzebę prywatności,
  2. pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”,
  3. dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany,
  4. nie stosujemy przemocy,
  5. uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.
 3. 3.Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:
  1. szanujemy się nawzajem,
  2. uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.
 4. 4.Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
  1. zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych oraz bezwzględnie się do nich stosować,
  2. zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać,
  3. wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot),
  4. zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!,
  5. nie oddalać się od grupy,
  6. przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  7. informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki,
  8. zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia,
  9. dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów,
  10. dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa,
  11. kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,
  12. pomagać słabszym, mniej sprawnym,
  13. bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 5. 5.Miejsce zakwaterowania:
  1. w miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka,
  2. zachowujemy ciszę nocną od godziny 22.00 do godz. 6.00,
  3. dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim, jakim go zastaliśmy,
  4. za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, jeżeli sprawca nie jest znany odpowiada solidarnie cała grupa.
  5. 3.Miejsca publiczne:
   1. przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników,
   2. w miejscach publicznych stosujemy się do przepisów ruchu drogowego,
   3. dostosowujemy się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.
   4. 4.Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Zostałam zapoznana (zostałem zapoznany) z programem i regulaminem wycieczki,
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki kilkudniowej (biwaku).
Lp. Imiona i nazwiska Podpis Data
       

REGULAMIN WYJŚŚCIA DO KINA/TEATRU/MUZEUM

 1. Zbiórka w dniu ……………….. o godzinie ………przy szkole.
 2. Ustawiamy się pod szkołą.
 3. Wsiadamy spokojnie do autobusu i zajmujemy miejsca.
 4. Wyjazd spod szkoły o godzinie ………
 5. Podczas jazdy nie wstajemy z miejsc, nie stajemy na siedzeniach i nie wychylamy się przez okna. Zachowujemy porządek, nie zostawiamy żadnych śmieci.
 6. Za szkody powstałe w trakcie wycieczki odpowiada sprawca, a rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą koszty naprawienia szkody. Jeżeli sprawca jest nieznany odpowiada solidarnie cała grupa.
 7. Po przyjeździe na miejsce wychodzimy spokojnie z autobusu, ustawiamy się i ruszamy na znak opiekunów.
 8. Zachowujemy szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę.
 9. Nie oddalamy się od grupy pod żadnym pozorem!
  1. Na sali zajmujemy wyznaczone miejsca.
  2. O każdym wyjściu do toalety informujemy kierownika lub opiekuna.
  3. Zachowujemy się kulturalnie.
  4. Zabieramy ze sobą wszystkie opakowania i papierki!
  5. Po zakończeniu spektaklu zbieramy się w grupę pod budynkiem i udajemy w kierunku autobusu.
  6. Po powrocie do szkoły udajemy się na lekcje lub rozchodzimy się do domu.
 10. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Niniejszym oświadczam, że:

1. Zostałam zapoznana (zostałem zapoznany) z programem i regulaminem wycieczki,
2. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wyjazdu do kina/teatru/muzeum.

Lp. Imię i nazwiska Podpis Data
       
       

 

REGULAMIN WYJAZDU NA BASEN

Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest:

 1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu wyjazdu oraz bezwzględnie się do nich stosować.
 2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunów i kierownika).
 3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.
 4. Nie oddalać się od grupy.
 5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu.
 7. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia.
 8. Zachować spokój w czasie drogi i na basenie.
 9. Przed wejściem na basen zapoznać się z regulaminem korzystania z basenu i bezwzględnie go przestrzegać.
 10. Z wszystkich urządzeń korzystać w sposób rozważny i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać tylko z brodzików o maksymalnej głębokości 0,8 m.
 12. Na basenie bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek ratownika.
 13. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
 14. Kulturalnie
 15. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 16. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Niniejszym oświadczam, że:

1. Zostałam zapoznana (zostałem zapoznany) z programem i regulaminem wycieczki,

2. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wyjazdu na basen.

Lp. Imię i nazwiska Podpis Data
       
       

REGULAMIN WYCIECZKI GÓRSKIEJ

 

 1. Podstawowe obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki górskiej:
  1. zapoznanie się oraz dostosowanie swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowanie się do zaleceń
   i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych,
  2. użytkowanie sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
  3. bezzwłoczne informowanie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz
   o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
  4. Organizacja wycieczek górskich dla młodzieży szkolnej powinna spełniać następujące warunki:
   1. młodzież należy stopniowo wprowadzać w coraz wyższe rejony górskie i na trasy o wyższej skali trudności,
   2. prowadząc młodzież w góry uwzględniamy normy wynikające z przesłanek fizjologicznych, dotyczących dystansu, czasu marszu i obciążenia młodych turystów.
   3. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkują się poleceniom prowadzącego.
   4. Poruszamy się według ustalonego porządku:
    1. przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, on dyktuje tempo marszu,
    2. uczestnicy idą „gęsiego” w odstępach 1,5 do 2 metrów lub gdy teren na to pozwala,
    3. w luźnym szyku po kilka osób obok siebie,
    4. grupę zamyka opiekun grupy, za tą osobą nie należy pozostawać,
    5. grupa nie powinna rozciągać się na długiej przestrzeni.
    6. Na zboczach stromych, oślizgłych najsprawniejsi turyści znajdują się na początku
     i na końcu grupy, pomagając mniej sprawnym.
    7. Przy długich i stromych podejściach idziemy wolno, lecz równomiernie, unikamy odpoczynków w trakcie podejścia.
    8. Przy podchodzeniu pod górę nie należy rozmawiać, utrudnia to rytmiczne oddychanie i dodatkowo męczy.
    9. Przy schodzeniu w dół po stromych zboczach i w terenie skalnym należy zwracać uwagę na każdorazowe ustawienie stopy. Nigdy nie zbiegamy w dół.
    10. Na trasie odpoczywamy, co godzinę, czas trwania odpoczynku wynosi 15 minut (zdejmujemy plecaki, można usiąść, ale nie bezpośrednio na ziemi lub głazach, w czasie upału chronimy się do cienia).
    11. Główny odpoczynek może trwać 1,5 – 2 godziny i powinien być połączony z posiłkiem.
    12. Zbyt częste picie nie jest wskazane. Pragnienie zaspakajamy przede wszystkim

w czasie posiłków, przed wyruszeniem w trasę i po jej zakończeniu.

 1. W sytuacjach trudnych nie wzniecamy paniki, rygorystycznie podporządkowujemy się poleceniom prowadzącego wycieczkę:
  1. mgła – w razie zgubienia szlaku turystycznego cofamy się całą grupą
   do ostatniego znaku,
  2. burza – całą grupą schodzimy poniżej grzbietu lub grani i przeczekujemy burzę (uczestnicy pozbywają się metalowych przedmiotów, okrywają się pelerynami i w pozycji kucznej przeczekują burzę), uczestnicy obowiązkowo wyłączają wszystkie urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne (telefony komórkowe, GPS-y)
  3. załamanie pogody (silne ochłodzenie, grad, opady śniegu z deszczem)
   – schodzimy całą grupą do najbliższego schroniska lub osiedla albo docieramy do planowanego celu najbliższą, najłatwiejszą drogą,
  4. lęk przestrzeni – pomagają oddelegowani doświadczeni uczestnicy
   w pokonywaniu niebezpiecznego odcinka – nie dopuszczamy do paniki.
  5. W razie wypadku osobom udającym się po pomoc dokładnie określamy miejsce wypadku i rodzaj
  6. Wychodząc zostawiamy zawsze w miejscu zakwaterowania listę uczestników wycieczki, a także informacje o jej trasie i godzinie powrotu.
  7. Na wycieczce przestrzegamy „KARTY TURYSTY”.

 

KARTA TURYSTY

 

 1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać kraj ojczysty.
 2. Przyroda i dorobek kultury są własnością nas wszystkich i Ty jesteś za nie    odpowiedzialny.
 3. Turysta – Twój przyjaciel; służ mu radą i pomocą!
 4. Zwiedź to, o czym czytałeś, przeczytaj o tym, co masz zwiedzić!
 5. Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj!
 6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać!
 7. Ogień i szkło – źródłem niebezpieczeństw. Uważaj!
 8. Alkohol – wrogiem turystyki, unikaj go na wycieczce!
 9. Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym!
 10. Turysta – wszędzie gościem; pozostawiaj po sobie dobre wspomnienia!
 11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych!
 12. Doby humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się!
 13. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniani

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Zostałam zapoznana (zostałem zapoznany) z programem i regulaminem wycieczki
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki górskiej.
Lp. Imię i nazwiska Podpis Data
       
       
       

ROZLICZENIE

 

Wycieczki szkolnej do ….……………………………………………. zorganizowanej w dniu ………………………………

 1. DOCHODY

1. Wpłaty uczestników: liczba osób: …… x koszt wycieczki: …………= …………….     zł

2. Inne wpłaty: ……………………………………………………………………………………………………..zł

3. Razem dochody:…………………………………………………….………………………. zł

 

 1. WYDATKI

1. Koszt wynajmu autobusu:…………………………………………………………………... zł

2. Koszt noclegu………………………………………………………………………………… zł

3. Koszt żywienia…..………………………………………………………………………....... zł

4. Realizacja programu wycieczki:

         ……………………………………..………………………………………………………………zł

             ……………………………………..………………………………………………………………zł

            

……………………………………..………………………………………………………………zł            

5. Inne wydatki:

(jakie)…………………………………………………………………………………………….. zł

6. Razem wydatki: ……………………………………………………………………………………………………..zł

 1. KOSZT WYCIECZKI (IMPREZY) NA 1 UCZESTNIKA:

………………………………………………….…………………………………… zł

 1. POZOSTAŁA KWOTA: ………………….……………………....... zł zostaje zwrócona uczestnikom wycieczki

……………………………………                                       …………………………………….

           (kierownik wycieczki)                                                                     ……………………………………………....

                                                                                                                 ……………………………………………….

                                                                                                                   (podpisy rodziców, opiekunów wycieczki                                                                                       

 

Rozliczenie przyjął:

…………………………………………….

(data i podpis rady rodziców)

Załączniki:

 1. Rachunki na wymienione wydatki
 2. Lista uczestników (wpłata)
 3. Karta wycieczki

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Wyjazd: miejsce, data i godzina zbiórki na wycieczkę:

…………………………………………………………………………………………………………..

Powrót: miejsce i przewidywana data i godzina powrotu z wycieczki:

……………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy do kierownika: …………………………………………………………………..

Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(dotyczy wycieczek wielodniowych)

Przewidywana trasa wycieczki………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie informuję, iż Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem wycieczki i zobowiązało się do jego respektowania poprzez złożenie podpisu.

Regulamin wycieczek szkolnych dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sp82krakow.pl

                                                                                                 …………………………………..

                                                                                                 Podpis kierownika wycieczki

Miejsce, data………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                         

Copyright 2011 Regulamin wyjść i wycieczek. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free