Regulamin konkursu o miano "Najlepszej Klasy"

  

  1. Ogólne zasady konkursu

a)      Konkurs o miano „Najlepszej klasy” trwa od września do dnia wystawienia ocen rocznych w czerwcu; biorą w nim udział klasy IV, V i  VI.

b)      W miesiącu styczniu zostaną ogłoszone wyniki I etapu konkursu.

c)      Punkty zgromadzone przez klasę w I etapie konkursu będą uwzględnione w całorocznym podsumowaniu konkursu.

d)      Ogłoszenie wyników nastąpi na apelu podsumowującym pracę po I okresie i do 3 dni po czerwcowej konferencji klasyfikacyjnej.

e)      Dla klas, które zajmą 2 pierwsze miejsca przewidziana jest nagroda pieniężna. Jej wysokość ustalana jest na początku roku szkolnego przez Radę Rodziców.

  1. W czasie trwania konkursu, klasom będą przyznawane punkty za:

a)      Uzyskane wyniki w nauce po I i II okresie; ilość uzyskanych przez klasę punktów będzie uzależniona od średniej ocen klasy i średniej punktów z zachowania:

Do 2,0      - 0pkt.

2,1-2,5     - 1pkt.

2,6-3,0     - 2pkt.

3,1-3,3     - 3pkt.

3,4-3,6     - 4pkt.

3,7-3,9     - 5pkt.

4,0-4,1     - 6pkt.

4,2-4,3     - 8pkt.

4,4-4,5     - 10pkt.

4,6-4,7     - 12pkt.

Powyżej 4,7 - 14pkt.

b)      Oceny z zachowania uzyskane za I i II okres; ilość uzyskanych przez klasę punktów (tabela wspólna ze średnią ocen) będzie uzależniona od średniej z zachowania klasy, przyznając następujące oceny uczniom:

         -     zachowanie wzorowe: 5pkt.

         -     zachowanie bardzo dobre: 4pkt.

         -     zachowanie dobre: 3pkt.

         -     zachowanie poprawne: 2pkt.

         -     zachowanie nieodpowiednie: 1pkt.

         -     zachowanie naganne: 0pkt.

c)      Zachowanie podczas imprez szkolnych:

-         zachowanie budzące zastrzeżenia: od –2pkt. do –1pkt.

-         zachowanie kulturalne: +2pkt.

d)      Posiadanie dzienniczka, obuwia zmiennego i mundurka. Podczas kontroli klasa może uzyskać +2pkt., jeśli nie stwierdzi się żadnych braków. Jeśli klasa ma stwierdzone braki wówczas punktacja wygląda następująco:

          - 0 braków – 1 brak:     + 2punkty,

          - 2 – 5 braków:              -1punk,

          - 6 – 10 braków:            -2 punkty,

          - 11 – 15 braków:          -3 punkty,

          - 16 – 20 braków:          -4 punkty, itd

e)      Dyżur klasy na terenie szkoły: do 2pkt. za zachowanie podczas pełnienia dyżuru i do 3 pkt. za przygotowanie gazetki na tablicę samorządową. Klasy pełnią dyżur przez 2 tygodnie w godzinach od 7:30-13:40  – za każdy dyżur przydzielane są punkty przez opiekunów po uwzględnieniu uwag pani woźnej. Zgromadzone punkty za okres sumuje się. Ilość ocenianych dyżurów dla klas jest taka sama w ciągu całego roku. Może się różnić w czasie okresu.

f)        Udział w akcjach charytatywnych: punkty przyznaje opiekun szkolnego Koła PCK. Punkty przyznawane są w zależności od miejsca:

 Miejsce:

- I    - 12pkt.

- II   - 10pkt.

- III   - 8pkt.

- IV  - 6pkt.

- V   - 4pkt.

- VI  - 2pkt.    

g)      Gazetki na tablicach przyporządkowanych poszczególnym klasom: do 5 pkt. Oceny 4 razy w roku  dokonują przedstawiciele klas pod kierunkiem opiekuna SU.

h)      Wywiązywanie się klas z zadań wynikających z planu pracy szkoły (apele, uroczystości, inne zadania): do 5pkt.

i)        Udział klasy w konkursach ogólnoszkolnych (w tym konkurs o miano „Najbardziej usportowionej klasy”): punkty i ich ilość przyznawana jest przez nauczyciela prowadzącego konkurs, można zaproponować punktacje zaprezentowaną w podpunkcie f.

j)        Czytelnictwo i pracę w bibliotece: punkty przyznaje nauczyciel biblioteki.

k)      Udział uczniów poszczególnych klas w konkursach zewnętrznych:

 Ilość uczniów   biorących

 udział w 1 konkursie

 

Punkty

 1 - 2  1
 3 - 4  2
 5 - 6  3
 7 - 8  4
 9 - 10  5
 powyżej 10  7

Za odniesione sukcesy przyznaje się dodatkowe punkty:

Miejsce:

- I   - 6pkt.

- II  - 4 pkt.

- III - 3pkt.

- wyróżnienie - 2pkt.

Punkty liczone będę na podstawie dokumentacji złożonej przez wychowawcę klasy lub przewodniczącego klasy.

ł) Zaangażowanie klasy w pracach na rzecz szkoły i SU:

-  na wniosek opiekunów SU – do 5pkt.

-  na wniosek dyrektora szkoły – do 5 pkt.

  1. Za prawidłowy przebieg konkursu na terenie szkoły odpowiada SU wraz z opiekunami.
  2. Za prezentację wyników zdobywanych przez poszczególne klasy odpowiedzialny jest SU i opiekunowie.
  3. Punkty zliczane są na podstawie dokumentacji osób odpowiedzialnych za kontrolę i przydzielanie punktów  w ramach poszczególnych zadań.

 

 

Copyright 2011 Regulamin konkursu o miano "Najlepszej Klasy". Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free