Regulamin konkursu o miano "Najlepszej Klasy"

Regulamin konkursu o miano „Najlepszej Klasy”

 

  1. Ogólne zasady konkursu:

a)      Konkurs o miano „Najlepszej Klasy” trwa od września do dnia wystawienia ocen rocznych w czerwcu, a biorą w nim udział wszystkie klasy IV,V i VI;

b)      W miesiącu styczniu zostaną ogłoszone wyniki I etapu konkursu;

c)      Punkty zgromadzone przez klasę w I etapie konkursu będą uwzględnione w całorocznym podsumowaniu;

d)     Ogłoszenie wyników nastąpi na apelu podsumowującym pracę po I okresie i do 3 dni po czerwcowej konferencji klasyfikacyjnej;

e)      Dla klas, które zajmą 2 pierwsze miejsca przewidziana jest nagroda pieniężna. Jej wysokość ustalana jest na początku roku szkolnego przez Radę Rodziców.

 

  1. W czasie trwania konkursu, klasom będą przyznawane punkty za:

a)      Uzyskane wyniki w nauce po I i II okresie; ilość uzyskanych przez klasę punktów będzie uzależniona od średniej ocen klasy i średniej punktów z zachowania:

 

do 2,0.

 

0 pkt.

2,1 – 2,5

1 pkt

2,6 – 3,0

2 pkt.

3,1 – 3,3

3 pkt.

3,4 – 3,6

4 pkt.

3,7 – 3,9

5 pkt.

4,0 – 4,1

6 pkt.

4,2 – 4,3

8 pkt.

4,4 – 4,5

10 pkt.

4,6 – 4,7

12 pkt.

powyżej 4,7

14 pkt.

 

b)      Oceny z zachowania uzyskane za I i II okres; ilość uzyskanych przez klasę punktów (tabela wspólna ze średnią ocen) będzie uzależniona od średniej z zachowania klasy, przyznając następujące oceny uczniom:

 

ZACHOWANIE WZOROWE:             5 pkt.

ZACHOWANIE BARDZO  DOBRE:     4 pkt.

ZACHOWANIE DOBRE:                   3 pkt.

ZACHOWANIE POPRAWNE:            2 pkt.

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE:  1 pkt

ZACHOWANIE NAGANNE:               0 pkt.

 

c)      Zachowanie podczas imprez szkolnych:

 

zachowanie budzące zastrzeżenia od -2 pkt. do – 1 pkt.

zachowanie kulturalne + 2 pkt.

 

d)     Posiadanie dzienniczka, obuwia zmiennego i mundurka. Podczas kontroli klasa może uzyskać + 2 pkt., jeśli nie stwierdzi się żadnych braków. Jeśli klasa ma stwierdzone braki, wówczas punktacja wygląda następująco:

 

0 braków – 1 brak - + 2 pkt.

2 – 5 braków   - 1 pkt

6 – 10 braków  - 2 pkt.

11-15 braków  - 3 pkt.

16 – 20 braków -  4 pkt.

21 – 25 braków – 5 pkt.

26 – 30 braków – 6 pkt. itd.

 

e)      Brak spóźnień- klasa, która odnotowała najmniej spóźnień/ nie więcej niż 5/ może dodatkowo uzyskać 5pkt.

f)       Dyżur klasy na terenie szkoły do 3 pkt. za zachowanie podczas pełnienia dyżuru. Klasy pełnią dyżur w wyznaczonych terminach w godzinach od 7:45 do 13:40. Za każdy dyżur przydzielane są punkty przez opiekunów, po uwzględnieniu uwag pani woźnej. Zgromadzone punkty za okres sumuje się. Ilość ocenianych dyżurów dla każdej klasy w ciągu roku jest taka sama;

g)      Gazetki na tablicach przyporządkowanych poszczególnym klasom: do 5 pkt. Oceniane są 4 – 5 razy w roku;

h)      Wywiązywanie się z zadań przydzielonych klasom w ramach Planu pracy szkoły i Planu pracy samorządu uczniowskiego (apele, uroczystości, akcje, dyskoteki itp.) oraz innych wynikających z potrzeb; / 0-3 pkt. Za każde zadanie/

i)        Udział uczniów z poszczególnych klas w konkursach ogólnoszkolnych (w tym konkurs o miano : ”Najbardziej usportowionej klasy”). Ilość punktów przyznawana będzie  przez nauczycieli odpowiedzialnych za organizowany konkurs. Ze względu na różną liczebność uczniów w klasach, punkty zostaną przyznane proporcjonalnie do ilości uczniów.

j)        Udział uczniów z poszczególnych klas w konkursach zewnętrznych i zawodach sportowych. Punkty przyznawane będą proporcjonalnie do ilości uczniów przez opiekunów samorządu na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez przewodniczącego klasy, wychowawcę lub organizatora konkursu. Uwzględniona będzie ranga konkursu i  zdobyte miejsca.

k)      Czytelnictwo i praca w bibliotece (w tym redagowanie szkolnej gazetki). Punkty od 1 do 5 dla klasy.

l)        Zaangażowanie uczniów klasy w pracę na rzecz szkoły i SU:

- na wniosek opiekunów SU – do 5 pkt.

- na wniosek dyrektora szkoły – do 5 pkt.

 

  1. Punkty zliczane są na podstawie dokumentacji osób odpowiedzialnych .
  2. Za prawidłowy przebieg konkursu na terenie szkoły odpowiada SU wraz z opiekunami.
  3. Za prezentację wyników po I okresie i na zakończenie roku odpowiada SU i opiekunowie.

 

 

Copyright 2011 Regulamin konkursu o miano "Najlepszej Klasy". Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free