SU IV - VI - Regulamin konkursu o miano „Najlepszej Klasy”

1. Ogólne zasady konkursu:

a) Konkurs o miano „Najlepszej Klasy” trwa od września do stycznia (I etap) i od stycznia

do wystawienia ocen rocznych w czerwcu ( II etap ) i biorą w nim udział wszystkie klasy

IV,V i VI;

b) W miesiącu styczniu zostaną ogłoszone wyniki I etapu konkursu;

c) Punkty zgromadzone przez klasę w I etapie konkursu będą uwzględnione w całorocznym

podsumowaniu;

d) Ogłoszenie wyników nastąpi na apelu podsumowującym pracę po I etapie i do 3 dni po

czerwcowej konferencji klasyfikacyjnej;

e) Dla klasy, która zajmie pierwsze miejsce przewidziana jest nagroda pieniężna. Jej

wysokość ustalana jest na początku roku szkolnego przez Radę Rodziców.

f) Rywalizacja przebiegać będzie w dwóch kategoriach:

- za wyniki w nauce i zachowaniu, konkursach, zawodach sportowych i czytelnictwo;

- za zaangażowanie w życie Szkoły ( dyżury, gazetki, zadania wynikające z planu Szkoły,

praca w bibliotece, praca na rzecz SU);

2. W czasie trwania konkursu, klasom będą przyznawane punkty za:

a) Uzyskane wyniki w nauce po I i II etapie; ilość uzyskanych przez klasę punktów

będzie uzależniona od średniej ocen klasy i średniej punktów z zachowania:

do 2,0. 0 pkt.

2,1 – 2,5 1 pkt

2,6 – 3,0 2 pkt.

3,1 – 3,3 3 pkt.

3,4 – 3,6 4 pkt.

3,7 – 3,9 5 pkt.

4,0 – 4,1 6 pkt.

4,2 – 4,3 8 pkt.

4,4 – 4,5 10 pkt.

4,6 – 4,7 12 pkt.

powyżej 4,7 14 pkt.

b) Oceny z zachowania uzyskane za I i II okres; ilość uzyskanych przez klasę punktów

(tabela wspólna ze średnią ocen) będzie uzależniona od średniej z zachowania klasy,

przyznając następujące oceny uczniom:

Zachowanie wzorowe: 5 pkt.

Zachowanie bardzo dobre: 4 pkt.

Zachowanie dobre: 3 pkt.

Zachowanie poprawne: 2 pkt.

Zachowanie nieodpowiednie: 1 pkt

Zachowanie naganne: 0 pkt.

c) Zachowanie podczas imprez szkolnych:

- zachowanie budzące zastrzeżenia od -2 pkt. do – 1 pkt.

- zachowanie kulturalne + 2 pkt.

d) Posiadanie dzienniczka, obuwia zmiennego i mundurka. Podczas kontroli klasa może

uzyskać + 2 pkt., jeśli nie stwierdzi się żadnych braków. Jeśli klasa ma stwierdzone

braki, wówczas punktacja wygląda następująco:

0 braków – 1 brak - + 2 pkt.

2 – 5 braków - 1 pkt

6 – 10 braków - 2 pkt.

11 -15 braków - 3 pkt.

16 – 20 braków - 4 pkt.

21 – 25 braków - 5 pkt.

26 – 30 braków - 6 pkt. itd.

e) Dyżur klasy na terenie szkoły:

- od 1 - 3 pkt. za zachowanie podczas pełnienia dyżuru;

- od 1 - 2 pkt. za uaktualnienie informacji na tablicy samorządowej;

Klasy pełnią dyżur w wyznaczonych terminach w godzinach od 7:45 do 13:40. Za każdy

dyżur przydzielane są punkty przez opiekunów, po uwzględnieniu uwag pani woźnej.

Zgromadzone punkty za każdy etap sumuje się. Ilość ocenianych dyżurów dla każdej klasy w

ciągu roku jest taka sama;

f) Gazetki na tablicach przyporządkowanych poszczególnym klasom w skali 1 do 5 pkt.

Oceniane są 4 razy w roku;

g) Wywiązywanie się z zadań przydzielonych klasom w ramach Planu pracy szkoły i

Planu pracy samorządu uczniowskiego (apele, uroczystości, akcje, dyskoteki itp.) oraz

innych wynikających z potrzeb – od 1 – 5 pkt. za realizację każdego zadania.

h) Udział uczniów z poszczególnych klas w konkursach ogólnoszkolnych (w tym

konkurs o miano : ”Najbardziej usportowionej klasy”). Ilość punktów przyznawana

będzie przez nauczycieli odpowiedzialnych za organizowany konkurs. Ze względu na

różną liczebność uczniów w klasach, punkty zostaną przyznane proporcjonalnie do

ilości uczniów.

i) Udział uczniów z poszczególnych klas w konkursach zewnętrznych i zawodach

sportowych. Punkty przyznawane będą proporcjonalnie do ilości uczniów przez

opiekunów samorządu na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez

przewodniczącego klasy, wychowawcę lub organizatora konkursu. Uwzględniona

będzie ranga konkursu i zdobyte miejsca.

j) Czytelnictwo będzie oceniane w skali od 1 – 5 pkt. dla klasy proporcjonalnie do ilości

uczniów. praca w bibliotece (w tym redagowanie szkolnej gazetki). Punkty od 1 do 5

dla klasy.

k) Praca w bibliotece szkolnej (w tym redagowanie szkolnej gazetki). Punkty od 1 do 5

dla klasy.

l) Zaangażowanie uczniów klasy w pracę na rzecz szkoły i SU:

- na wniosek opiekunów SU: od 1 - 5 pkt.

- na wniosek dyrektora szkoły: od 1 - do 5 pkt.

3. Punkty zliczane są na podstawie dokumentacji osób odpowiedzialnych.

4. Za prawidłowy przebieg konkursu na terenie szkoły odpowiada SU wraz z

opiekunami.

5. Za prezentację wyników po I etapie i na zakończenie roku odpowiada SU i

opiekunowie.

Copyright 2011 SU IV - VI - Regulamin konkursu o miano „Najlepszej Klasy”. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free