Regulamin SU

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski

w Krakowie

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, charakter prawny

Art. 1

W Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski nr 82 w Krakowie działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

Art. 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Art. 3

Samorząd działa zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949, Statutem Szkoły oraz Konwencją Praw Dziecka.

Rozdział II

Kompetencje i zadania Samorządu

Art. 4

 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 2. Do zadań Samorządu należy:
  1. uchwalanie regulaminu swojej działalności; Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.
  2. przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, reprezentowanie wobec tych władz interesów ogółu społeczności uczniowskiej;
  3. dbanie o mienie, ład, kulturę i życzliwą atmosferę w szkole;
  4. aktywizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
  5. tworzenie i podtrzymywanie tradycji i obyczajów szkolnych, organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych.
 3. W ramach Samorządu Uczniowskiego powołuje się Poczet Sztandarowy, w skład którego wchodzi sześcioro uczniów prezentujących wzorową postawę i osiągających wysokie wyniki w nauce.
 4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 5. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę wolontariatu, która pracuje w oparciu o uchwalony regulamin.

Rozdział III

Organy Samorządu Uczniowskiego

Art. 5

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie” uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Uczniowie szkoły tworzą:
  1. klasowe samorządy uczniowskie;
  2. Radę Samorządu Uczniowskiego;
  3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Art. 6

 1. Klasowe samorządy uczniowskie wybierane są w sposób określony przez uczniów tej klasy, pod

kierunkiem wychowawcy klasy.

 1. Klasowy samorząd uczniowski składa się z trzech  osób:
  1. przewodniczący;
  2. zastępca przewodniczącego;
  3. członek.
 2. Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane są na zebraniu klasy w zależności od potrzeb.

Art. 7

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą klasowe samorządy uczniowskie.

Art. 8

 1. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
  1. przewodniczący
  2. zastępca przewodniczącego
  3. członek
 2. Zarząd Samorządu może powoływać sekcje działające w celu wykonania konkretnego zadania.
 3. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

Rozdział IV

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Art. 9

 1. W wyborach do Zarządu Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas I – VIII.
 2. Kandydaci zgłaszają się do opiekuna Samorządu w ustalonym na początku roku szkolnego terminie. Do czasu wyborów prowadzą kampanię wyborczą (plakaty, foldery, materiały polecające swoją osobę).
 3. Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły i kończy ją prezentacja kandydatów w klasach I – VIII.

Art. 10

 1. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie klas I – VIII. Głosowanie odbywa się przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Głosowanie jest:
  1. powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu);
  2. równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia);
  3. bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos);
  4. tajne (głosujący pozostaje anonimowy).
  5. Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia i winno być przeprowadzone do połowy września.

Art. 11

 1. W skład komisji wyborczej wchodzą osoby wyznaczone przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. W wyborach do Samorządu wybierane są trzy osoby, które otrzymały największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów.
 3. Skład Zarządu ustala się zgodnie z liczbą uzyskanych głosów.
 4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwu lub kilku kandydatów, przewodniczący wybierany jest w drodze głosowania, w którym uczestniczą członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział V

Opiekun Samorządu

Art. 12

 1. Opiekunami  Samorządu są nauczyciele wskazani przez Samorząd Uczniowski odpowiednio dla klas I – III i IV – VIII.
 2. Zadaniami opiekunów są:
  1. czuwanie nad pracą Samorządu;
  2. pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz Dyrekcją Szkoły;
  3. doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich;
  4. pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

Rozdział VI

Praca Rady Samorządu Uczniowskiego

Art. 13

 1. Zebrania Rady Samorządu zwołuje jego opiekun.
 2. Zebranie może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub klasowych samorządów uczniowskich.
 3. Zebrani Rady Samorządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Art. 14

Do zadań Rady Samorządu należy:

 1. opracowanie planu pracy;
 2. zdanie sprawozdania ze swej pracy;
 3. organizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły;
 4. reprezentowanie opinii uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 5. podejmowanie uchwał o zmianie Regulaminu Samorządu.

Art. 15

Uchwały Rady Samorządu podejmowane są większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków.

Rozdział VII

Dokumentacja Samorządu

Art. 16

Dokumentacje Samorządu stanowią:

 1. Regulamin Samorządu;
 2. Protokoły zebrań Samorządu;
 3. Sprawozdanie z działalności Samorządu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

Art. 17

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu, po uprzednim zapoznaniu z nim wszystkich uczniów przez przedstawicieli klasowych samorządów uczniowskich.

Art. 18

Dokonywanie zmian w Regulaminie Samorządu odbywa się w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Kraków,   2017

Copyright 2011 Regulamin SU. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free