Regulamin Konkursu o miano Najlepszej Klasy

REGULAMIN KONKURSU O MIANO „NAJLEPSZEJ KLASY”

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs o miano „Najlepszej Klasy” trwa od września do dnia wystawienia ocen rocznych w czerwcu.
 2. W konkursie biorą udział klasy IV – VIII.
 3. Konkurs rozgrywa się w dwóch kategoriach wiekowych :

Klasy 4-6 i Klasy 7-8.

 1. W konkursie bierze się pod uwagę osiągnięcia naukowe: średnią ocen klasy, średnią ocen z zachowania, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 2. W konkursie oceniane będzie także zaangażowanie w życiu szkoły i środowiska: pełnienie dyżurów, przygotowywanie uroczystości / imprez szkolnych, udział w akcjach charytatywnych, praca na rzecz biblioteki, udział w pracach SU i spotkaniach Samorządu, zadania wyznaczone przez opiekunów lub wynikające z planu pracy szkoły, systematyczna pomoc koleżeńska, zaangażowanie w wolontariat ( tylko klasy 7 i 8).
 3. Ponadto klasy zbierają punkty za porządek w szatniach i posiadanie dzienniczka ucznia oraz zmiennego obuwia.
 4. Za aktywną pracę dyrektor i opiekunowie samorządu na koniec semestru i roku szkolnego przyznają dodatkowe punkty.
 5. W miesiącu styczniu zostaną ogłoszone wyniku I etapu konkursu.
 6. Punkty zgromadzone przez klasę w I etapie konkursu będą uwzględnione w całorocznym podsumowaniu.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi na apelu podsumowującym pracę po I okresie i do 3 dni po czerwcowej konferencji klasyfikacyjnej.
 8. Dla klas, które zajmą pierwsze miejsca przewidziana jest nagroda pieniężna. Jej wysokość ustalana jest na początku roku szkolnego przez Radę Rodziców.
 9. Za prawidłowy przebieg konkursu na terenie szkoły odpowiada SU wraz z opiekunami.
 10. Za prezentację wyników po I okresie i na zakończenie roku odpowiada SU i opiekunowie.

Szczegółowa punktacja

Ilość punktów za wyniki w nauce.

Średnia ocen Ilość punktów
Do 2,0 O pkt
2,1-2,5 1 pkt
2,6-3,0 2 pkt
3,1 – 3,3 3 pkt
3,4 – 3,6 4 pkt
3,7- 3,9 5 pkt
4,0 – 4,1 6 pkt
4,2 – 4,3 8 pkt
4,4 – 4,5 10 pkt
4,6- 4,7 12 pkt
Powyżej 4,7 14 pkt

           

Ilość punktów za zachowanie

                       

Zachowanie wzorowe 5 pkt
Zachowanie bardzo dobre 4 pkt
Zachowanie dobre 3 pkt
Zachowanie poprawne 2 pkt
Zachowanie nieodpowiednie 1 pkt
Zachowanie naganne 0 pkt

     

Konkursy szkolne i pozaszkolne

Ilość punktów przyznawana będzie przez nauczycieli odpowiedzialnych za organizowany konkurs ( od 1 – 5 pkt).

Uwzględniona będzie ranga konkursu i zdobyte miejsca.

            Praca na rzecz biblioteki szkolnej

Czytelnictwo i praca w bibliotece – punkty 1- 5 pkt dla klasy.

            Dyżury szkolne

Klasy pełnią dyżur szkolny w wyznaczonych terminach w godzinach 7:45 – 13:40. Za każdy dyżur przydzielane są punkty przez opiekunów, uwzględniając uwagi pani sprzątającej. Klasa może otrzymać 1 – 4 pkt.

            Uroczystości szkolne

Klasa otrzymuje 1-4 pkt za przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu apleli/ imprez szkolnych.

            Udział w akcjach charytatywnych/ wolontariat

Punkty za udział w akcjach charytatywnych są przydzielane przez osoby odpowiedzialne za akcje – od 1- 5 pkt. Klasy 7 i 8 dostają punkty za zaangażowanie w kole wolontariatu.

Dzienniczek i obuwie zmienne

Podczas kontroli klasa może uzyskać + 2 pkt, jeśli nie stwierdzi się żadnych braków. Punktacja wygląda następująco:

0-1          brak +2pkt

2-5 braków -1 pkt

6-10 braków - 2pkt

11 – 15 braków -4 pkt

16-20 braków -5 pkt

21-25 braków – 5pkt

26-30 braków – 6pkt

           

Porządek w szatniach

Klasa otrzymuje od -2 pkt do 2 pkt każdorazowo za porządek w szatniach.

Punkty od dyrektora i opiekunów

Klasa może otrzymać do 10 pkt od dyrektora szkoły za wywiązywanie się z obowiązków szkolnych w semestrze i do 5 pkt od opiekunów SU.

Copyright 2011 Regulamin Konkursu o miano Najlepszej Klasy. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free