Procedura wydawania posiłków

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW obowiązująca

Szkole Podstawowej Nr 82 w Krakowie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przy opracowaniu procedur wzięto pod uwagę między innymi:

       wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

       wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r.

Cel procedury: określenie zasad zachowania szczególnej ostrożności podczas wydawania posiłków z kuchni szkolnej stołówki.

Zakres obowiązywania procedur: zasady postępowania pracowników kuchni i personelu obsługi podczas wydawania posiłków.

Uczestnicy postępowania: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi

 1. Korzystanie z posiłków w szkole odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych. Zapewniają one prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne zgodnie zaleceniami w czasie epidemii.
 2. Wydawanie posiłków dla uczniów w szkole odbywa się w trybie zmianowym. Uczniowie spożywają posiłki przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków blaty stolików i poręczy krzeseł są czyszczone i dezynfekowane po każdej grupie.
 3. Z obszaru sali jadalnej usuwa się dodatki takie jak wazoniki, cukier, serwetki, sztućce. Elementy te wydawane są bezpośrednio do posiłków przez personel kuchni.

 

Pracownicy kuchni

 1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie kontaktuje się z uczniami ani nauczycielami mającym kontakt z uczniami.
 2. Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają odzież ochronną (fartuchy z długim rękawem).
 4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków:
  1. używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic),
  2. myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe,
  3. posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami,
  4. przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym,
  5. przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i sanepidu.
 5. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.
 6. Wydawane posiłki są poporcjowane.
 7. Pracownicy kuchni ustawiają talerze bezpośrednio na stolikach przed przyjściem uczniów.
 8. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki. Wielorazowe naczynia i sztućce są wcześniej myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, a następnie wyparzone w temperaturze min. 60oC.
 9. Powierzchnie blatów, krzesła oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla uczniów.
 10. Dania i produkty podawane są uczniom przez obsługę stołówki.
 11. Zużyte pojemniki i sztućce są odpowiednio segregowane przez pracowników stołówki.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze:

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020r

Copyright 2011 Procedura wydawania posiłków. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free