Rekrutacja do klasy I 2023/2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
 
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 – 31 marca   2023 r.

do godz. 16:00

9 – 25 maja   2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  3 kwietnia   2023 r. do 26 maja
 2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  29 kwietnia   2023 r. 10 czerwca
 2023 r.
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  4 – 13 maja       2023 r. 13 – 17 czerwca   2023 r.
5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 16 maja  2023 r.

 20 czerwca2023 r.

 

     Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności – z tym że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Elemento, natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora lub elektronicznie z chwilą opatrzenia wniosku podpisem w profilu zaufanym przez obojga Rodziców. Wówczas Rodzice nie muszą dostarczyć osobiście wniosku do szkoły.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych dotyczą uczniów urodzonych w 2015 r. oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Ponadto, na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2016 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento Rodzice i ich dzieci będą mogli zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru lub opatrzyć go podpisem profilu zaufanym obojga Rodziców i nie przynosić go do szkoły. Szkoła pobierze wniosek z systemu. Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) będzie można również pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento.

Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie należy dostarczyć do 31 marca (w godzinach podanych przez dyrektora szkoły) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu). Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji. Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie, mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Godziny przyjmowania wniosków :

 

     Poniedziałek 8:00-18:00

wtorek - 8:00- 16:00

środa - 8:00- 16:00

      czwartek - 8:00- 16:00

  piątek - 8:00- 16:00

 

 

 

Copyright 2011 Rekrutacja do klasy I 2023/2024 . Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free