Olimpiada Języka Angielskiego

Regulamin, cele, zakres materiału

IV Międzyszkolna Olimpiada Języka Angielskiego dla Klas Siódmych

Cele Olimpiady

 • Upowszechnianie i uatrakcyjnienie wiedzy z języka angielskiego wśród uczniów klas siódmych
 • Sprawdzenie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów
 • Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów
 • Integracja środowiska uczniowskiego
 • Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka angielskiego różnych szkół
 • Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i wytrwałości.

REGULAMIN OLIMPIADY

 1. Organizatorem Olimpiady jest Szkoła Podstawowa Nr 82 w Krakowie.
 2. Olimpiada adresowana jest do uczniów klas siódmych szkół podstawowych lub młodszych.
 3. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny.
 4. W przypadku dużej ilości szkół zgłoszonych do Olimpiady, decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Olimpiada ma przebieg dwuetapowy.

Etap pierwszy- szkolny

I. Na etapie szkolnym Olimpiada odbywa się w macierzystej szkole 6.03.2020r.., trwa 45 minut i jest przeprowadzona przez nauczycieli języka angielskiego tej szkoły.

II. Arkusz z zadaniami na eliminacje szkolne zostanie przygotowany i przesłany drogą elektroniczną przez organizatora Olimpiady na adres e-mailowy nauczycieli języka angielskiego zgłaszających szkołę do Olimpiady. Nauczyciele powielają arkusze tyle razy, ilu uczniów bierze udział.

III. Zadania zawarte w etapie szkolnym Olimpiady mają charakter quizu gramatyczno-leksykalnego (np. test wyboru, tworzenie pytań, dopasowywanie, uzupełnianie luk itp.).

IV. W etapie szkolnym może startować dowolna ilość uczniów.

V. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych lub młodsi -szczególnie uzdolnieni, wykazujący umiejętności i wiedzę na poziomie wyższym.

VI. Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych nauczyciel odpowiedzialny za ich przebieg, przesyła drogą elektroniczną listę zakwalifikowanych uczniów (3 osoby ze szkoły) na adres e-mailowy organizatorów do 15.03.2020r.

Etap drugi - międzyszkolny

I. Etap międzyszkolny Olimpiady odbędzie się 12.05.2020r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17, 31-814 Kraków.

II. W tym etapie biorą udział uczniowie zakwalifikowani poprzez eliminacje szkolne (trzech uczniów z jednej szkoły).

III. Każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie w czasie 60 minut.

IV. Zadania zawarte w etapie międzyszkolnym Olimpiady mają charakter quizu gramatyczno-leksykalnego (np. test wyboru, tworzenie pytań, dopasowywanie, uzupełnianie luk w zdaniach, tekstach, prawda/fałsz itp.).

V. W trakcie trwania Olimpiady nie wolno korzystać ze słowników, książek, telefonów komórkowych itp.; uczeń może posiadać wyłącznie długopis/ pióro z niebieskim/czarnym wkładem.

VI. Nad prawidłowością przebiegu Olimpiady czuwać będzie jury, w skład którego wejdą organizatorzy oraz nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie.

V. Po zakończeniu drugiego etapu Olimpiady uczniowie udają się na przerwę śniadaniową i na zajęcia multimedialne.

VI. Nauczyciele sprawdzają prace uczniów.

VII. Po sprawdzeniu prac zostają wyłonieni finaliści konkursu.

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu jego odbywania się.

IX. Przewidywane nagrody to: dyplomy dla wszystkich szkół, nagrody indywidualne oraz podziękowania dla nauczycieli.

Zakres merytoryczny

1.         Gramatyka – etap szkolny/międzyszkolny

 • Czas Present Simple;
 • Czas Present Continuous;
 • Czas Past Simple;
 • Czas Past Continuous;
 • Czas Present Perfect
 • Czas Future Simple;
 • Be going to;
 • There is/there are;
 • Czasowniki modalne: can, must, mustn’t, have to, should;
 • Zaimki wskazujące: this/that/these/those;
 • Przyimki;
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (how much, how many, much, many, a lot of, (a) little, (a) few, a, an, some, any);
 • Przysłówki częstotliwości;
 • Dopełniacz ‘s;
 • Zaimki rzeczowne, dopełnieniowe, dzierżawcze;
 • Liczebniki główne i porządkowe;
 • Przymiotniki (stopniowanie; as…as, too, enough);
 • Przedimki: a, an, the;
 • Przysłówki;
 • Tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych (Yes/No; Wh-questions);
 • Wyrażenia typu: love/like/hate/don’t mind +-ing
 • Tryb warunkowy: typ 0, I, II

 

Gramatyka –etap międzyszkolny

 • Tryb warunkowy: typ III
 • Strona Bierna

2.         Słownictwo– etap szkolny/międzyszkolny

Tematyka

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10)sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego);

14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne);

3.         Funkcje językowe i rozumienie tekstu objęte Nową Podstawą Programową Języka Obcego Nowożytnego dla uczniów szkół podstawowych w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII).

Copyright 2011 Regulamin, cele, zakres materiału. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free