ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

 • Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie wniosku ( Karta uczestnika świetlicy) który wypełniają rodzice do dnia 5 września każdego roku. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może być przyjęte w ciągu roku szkolnego.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy, dzieci przyjmowane są według następujących kryteriów:
 • dzieci z klas 0 – 3,
 • dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo, 
 • dzieci z rodzin niepełnych, 
 • dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy.
 • Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy. 
 • Przyjęcie dziecka do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (Karta uczestnika świetlicy) przez komisję kwalifikacyjną w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, nauczyciel świetlicy, pedagog w terminie do 10 września. 
 • W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie powinny przekraczać 20-25 wychowanków. Grupą w miarę możliwości opiekuje się jeden nauczyciel. 
 • Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w regulaminie terminie, następuje do 15 września – po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc. 
 • Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do nauczyciela świetlicy. 
 • Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii i korzystają w tym czasie z opieki świetlicy muszą posiadać Kartę uczestnika świetlicy.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 • Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów z sali świetlicowej lub wywoływane przez domofon 
 • Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. 
 • Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza się do nauczyciela tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi. 
 • Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, odpisuje się tzn. podaje imię, nazwisko, klasę oraz podaje z kim idzie do domu. 
 • Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy. 
 • Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne osoby wskazane w karcie świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne, czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów. Gdy upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia i nie ma możliwości skserowania go, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia następnego. 
 • Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 
 • W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu. 
 • Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, a nie jest to wskazane w Karcie uczestnika świetlicy, musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklarację, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 • Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godz. 17.00 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje dyrektora szkoły.

 

Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas I–III i grup 0 uczęszczających do świetlicy

 • Wychowawca klasy jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy i odprowadzenia ich po lekcjach (0 – 3) 
 • Dzieci z klas 2, 3, które przebywają w świetlicy, na zajęcia lekcyjne mogą wychodzić same po zgłoszeniu tego faktu u nauczyciela świetlicy (o ile takie decyzje zostaną podjęte przez wychowawców klas). Po skończonych lekcjach wychowawca / nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany odprowadzić dzieci do świetlicy. 
 • Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (np. wf, religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonej lekcji. 
 • Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy po skończonych przez niego zajęciach
 • Do zabrania i odprowadzenia uczniów z powrotem do świetlicy są zobowiązane również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe płatne i inne /szachy, angielski, tańce, karate itp./ 
 • Przed zabraniem uczniów na lekcje oraz po ich przyjściu do świetlicy po lekcjach nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzić listę obecności. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany poinformować wychowawcę danej klasy lub nauczyciela przedmiotu ilu uczniów przekazuje mu pod opiekę. 
 • Nauczyciele, którzy pozostawiają w świetlicy dzieci, które np. nie uczestniczą w jakichś zajęciach, nie korzystają z basenu lub nie wychodzą z klasą poza teren szkoły, zobowiązani są do przyprowadzenia ich do świetlicy i pozostawienia listy z nazwiskami dzieci oraz sposobie ich odebrania ze świetlicy.

 

Procedura postepowania z dziećmi z klas I–III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki

 • W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej na świetlicy nie przekracza 25 uczniów. 
 • Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie uczęszcza on do świetlicy szkolnej, opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję. 
 • W sytuacji opisanej w punkcie 2, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może wówczas przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia. Zobowiązany jest do powiadomienia rodziców /prawnych opiekunów o pozostawieniu dziecka w świetlicy. 
 • Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy zapisywani są na listę obecności. 
 • Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów. 
 • Chore dzieci wychowawca klasy / nauczyciel uczący / nauczyciel świetlicy w trakcie zajęć lekcyjnych / świetlicowych przekazuje pod opiekę pielęgniarki szkolnej, gdzie pozostają do momentu przekazania ich pod opiekę rodziców/opiekunów.

 

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

 • W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka. 
 • O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 
 • Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową. 
 • O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga.

 

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej.

 • Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Nauczyciel izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu. 
 • Nauczyciel świetlicy sporządza notatkę służbową w karcie informacji o uczniu. 
 • Następnie nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne. 
 • W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy

 • Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę służbową w karcie informacji o uczniu. 
 • W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły. 
 • Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

 • Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy nauczyciel przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w karcie informacji o uczniu. 
 • Nauczyciel informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole. 
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

 

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia.

 • Nauczyciel świetlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców, wychowawcę klasy. 
 • W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy. 
 • Nauczyciel świetlicy sporządza notatkę służbową w karcie informacji o uczniu oraz w zeszycie rozmów z rodzicami. 
 • W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny. 
 • W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje zawieszony w prawach uczestnika świetlicy.
 
 

Procedura udzielania nagród i kar wobec wychowanków świetlicy.

 • Nagrodę, wyróżnienie udziela nauczyciel świetlicy poprzez pochwałę, drobny upominek, dyplom, list gratulacyjny. 
 • Karą może być upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do dzienniczka, karty informacji o uczniu, rozmowa z rodzicami. 
 • Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły. 
 • W uzasadnionych przypadkach:
  • częstego, niewłaściwego zachowania ucznia, 
  • wystąpienia zachowań zagrażających życiu i zdrowiu własnemu lub innych dzieci, 
komisja kwalifikacyjna, po analizie sytuacji, może usunąć ucznia ze świetlicy.

 

Procedura kontaktów z rodzicami.

 • Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję. 
 • Nauczyciel świetlicy każdą rozmowę z rodzicem wpisuje w Dzienniku zajęć
Copyright 2011 ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free