REGULAMIN ŚWIETLICY

Regulamin Świetlicy Szkolnej

 

1. Dziecko może być odebrane tylko przez osobę upoważnioną w karcie zapisu. Osoba odbierająca jest zobligowana do zgłoszenia się wcześniej do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek każdorazowo pytać o zgodę nauczyciela o możliwość oddalenia się ze świetlicy (wyjścia do toalety, biblioteki itp.).

3. Uczeń po przyjściu na świetlicę jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela świetlicy.

4. Uczeń ma obowiązek dbać o wyposażenie świetlicy.

5. Rodzic ponosi odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez dziecko.

6. Na świetlicy zabrania się używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

7. Wychowawcy w świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczniów.

8. Jednorazowe upoważnienie, informujące o odbieraniu dziecka przez osoby nie wymienione w karcie zapisu, należy przekazywać nauczycielowi w świetlicy w formie pisemnej.

9. Dziecka odebranego ze świetlicy, nie można przyprowadzić powtórnie tego samego dnia. Wyjątek stanowią zebrania.

10. Wychowawca klasy wystawiający ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

11. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.

Copyright 2011 REGULAMIN ŚWIETLICY. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free