Postanowienia wstępne

PRZEDMIOTOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I - III

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin został opracowany i przyjęty do realizacji przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie.
   
2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej są zobowiązani do respektowania sposobów oceniania zawartych w Regulaminie.

3. Obserwacje osiągnięć i rozwoju uczniów oraz śródroczna ocena opisowa odnotowywane są w Dzienniku Lekcyjnym.

4. Roczna ocena ucznia jest odnotowywana w Dzienniku Lekcyjnym i Arkuszu Ocen.

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz kryteriach oceniania zachowania.

6. W ciągu trzyletniego okresu edukacji uczeń, w charakterystycznym dla niego tempie, uwzględniającym jego możliwości intelektualne i psychiczne, zdobywa określone wiadomości i umiejętności. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem i dostosować wymagania edukacyjne do jego potrzeb rozwojowych oraz organizować na terenie szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

7. W trakcie stosowania powyższego systemu i oceniania pewne ustalenia mogą ulec modyfikacji.

ROZDZIAŁ II
ZASADY OCENIANIA

1.Ocenianiu podlegają:
- osiągnięcia edukacyjne ucznia
-  zachowanie ucznia.

2. Ocenianie polega na rozpoznawaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3. W  edukacji zintegrowanej ma ono na celu:

 • informowanie o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu ucznia oraz o postępach w tym zakresie
 • udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne: śródroczną i roczną.

5. Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową zachowania, wiedzy i umiejętności ucznia. Ocena opisowa ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.

6. Ocenianie bieżące uczniów odbywa się poprzez zapis słowny poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie poszczególnych edukacji. W Dzienniku Lekcyjnym stosuje się zapis symboliczny wysiłku ucznia:

6 mistrz,

5 - pracujesz znakomicie,

4 - prace wykonałeś poprawnie,

3 - doceniamy twój wysiłek,

2 - masz przed sobą dużo pracy,

1 - jesteśmy wszyscy zaniepokojeni.

7. Symboliczny zapis bieżących ocen, dla którego ustalono wymagania edukacyjne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego, zawarty jest w rozdziale III Regulaminu.

8. Dodatkowo ocena bieżąca dokonywana jest przez nauczyciela uśmiechem, gestem lub symbolem graficznym ustalonym przez zespół klasowy.

9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów odbywa się w zakresie:

 •  wywiązywania się z obowiązków ucznia:
  - punktualne przychodzenie na zajęcia
  - przygotowanie do zajęć szkolnych
  - systematyczne i staranne odrabianie zadań domowych
  - noszenie stosownego stroju w dniu codziennym oraz stroju galowego w   
    dniach uroczystości szkolnych
 •  postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:
  - aktywne angażowanie się w dodatkowe zadania realizowane na terenie klasy i szkoły
  - przestrzeganie obowiązujących norm społecznych w szkole i poza nią
  - poszanowanie mienia i przyborów szkolnych
  - utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pracy i zabawy

 • dbałości o honor i tradycje szkoły
  - udział w uroczystościach szkolnych
  - poszanowanie symboli szkolnych
 • dbałości o piękno mowy ojczystej
 • dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
 • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią
 • okazywania szacunku innym osobom.

10. Zachowanie na  bieżąco odnotowywane jest w Dzienniku Lekcyjnym wg następującej skali:

       6 – zachowanie wzorowe

         5 – bardzo dobre

         4 – dobre

         3 – poprawne

         2 – nieodpowiednie

         1 – naganne.

11. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania rodziców ( prawnych opiekunów) o osiągnięciach i zachowaniu ucznia na spotkaniach klasowych, odbywających się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w planie pracy szkoły. Dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną, nauczyciel przedstawia rodzicom projekt oceny ucznia.
12. Wychowawca podejmuje indywidualną decyzję dotyczącą środrocznej/rocznej oceny zachowania po konsultacji z zespołem nauczycieli uczących w klasie.

ROZDZIAŁ III (ocenianie w czasie pandemii)  - w załączniku
 

Załączniki:
Pobierz plik (ROZDZIAŁ III ocenianie_pandemia.pdf)ROZDZIAŁ III ocenianie_pandemia.pdf[ ]112 kB
Copyright 2011 Postanowienia wstępne. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free