Klasy I - III

ROZDZIAŁ III
WYMAGANIA EDUKACYJNE OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Ustalono szczegółowe wymagania edukacyjne odpowiadające cząstkowym ocenom cyfrowym dla poszczególnych klas.

1. Ocenianie bieżące uczniów odbywa się poprzez zapis słowny poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie poszczególnych edukacji. W Dzienniku Lekcyjnym stosuje się zapis symboliczny wysiłku ucznia:

 

v  stopień 6, gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych osiągnięć edukacyjnych;

v  stopień 5, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;

v  stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści;

v  stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;

v  stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;

v  stopień 1, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

 

Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

v  Ocena celująca - wyrażona cyfrą 6

Mistrz. Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

v  Ocena bardzo dobra - wyrażona cyfrą 5

Pracujesz znakomicie. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

v  Ocena dobra - wyrażona cyfrą 4

Poprawnie pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki

v  Ocena dostateczna - wyrażona cyfrą 3

Doceniamy twój wysiłek. Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.

v  Ocena dopuszczająca - wyrażona cyfrą 2

Masz przed sobą dużo pracy. Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

v  Ocena niedostateczna - wyrażona cyfrą 1

Jesteśmy wszyscy zaniepokojeni. Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

 

Edukacja polonistyczna

Czytanie

Cechy czytania:

Czytanie poprawne - uczeń prawidłowo odczytuje wyrazy, nie opuszcza liter, sylab, wyrazów, nie przestawia, nie zniekształca końcówek wyrazów.

Czytanie płynne - uczeń czyta tekst całymi wyrazami lub zdaniami, nie zatrzymuje się zbyt długo nad poszczególnymi wyrazami lub ich częściami, nie bierze "oddechu" w połowie wyrazu. Czytanie płynne, choć może być powolne, zapewnia równomierność czytania.

Czytanie wyraziste – uczeń poprawnie wymawia głoski. Czytanie wyraziste polega na zachowaniu pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych, na zachowaniu właściwej intonacji, zastosowaniu odpowiedniego tempa itp. Czytanie to ma wydobyć walory uczuciowe tekstu. tj. pauzy gramatyczne (umiejętność właściwego zachowania znaków przestankowych przy czytaniu) i pauzy psychologiczne (umiejętność oddzielenia pod względem nastroju różnych partii czytanego tekstu).

Czytanie biegłe - polega na indywidualnym, świadomym stosowaniu właściwego tempa, na płynnym i poprawnym odczytywaniu wyrazów, na zachowaniu właściwych akcentów logicznych w zdaniu, zgodnie ze znakami przestankowymi. Warunkiem czytania biegłego jest jednoczesne rozumienie tekstu.

Technikę czytania ocenia się za pomocą oceny cyfrowej w skali od 1 do 6 według następujących kryteriów:

6 - czyta płynnie, poprawnie i biegle teksty bez przygotowania,

5 - opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, z intonacją,

4 - czyta wyuczony tekst płynnie, poprawnie, nie zawsze stosuje intonację lub nie zawsze zwraca uwagę na znaki przestankowe ,

3 - czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami popełniając pomyłki, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe,

2 - czyta wolno, wyrazami, często przekręca wyrazy, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe,

1 - czyta sylabizując, wolno i często niepoprawnie składa wyrazy.

Czytanie ze zrozumieniem

Do każdego tekstu nauczyciel przygotowuje pytania (zadania), które stanowią wskaźnik do określenia stopnia umiejętności ucznia w tym zakresie. Umiejętność czytania cichego ze zrozumieniem podlega ocenie według sześciostopniowej skali ocen od 1 do 6.

Odpowiedzi są punktowane i w zależności od ilości punktów, wyrażonych w skali procentowej,

Uczeń może uzyskać następujące oceny:

6 - uczeń doskonale rozumie czytany tekst

5 - uczeń bardzo dobrze rozumie czytany tekst

4 - uczeń dobrze rozumie czytany tekst

3 - uczeń nie w pełni rozumie czytany tekst

2 - uczeń ma problemy ze zrozumieniem tekstu

1 - uczeń nie rozumie czytanego tekstu

Pisanie

Przepisywanie
Przepisywane przez ucznia teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 według następujących kryteriów:

6 – uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie; pismo kształtne, staranne i estetyczne.

5 – uczeń przy przepisywaniu nie pomija żadnego wyrazu, nie popełnia żadnego błędu

ortograficznego.

4 – uczeń przy przepisywaniu popełni 1 błąd ortograficzny lub pominie fragment tekstu.

3 – uczeń przepisuje tekst pomijając wyrazy, popełniając nie więcej niż 2 błędy ortograficzne.

2 – uczeń przepisuje tekst popełniając więcej niż 2 błędy ortograficzne.

1 – uczeń pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze.

Niekształtne, nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone litery, czyli niestaranne pismo powoduje obniżenie o jeden stopień ogólnej oceny za przepisywanie.

Formy pisemne typu opis, list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia ocenia się za pomocą sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 według ustalonych kryteriów, które są szczegółowo omawiane z uczniami przed przystąpieniem do redagowania określonej formy wypowiedzi.

Wygłaszanie z pamięci wierszy, fragmentów prozy

Wygłaszane z pamięci teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej

od 1 do 6 według następujących kryteriów:

6 - bezbłędnie odtwarza z pamięci dłuższe teksty uwzględniając znaki przestankowe, właściwe tempo i zmianę siły głosu,

5 - bezbłędnie odtwarza z pamięci tekst uwzględniając znaki przestankowe,

4 - dobrze opanowany tekst pamięciowo, nie zawsze uwzględnia znaki przestankowe,

3 - niedokładnie zapamiętany tekst, sporo pomyłek, wolne tempo, bez uwzględnienia znaków przestankowych,

2 - tekst wygłaszany przy znacznej pomocy nauczyciela,

1 - uczeń nie potrafi odtworzyć tekstu nawet przy pomocy nauczyciela.

Gramatyka

Wiadomości i umiejętności gramatyczne (przewidziane wymaganiami programowymi dla klas I - III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów.  

Edukacja matematyczna

Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów .

Odpowiedzi ustne np. obliczenia, układanie i rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych, traktuje się jako formę aktywności uczniów klas I-III.

Edukacja przyrodniczo-społeczna

Wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczo-społecznej (przewidziane wymaganiami programowymi dla klas I - III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów

Wypowiedzi ustne np. wnioskowanie, wyrażanie własnych sądów, spostrzeżeń, opinii traktuje się jako formę aktywności na zajęciach.

Edukacja plastyczno-techniczna

Wiadomości i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych, podstaw techniki i kultury pracy nauczyciel sprawdza i ocenia w trakcie ćwiczeń i działań praktycznych uczniów. Oceny są odnotowywane w dzienniku.

Prace plastyczno-techniczne ucznia ocenia się za pomocą oceny cyfrowej w skali od 1 do 6 według następujących kryteriów:

6 - praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, wykonana poprawnie, dokładnie i uznana przez większość rówieśników (wyróżniona) za szczególnie oryginalną i pomysłową,

5 - praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, estetyczna, wykonana poprawnie i dokładnie,

4 - praca zgodna z tematem, w miarę staranna, dokładna, poprawna i estetyczna, niezbyt bogata w szczegóły,

3 - praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w szczegóły i bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat,

2 - praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w szczegóły, niedokończona

(z powodu braku chęci do jej wykończenia),

1 - praca zniszczona przez ucznia, nie oddana do oceny,

Edukacja muzyczna

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są:

- stopień indywidualnego zaangażowania,

- aktywność,

- osobiste predyspozycje.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel ocenia wiadomości i umiejętności muzyczne przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 w sposób następujący:

6 – uczeń posiada szczególne walory głosowe i umiejętności muzyczne, uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach działalności muzycznej, potrafi zagrać na instrumencie muzycznym melodie poznanych piosenek lub utworów instrumentalnych; zawsze chętnie śpiewa indywidualnie, a jego wykonanie wzbudza zachwyt i uznanie.

5 - śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki, akompaniuje do piosenek i zabaw ruchowych, wyraża muzykę ruchem, zna nazwy literowe i solmizacyjne poznanych nut oraz potrafi je odczytać z zapisu nutowego, samodzielnie określa tempo i nastrój słuchanych utworów, posiada znajomość zapisu rytmicznego w zakresie poznanych wartości, umie zapis na pięciolinii poznane dźwięki, tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań i wierszy.

4 - poprawnie śpiewa, najczęściej zbiorowo, poznane piosenki, solmizacyjnie odczytuje nuty, wyraża muzykę ruchem.

3 - próbuje śpiewać poznane piosenki, ale nie zna dobrze słów, rozpoznaje niektóre nazwy poznanych nut, próbuje wyrażać muzykę ruchem.

2 - biernie uczestniczy w zajęciach, niechętnie śpiewa piosenki, nie zna ich słów, rzadko rozpoznaje nazwy poznanych nut, myli nuty.

1 - nie próbuje śpiewać piosenek nawet wspólnie z klasą, nie zna żadnych nut.

Edukacja motoryczno - ruchowa

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są:

- stopień indywidualnego zaangażowania,

- aktywność,

- osobiste predyspozycje.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel stosuje sześciostopniową skalę cyfrową od 1 do 6 w sposób następujący:

6 – uczeń wyróżnia się sprawnością fizyczną na tle klasy, bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych,

5 – uczeń chętnie podejmuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, chętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych, współdziała w zabawach przestrzegając obowiązujących w nim reguł,

4 – podejmuje większość działań ruchowych objętych programem edukacji wczesnoszkolnej, przeważnie precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, poprawnie wykonuje większość ćwiczeń fizycznych,

3 – z pomocą nauczyciela wykonuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, mało precyzyjnie wykonuje ruchy, niezbyt chętnie uczestniczy w grach i zabawach sportowych, nie zawsze przestrzega reguł i zasad bezpieczeństwa,

2 – uczeń mało sprawny fizycznie, nie wykazuje właściwej postawy i zaangażowania na zajęciach ruchowych, ćwiczenia wykonuje niechętnie, niedokładnie, nieprecyzyjnie, niechętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych oraz w zabawach rytmiczno-tanecznych, nie przestrzega reguł obowiązujących w zabawach,

1 - uczeń nie uczestniczy w zabawach ruchowych, nie chce wykonywać żadnych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela.

 

Edukacja informatyczna

Ocenie podlegają między innymi:

a) Ćwiczenia praktyczne przy komputerze

b) Wypowiedzi ustne ucznia

c) Postawy (w ocenie postaw ucznia bierze się pod uwagę: aktywność, systematyczność, pracę w grupie, samodzielność, prezentację pracy, przygotowanie do lekcji i pracę domową).

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

6 – działania ucznia wskazują na szczególne zainteresowanie przedmiotem, zawierają własne, oryginalne pomysły. Uczeń spełnia wymagania ponadpodstawowe określone w programie nauczania, potrafi korzystać ze źródeł poza podręcznikowych. Swobodnie operuje terminologią informatyczną, jest samodzielny i twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, dąży do samodoskonalenia, przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia, przejawia inicjatywę. Przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.

5 – uczeń potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności, operuje poznaną terminologią informatyczną. Praca jest samodzielna, występują przemyślane przez ucznia elementy wyczerpujące temat w zakresie wymagań programowych. Uczeń wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany w pracę, aktywny i przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.

4 – wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i nie widać inwencji twórczej ucznia. W pracy i w odpowiedziach dopuszczalne są nieliczne błędy. Uczeń rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu posługuje się nią. Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy. Nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i systematyczności w działaniu.

3 – uczeń zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem, zna klawiaturę, spełnia wymagania podstawowe określone w programie. Jest mało samodzielny, czasami wymaga mobilizacji i ukierunkowania ze strony nauczyciela. Wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu, w którym pracuje, wykonana praca nie jest wyczerpująca czy

estetyczna, występują błędy. Uczeń jest słabo zaangażowany w pracę grupy, nie zawsze przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.

2 – uczeń posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy ze strony nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i działania praktycznego. Zadania wykonuje nieestetycznie, niesamodzielnie. Przy pomocy nauczyciela potrafi poruszać się w środowisku Windows. Uczeń słabo angażuje się w pracę, często nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

1 – uczeń nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie stara się dostosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny organizacji pracy. Nie spełnia wymagań podanych kryteriów ocen pozytywnych.

Edukacja językowa. Język obcy nowożytny.

Słownictwo

6 - uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.
5 - zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,
4 - zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,
3 - zna część wprowadzonych słów i wyrażeń,
2 - zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,
1 - uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

Umiejętność mówienia

6 - uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.
5 - nie popełnia błędów w wymowie,
4 - popełnia niewiele błędów w wymowie,
3 - popełnia sporo błędów w wymowie,
2 - popełnia liczne błędy w wymowie,
1 - uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

 Umiejętność słuchania

6 - uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą
i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.
5 - bardzo dobrze rozumie polecenia nauczyciela, historyjki, piosenki bardzo dobrze rozwiązuje zadania na słuchanie,
4 - dobrze rozumie polecenia nauczyciela, historyjki, piosenki dobrze rozwiązuje zadania na słuchanie
3 - częściowo rozumie polecenia nauczyciela, historyjki, piosenki częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie
2 - słabo rozumie polecenia nauczyciela, historyjki, piosenki w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa.
1 - uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

 Umiejętność pisania

6 - uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą
i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.
5 - nie popełnia błędów w pisaniu, bezbłędnie używa w pisowni prostych, elementarnych struktur wprowadzonych przez nauczyciela,
4 - popełnia nieliczne błędy w pisaniu, używa w pisowni prostych, elementarnych struktur wprowadzonych przez nauczyciela,
3 - popełnia sporo błędów w pisaniu, używa w pisowni prostych, elementarnych struktur wprowadzonych  przez nauczyciela,
2 - popełnia liczne błędy w pisaniu, używa w pisowni prostych, elementarnych struktur wprowadzonych przez nauczyciela,
1 - uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

 Gramatyka
6 - uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą
i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.
5 - zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, nie popełnia błędów gramatycznych we wszystkich typach zadań.
4 - zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,
popełnia nieliczne błędy gramatyczne we wszystkich typach zadań.
3 - zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,
popełnia sporo błędów gramatycznych we wszystkich typach zadań.
2 - zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, popełnia liczne błędy gramatyczne we wszystkich typach zadań.
1 - uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

2. Wymagania edukacyjne w klasie I:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

MÓWIENIE

Uczeń po klasie 1:

wypowiada się poprawnie pod względem artykulacji;

stara się swobodnie wypowiadać na różne tematy poprawnie skonstruowanymi zdaniami pojedynczymi;

uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;

potrafi wypowiadać się na temat omawianego tekstu literackiego;

stara się w zrozumiały sposób wyrażać swoje potrzeby, odczucia lub spostrzeżenia;

potrafi omówić ilustrację do omawianego tekstu;

poprawnie zadaje pytania;

potrafi odpowiadać na zadane pytania;

opowiada historyjki obrazkowe, ustala kolejność wydarzeń;

dzieli się wrażeniami z przeczytanych lektur;

formułuje proste życzenia i zaproszenia;

bierze udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

poszerza zasób słownictwa oraz struktur językowych, wykorzystując omawiane treści;

stara się dbać o kulturę wypowiedzi: bezpośrednio zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania;

stosuje grzecznościowe formy wypowiedzi;

mówi teksty z pamięci.

SŁUCHANIE

Uczeń po klasie 1:

słucha ze zrozumieniem prostych poleceń;

wykonuje proste polecenia wypowiedziane przez nauczyciela lub kolegów;

słucha ze zrozumieniem prostych zagadek, krótkich tekstów piosenek;

uczestniczy w rozmowach, nie przerywa wypowiedzi innych, stara się wysłuchać kolegów.

PISANIE

Uczeń po klasie 1:

kreśli i odwzorowuje wzory literopodobne;

zna i odróżnia wszystkie wprowadzone litery alfabetu, potrafi kształtnie zapisać je w izolacji;

w poprawny sposób łączy poznane litery;

przepisuje bezbłędnie litery;

pisze w czytelny sposób proste wyrazy;

stara się zapisywać w czytelny sposób kilkusylabowe wyrazy;

przepisuje bezbłędnie proste zdania;

uzupełnia zdania z lukami;

zapisuje proste wyrazy ze słuchu;

stara się zapisywać proste zdania ze słuchu;

stara się pisać estetycznie.

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

Uczeń po klasie 1:

omawiany tekst odczytuje poprawnie i wyrazami;

nowy tekst odczytuje poprawnie, sylabami i w miarę możliwości wyrazami;

czyta i rozumie teksty odpowiednie dla jego wieku;

odpowiada na proste pytania dotyczące przeczytanego tekstu;

analizuje pod kierunkiem nauczyciela utwory dla dzieci: wyróżnia bohaterów i ocenia

ich postępowanie;

w sposób ekspresywny wyraża treści przeczytanego lub wysłuchanego utworu (mimiką,

gestem, plastycznym działaniem lub ruchem);

przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami

literackimi;

zna różne teksty literackie: wiersze, opowiadania, legendy;

przejawia potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników;

GRAMATYKA

Uczeń po klasie 1:

poprawnie dzieli wyrazy na głoski, stara się poprawnie wyróżnić i nazywać głoski

w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;

rozróżnia samogłoski i spółgłoski;

określa liczbę sylab w wyrazie: wyróżnia sylaby w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, zapisuje

sylaby w prostych wyrazach, układa wyrazy z rozsypanki sylabowej;

wskazuje różnicę między głoską a literą;

zna pojęcie „dwuznak”;

liczy głoski i litery w prostych wyrazach;

podaje liczbę wyrazów w zdaniu;

układa zdania: o wskazanej liczbie wyrazów, z rozsypanki wyrazowej, do ilustracji;

rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

Uczeń po klasie 1:

rozumie, odróżnia i wskazuje podobieństwa w zapisywaniu: „rz”–„ż”, „ó”–„u”, „ch”–„h”;

rozpoznaje rodzaje zdań;

rozróżnia znaki interpunkcyjne: kropkę, znak zapytania, wykrzyknik;

potrafi zakończyć zdania odpowiednio do celu wypowiedzi: stawia kropkę na końcu

zdania oznajmującego, stawia znak zapytania na końcu zdania pytającego, stawia wykrzyknik

na końcu zdania rozkazującego;

zapisuje wielką literą: początek zdania, imiona i nazwiska, nazwy miast;

wie, co to jest alfabet;

dba o poprawność ortograficzną w zapisie podstawowych wyrazów.

EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA

Uczeń po klasie 1:

rozpoznaje rośliny charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

prowadzi proste uprawy;

zna warunki konieczne do rozwoju roślin;

dokonuje obserwacji i przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze;

jest świadomy, że nie każde rośliny są przyjazne dla człowieka;

rozpoznaje zwierzęta charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

prowadzi proste hodowle;

zna warunki konieczne do rozwoju zwierząt w szkolnych hodowlach;

wie, jakie korzyści przynoszą zwierzęta w przyrodzie (owady jako sprzymierzeńcy,

owady jako szkodniki, rola dżdżownicy);

wie, w jaki sposób zwierzęta przystosowują się do zimy (odlatują do ciepłych krajów,

przylatują do Polski, zapadają w sen zimowy);

stara się pomagać zwierzętom przetrwać zimę, wie jak należy pomagać zwierzętom

przetrwać upalne lato;

jest świadomy, że chore, dzikie zwierzęta są zagrożeniem dla człowieka;

wie, że trzeba segregować śmieci;

potrafi właściwie zachować się w lesie, parku (zachowuje ciszę, szanuje rośliny, nie

śmieci);

podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;

wymienia zjawiska atmosferyczne w danych porach roku;

ubiera się zgodnie z panującą pogodą;

dokonuje prostych obserwacji pogodowych;

umie prowadzić obrazkowy kalendarz pogody;

rozróżnia i nazywa podstawowe znaki drogowe;

zachowuje bezpieczeństwo, przechodząc przez ulicę;

zna zasady zdrowego żywienia i stara się je stosować;

wie, że należy kontrolować u lekarza stan swojego zdrowia;

stara się dbać o zęby, wie, że należy systematycznie kontrolować jamę ustną u stomatologa.

uczestniczy w życiu klasy (współpracuje z innymi w czasie nauki szkolnej, współpracuje z innymi w czasie zabawy), wie, że nie wolno krzywdzić słabszych, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, szanuje cudzą własność, przestrzega reguł w społeczności rówieśniczej, wie, co to znaczy być dobrym kolegą;

potrafi zachować się w miejscu publicznym: w pomieszczeniach szkolnych (biblioteka, sekretariat), w kinie, teatrze;

wie, jaki zawód wykonują jego rodzice;

zna sytuację materialną swojej rodziny;

nazywa relacje między najbliższymi;

zna zawody i wie, na czym polega praca: policjanta, lekarza, aptekarza, weterynarza, strażaka;

pamięta numery telefonów alarmowych;

zna i szanuje symbole narodowe: flagę, godło, hymn Polski;

wie, że Warszawa jest stolicą Polski;

wie, co to jest Unia Europejska, poznaje jej flagę.

EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

Uczeń po klasie 1:

rysuje, maluje, wykleja, lepi, wykorzystując różne kształty, barwy, faktury;

wykonuje ilustracje do opowiadań, baśni, muzyki, sytuacji realnych i zmyślonych;

dostrzega w układach przedmiotów rytm i stosuje go w swoich pracach;

rozróżnia i nazywa dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, grafikę, architekturę (w oparciu o materiały z podręcznika, albumy, obserwacje najbliższej okolicy, prezentacje w Internecie, telewizję);

rozpoznaje i nazywa podstawowe narzędzia i materiały związane z omawianymi dziedzinami sztuki (pędzel, farba, dłuto);

poznaje i tworzy przedmioty związane z tradycją, charakterystyczne dla regionu, (ozdoby choinkowe, pisanki);

potrafi składać i zaginać papier;

instruowany przez nauczyciela, wykonuje proste formy przestrzenne (np. wiatraczeki zna zasadę jego działania);

potrafi obrysować szablon, ciąć nożyczkami po linii prostej, łączyć papier za pomocą kleju;

buduje z klocków konstrukcje rzeczywiste i wymyślone;

stara się utrzymywać porządek w miejscu pracy, potrafi po sobie posprzątać;

uczy się bezpiecznie włączać i wyłączać urządzenia elektryczne (np. suszarka do włosów).

EDUKACJA MUZYCZNA

Uczeń po klasie 1:

zna kilkanaście piosenek, nauczonych ze słuchu;

zna wartości rytmiczne (ćwierćnuty, pauzy ćwierćnutowej), realizuje proste rytmy, puls rytmiczny;

reaguje na zmiany tempa, dynamikę, akcent;

realizuje ruchem tańce, zabawy, improwizuje;

zna trzy wysokości dźwięków: sol, mi, la;

realizuje rytmy na instrumentach perkusyjnych;

wykonuje prosty akompaniament do piosenki;

rozpoznaje melodie i rytm;

określa charakter i nastrój utworów, nazywa przynajmniej jeden poznany instrument;

potrafi w słuchanej muzyce określić różnice i podobieństwa.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń po klasie 1:

orientuje się w przestrzeni, poprawnie używając określeń: „bliżej”, „dalej”, „wewnątrz”,

„na zewnątrz”, „strona prawa”, „strona lewa”, „na prawo”, „na lewo”, „na skos”, „na”,

„nad”, „pod”, „obok”;

rysuje regularne wzory i szlaczki po śladzie;

zauważa i rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu, dostrzega symetrię (zna

pojęcie symetrii);

klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną i dwie cechy;

ustala równoliczność porównywanych zbiorów bez przeliczania elementów;

określa warunki dla grup przedmiotów, wyodrębnia podgrupy;

odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 20;

liczy w przód i w tył po jeden w zakresie 20;

porównuje liczby w zakresie 20, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =, <, >;

numeruje piętra, ludzi w kolejce, rzędy, wagony w pociągu, przedmioty ustawione w szeregu (rozumie porządkowy aspekt liczby);

dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10;

wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);

stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);

rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią, wspomagane konkretami lub rysunkami;

rysuje ilustracje do zadań z treścią;

układa pytania do treści zadań;

rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;

mierzy długość przedmiotów za pomocą linijki, określa miarę w centymetrach;

porównuje długości, używając określeń: „dłuższy”, „krótszy”, „wyższy”, „niższy”;

waży przedmioty, ciężar wyraża w kilogramach;

porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”;

odmierza płyny szklankami, objętość wyraża w litrach;

rozpoznaje monety o wartości: 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych,

20 złotych;

zna wartość pieniędzy, potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły wartość monety lub banknotu, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów;

zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;

odczytuje i zaznacza pełne godziny na zegarze w systemie dwunastogodzinnym;

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Uczeń po klasie 1:

wie, jak wygląda komputer, monitor, klawiatura, mysz;

z pomocą nauczyciela potrafi uruchomić program;

wie, jak należy siedzieć przy komputerze (odpowiednia postawa, zachowanie odpowiedniej odległości od monitora);

wie, że nie można zbyt długo korzystać z komputera.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA

Uczeń po klasie 1:

maszeruje, przechodzi z chodu do biegu, zwalnia i przyspiesza bieg, biegnie na sygnał

ze startu wysokiego;

podskakuje, skacze obunóż, jednonóż przez niskie przeszkody (np. przez woreczek);

dba o prawidłową postawę w chodzie, biegu, siedząc w ławce szkolnej;

potrafi przejść po narysowanej linii;

stopniowo zapoznaje się z określeniami: „siad skrzyżny”, „skłon”, „przysiad”, „leżenie

na plecach”, „leżenie na brzuchu”;

chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy po podłodze, próbuje kozłować;

chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, rozumie proste reguły i potrafi się podporządkować

decyzjom sędziego;

wie, że ma wpływ na swoje zdrowie (stosowny ubiór, aktywność fizyczna, właściwe odżywianie się oraz przestrzeganie higieny);

wie, że nie może samodzielnie zażywać leków, ani żadnych nieznanych substancji.

 

3. Wymagania edukacyjne w klasie II:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

MÓWIENIE

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności mówienia oraz uczeń po klasie 2:

 • Swobodnie i poprawnie wypowiada się na różne tematy, używając zdań złożonych;
 • Uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;
 • Wypowiada się na temat omawianego tekstu literackiego;
 • Opisuje zaistniałe wydarzenia i potrafi je zrelacjonować;
 • Nadaje tytuły ilustracjom do omawianych tekstów;
 • Formułuje odpowiedzi na zadane pytania;
 • Omawia i opowiada historyjki obrazkowe, potrafi samodzielnie wymyślić ich zakończenie;
 • Poprawnie opisuje osoby i przedmioty z otoczenia lub przedstawione na ilustracjach;
 • Formułuje życzenia i zaproszenia;
 • Konstruuje własne wypowiedzi, biorąc udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;
 • Stara się dbać o kulturę wypowiedzi: dostosowuje ton głosu do sytuacji, odpowiada na zadawane pytania i zadaje pytania, używając odpowiednich zwrotów grzecznościowych;
 • Recytuje z pamięci wiersze i piosenki.

SŁUCHANIE

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności słuchania oraz uczeń po klasie 2:

 • Słucha ze zrozumieniem złożonych poleceń;
 • Wykonuje polecenia wypowiedziane przez nauczyciela i kolegów;
 • Słucha ze zrozumieniem i w skupieniu odpowiednich do wieku wierszy, opowiadań i innych utworów literackich (czytanych przez nauczyciela, słuchanych z płyty CD);
 • Aktywnie uczestniczy w rozmowach, zabiera głos w kulturalny sposób.

PISANIE

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności pisania oraz uczeń po klasie 2:

 • Pisze czytelnie, kształtnie i płynnie;
 • Potrafi utrzymać prawidłowo tempo pisania;
 • Przepisuje proste zdania i proste teksty;
 • Potrafi rozwijać zdania oraz układa i zapisuje spójne, poprawne zdania;
 • Uzupełnia proste zdania z lukami;
 • Dokonuje przekształceń tekstów;
 • Zapisuje wyrazy i zdania ze słuchu uwzględnieniem poznanego słownictwa;
 • Poprawnie przepisuje zdania i krótkie teksty ze słuchu i z pamięci;
 • Stara się samodzielnie układać i poprawnie zapisywać życzenia, zaproszenia, listy prywatne, krótkie opisy, kilkuzdaniowe wypowiedzi na określony temat;
 • Bierze udział w zbiorowym układaniu różnych form pisemnych;
 • Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma;
 • Prawidłowo dobiera wyrazy zdrobniałe i o znaczeniu przeciwstawnym;
 • W miarę samodzielnie wykonuje proste zadania domowe.

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

W klasie drugiej kontynuuje doskonalenie umiejętności czytania i opracowywania tekstów oraz uczeń po klasie 2:

 • Samodzielnie czyta omawiany tekst: wyrazami i zdaniami, poprawnie, płynnie, w miarę wyraziście;
 • Odczytuje samodzielnie nowy tekst: wyrazami i zdaniami, poprawnie, w miarę płynnie;
 • Czyta i rozumie teksty odpowiednie dla jego wieku;
 • Odnajduje proste informacje w tekście i wyciąga wnioski;
 • Rozpoznaje w tekście formy literackie takie jak życzenia, zaproszenia, zawiadomienia;
 • Czyta tekst z podziałem na role, wyodrębnia dialog w tekście;
 • Pod kierunkiem nauczyciela analizuje utwory dla dzieci: ustala kolejność wydarzeń, rozpoznaje bohaterów, ocenia ich postępowanie i uzasadnia swoje opinie, określa czas i miejsce akcji utworu;
 • Potrafi ciekawie interpretować teksty, uczestniczy w ich inscenizowaniu;
 • Przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;
 • Zapoznaje się z różnymi tekstami literackimi: opowiadaniem, baśnią, legendą, wierszem;
 • Uczy się korzystać ze zbiorów bibliotecznych ( w tym słowników)

GRAMATYKA

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności gramatycznych oraz uczeń po klasie 2:

 • Ze zrozumieniem posługuje się określeniami: „wyraz”, „głoska”, „litera”, „sylaba”, „zdanie”;
 • Doskonali poziom analizy i syntezy głoskowej;
 • Wyróżnia głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie;
 • Zna i rozróżnia samogłoski i spółgłoski;  Potrafi dokonać analizy i syntezy sylabowej;
 • Dzieli wyrazy na sylaby;
 • Wyróżnia sylaby w nagłosie, śródgłosie, wygłosie;
 • Zna różnicę między głoską i literą;
 • Liczy głoski i litery w prostych wyrazach;
 • Oddziela wyrazy w zdaniu i zdania w tekście;
 • Rozumie pojęcie „zdanie”, rozróżnia zdania pytające, rozkazujące, oznajmujące.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych oraz uczeń po klasie 2:

 • Zna alfabet, ustala kolejność wyrazów ze względu na pierwszą literę;
 • Potrafi powiedzieć, jakie jest zastosowanie przecinka przy wyliczaniu;
 • Wie, że w zależności od rodzaju zdania, na końcu stawia się następujące znaki przestankowe: kropkę, znak zapytania, wykrzyknik;
 • Zapisuje wielką literą: imiona i nazwiska, nazwy miast i państw, nazwy gór i rzek;
 • Wskazuje podobieństwa w zapisywaniu spółgłosek miękkich;
 • Poprawnie zapisuje spółgłoski miękkie: zapisywanie wyrazów z dwuznakami oraz ze znakiem diakrytycznym;
 • Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas pisania z pamięci i ze słuchu;
 • Korzysta z ilustrowanych słowników;  Stosuje popularne skróty przy adresowaniu.

EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności przyrodniczych oraz uczeń po klasie 2:

 • Zna budowę roślin i warunki ich życia;  Opisuje życie w ekosystemie: lasu, ogrodu, parku, łąki;
 • Wymienia i rozpoznaje rośliny typowe dla wybranych regionów Polski;
 • Prowadzi proste uprawy (rozmnaża, sadzi, hoduje rośliny);
 • Zna i nazywa narzędzia ogrodnicze;
 • Dokonuje obserwacji i doświadczeń przyrodniczych (poddaje je analizie, wiąże przyczynę ze skutkiem);
 • Zna popularne rośliny doniczkowe (rozpoznaje je, podaje ich nazwy, zna warunki konieczne do ich rozwoju);
 • Wie, czym grozi spożycie lub dotknięcie roślin trujących;
 • Zna budowę zwierząt i warunki ich życia;
 • Potrafi nazwać i wyliczyć zwierzęta typowe dla wybranych regionów Polski;
 • Rozpoznaje i wymienia nazwy zwierząt egzotycznych;
 • Pomaga zwierzętom przetrwać zimę;
 • Wie, czym grozi kontakt z chorymi i niebezpiecznymi zwierzętami;
 • Rozumie potrzebę segregacji śmieci, zna pojęcie „surowce wtórne”, wie, jakie jest znaczenie dla ochrony przyrody używanie opakowań ekologicznych;

Zna i rozumie zagrożenia przyrody, wynikające z działalności człowieka (zatruwanie wody i powietrza, wyrzucanie odpadów, pożar);

 • Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych (powódź, pożar);
 • Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia (powódź, pożar);
 • Zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt, roślin (światło słoneczne a cykl życia na Ziemi);
 • Wie, w jaki sposób należy oszczędzać wodę;
 • Zna znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin;
 • Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;
 • Wymienia zjawiska atmosferyczne w danych porach roku, umie obserwować i analizować zjawiska przyrody, dostrzega zmiany w zależności od pór roku;
 • Umie wskazać główne kierunki na mapie;
 • Nazywa części ciała;
 • Potrafi wymienić organy wewnętrzne organizmu człowieka;
 • Wie, że ruch to zdrowie;
 • Rozumie pojęcie „aktywny wypoczynek”;
 • Zna budowę roweru i zasady bezpiecznego korzystania z tego środka lokomocji;
 • Rozróżnia i nazywa wybrane znaki drogowe;
 • Umie bezpiecznie zachować się na ulicy.

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności społecznych oraz uczeń po klasie 2:

 • Potrafi wyjaśnić prawa i obowiązki ucznia, stara się je respektować;
 • Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły;
 • Wie, gdzie i w jaki sposób organizować bezpieczne zabawy;
 • Zna zasady zachowania się wobec dorosłych i rówieśników, stosuje zwroty grzecznościowe, pomaga kolegom w różnych sytuacjach;
 • Rozumie i docenia relacje przyjacielskie;
 • Zna miejscowość, w której mieszka, umie wskazać i wyliczyć ważne miejsca w swojej miejscowości, potrafi opisać tradycje;
 • Kultywuje tradycje rodzinne;
 • Podejmuje obowiązki domowe, stara się dobrze je wypełniać, rozumie potrzebę ich wykonywania;
 • Wie, że rodzice za swoją pracę dostają pieniądze, stara się dostosować swoje potrzeby do warunków materialnych rodziny;
 • Stara się być dobrym sąsiadem (chętnie służy pomocą, szanuje prawo do odpoczynku);
 • Zna i stosuje zasady dobrego zachowania się wobec dorosłych i rówieśników;
 • Umie powiadomić o wypadku lub innym zagrożeniu;
 • Wie, jakie zagrożenia mogą być ze strony ludzi i potrafi o nich powiadomić dorosłych;
 • Rozpoznaje kłamstwo i stara się mu przeciwstawiać;
 • Zna zasady zachowania się w różnych miejscach publicznych: w środkach komunikacji publicznej, na poczcie, w sklepie;
 • Wie, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa, niezależnie od koloru skóry, wyglądu, wyznawanej religii i statusu społecznego, jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości i tradycji kulturowej;
 • Zna i szanuje symbole narodowe: flagę, godło, hymn Polski;
 • Rozpoznaje hymn Unii Europejskiej.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych oraz uczeń po klasie 2:

 • Potrafi rozpoznać i nazwać wybrane dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, grafikę;
 • Nazywa podstawowe zabytki architektury Polski: Wawel, Rynek Główny w Krakowie, Starówkę w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Gdańskie Kamienice Starego Miasta;
 • Rozumie pojęcia: „pejzaż”, „portret”, „martwa natura”, „pomnik”;
 • Rozpoznaje charakterystyczne motywy ludowe regionów Polski (haft kaszubski, wycinanki łowickie, strój krakowski, strój góralski);
 • Umie wskazać czynności i narzędzia związane z poszczególnymi dziedzinami sztuki;
 • Podejmuje działania twórcze, dzięki którym doskonali umiejętności: malowania farbami, rysowania ołówkiem i kredkami, wycinania nożyczkami, zaginania, składania papieru, łączenia różnych materiałów z użyciem kleju, zszywacza biurowego, za pomocą wiązania, odmierzania potrzebnej ilości materiału;
 • Wykonuje kompozycje płaskie i przestrzenne według instrukcji lub według własnego pomysłu (makieta domu, meble dla lalki);
 • Planuje kolejne czynności i dobiera potrzebne materiały oraz narzędzia;
 • Rozpoznaje różne środki transportu (samolot, samochód, statek);
 • Zna zasady działania miksera;
 • Zna budowę i działanie latarki, porównuje różne modele latarek z punktu widzenia przydatności, łatwości obsługi, ceny;

EDUKACJA MUZYCZNA

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności muzycznych oraz uczeń po klasie 2:

 • Zna piosenki;
 • Zna melodię i słowa dwóch pierwszych zwrotek hymnu Polski;
 • Realizuje rytmy za pomocą sylabicznego recytowania, gestów, ruchu i gry na instrumentach;
 • Reaguje na zmiany pulsu rytmicznego, tempa, dynamiki;
 • Zna podstawowe kroki polki oraz innego tańca ludowego;
 • Aktywnie słucha muzyki;
 • Rozpoznaje melodie, rytm, akompaniament;
 • Słucha muzyki i określa charakter utworów, odróżnia wykonanie solowe od wykonania zespołowego;
 • Rozpoznaje instrumenty: fortepian, gitarę;
 • Zna podstawy zapisu nutowego (ćwierćnuta, ósemka, pauza ósemkowa) oraz wysokości nut: re, fa, do;
 • Gra na instrumentach proste schematy rytmu i melodie, akompaniuje oraz improwizuje;
 • Potrafi grać na dzwonkach.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności matematycznych oraz uczeń po klasie 2:

 • Odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 100;
 • Liczy w przód i w tył po jeden i po dziesięć w zakresie 100;
 • Potrafi przyporządkować liczbę do konkretnych elementów w zbiorze;
 • Porównuje liczby w zakresie 100, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =,<,>;
 • Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 100;
 • Numeruje piętra, ludzi w kolejce, rzędy, wagony w pociągu, przedmioty ustawione w szeregu (rozumie porządkowy aspekt liczby);
 • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 z przekroczeniem progu;
 • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekroczenia progu;
 • Wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);
 • Stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);
 • Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30;
 • Wie, że mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne (sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie);
 • Stosuje przemienność mnożenia (wie, że kolejność mnożenia czynników nie ma wpływu na wynik);
 • Rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka (wspomagane rysunkami lub konkretami);
 • Rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią (wspomagane konkretami lub rysunkami);
 • Rysuje ilustracje do zadań z treścią;
 • Układa pytania do treści zadań;
 • Wskazuje i poprawia proste błędy w treści zadań;
 • Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe;
 • Rozpoznaje figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, rysuje je po śladzie i samodzielnie;
 • Wie, że kwadrat to szczególny przypadek prostokąta;
 • Mierzy długość przedmiotów za pomocą linijki, miarę wyraża w centymetrach i milimetrach;
 • Rozpoznaje, mierzy i rysuje odcinki, długość wyraża w centymetrach i milimetrach;
 • Porównuje długości, używając odpowiednich określeń i znaków;
 • Waży przedmioty, wagę wyraża w gramach, dekagramach i kilogramach (nie zamieniając jednostek);
 • Porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”, stosuje znaki (=,<,>) pomiędzy wartościami wagi wyrażonymi w tych samych jednostkach;
 • Próbuje szacować różne wartości wagi: samochód, człowiek, piórko itp.;
 • Odmierza płyny (litr, pół litra, ćwierć litra);
 • Wykonuje proste obliczenia, dotyczące wagi i pojemności;
 • Rozpoznaje monety o wartości: 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych, 50 złotych, 100 złotych;
 • Zna wartość pieniędzy (potrafi dobierać monety o niższym nominale tak, aby stanowiły wartość monety, czy banknotu o wyższym nominale, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, potrafi obliczyć resztę, którą powinien otrzymać, płacąc zadany produkt, porównuje wartości monet i banknotów, używając odpowiednich słów i znaków);
 • Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, wie w jakich przypadkach używa się takich liczb (miesiące, piętra);
 • Zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;
 • Czyta i zapisuje daty;
 • Zna liczbę dni w poszczególnych miesiącach;
 • Odczytuje i zaznacza godziny na zegarze w systemie dwudziestoczterogodzinnym;
 • Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe i zegarowe;
 • Określa temperaturę powietrza i ciała człowieka na podstawie odczytów z termometrów.

EDUKACJA INFORMATYCZNA

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz uczeń po klasie 2:

 • Korzysta z odpowiednich do jego wieku programów edukacyjnych;
 • Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu (nadwyrężanie wzroku, zła postawa);
 • Pisze i odczytuje proste teksty;
 • Wykonuje proste rysunki;
 • Potrafi otworzyć stronę internetową swojej szkoły;

WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności sportowych oraz uczeń po klasie 2:

 • Realizuje marszobiegi trwające około 10 minut, biega slalomem omijając przeszkody, skacze przez niewielkie przeszkody;
 • Skacze przez skakankę, skacze obunóż i jednonóż przez przeszkody (np. przez ławeczkę);
 • Potrafi przejść po ławeczce, przeciąga szarfę wzdłuż ciała;
 • Wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i lędźwi;
 • Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń;
 • Kozłuje piłkę, podaje piłkę między partnerami, trafia małą piłką do celu;
 • Bierze udział w zawodach sportowych i stara się radzić sobie z przegraną.

4. Wymagania edukacyjne w klasie III:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

MÓWIENIE

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności mówienia oraz uczeń po klasie 3:

ü  Wypowiada się w różnych formach, potrafi ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat;

ü  Dba o umiejętny dobór właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;

ü  Uczestniczy w rozmowach: prezentuje własne zdanie, potrafi je uzasadnić;

ü  Poszerza struktury składniowe oraz zakres słownictwa, wykorzystując omawiane treści nauczania;

ü  Nadaje tytuły ilustracjom do omawianych tekstów;

ü  Omawia i opowiada historyjki obrazkowe, analizuje postępowanie bohaterów i potrafi je ocenić;

ü  Samodzielnie opowiada przeczytane i wysłuchane teksty;

ü  Tworzy dialogi w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

ü  Konstruuje własne wypowiedzi, biorąc udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

ü  Odtwarza teksty z pamięci: wiersze, piosenki, fragmenty prozy, odpowiednio intonując i uwzględniając zasady interpunkcji;

ü  Stara się dbać o kulturę wypowiedzi: poprawnie artykułuje głoski, stosuje pauzy, właściwą intonację przy wypowiadaniu różnego rodzaju zdań.

SŁUCHANIE

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności słuchania oraz uczeń po klasie 3:

ü  Słucha ze zrozumieniem poleceń składających się ze zdań wielokrotnie złożonych;

ü  Uważnie słucha wypowiedzi innych i potrafi wykorzystać przekazane informacje;

ü  Wykonuje złożone polecenia wypowiedziane przez nauczyciela i kolegów;

ü  Słucha ze zrozumieniem i w skupieniu odpowiednich do wieku wierszy, opowiadań, piosenek i innych utworów literackich, w tym dłuższych fragmentów lektur (czytanych przez nauczyciela, słuchanych z płyty CD);

ü  Aktywnie uczestniczy w rozmowach, potrafi odnieść się do wypowiedzi innych.

PISANIE

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności pisania oraz uczeń po klasie 3:

ü  Pisze czytelnie, kształtnie i płynnie;

ü  Przepisuje zdania złożone i dłuższe teksty;

ü  Poprawnie rozmieszcza tekst na stronie;

ü  Uzupełnia zdania z lukami;

ü  Poprawnie przepisuje ze słuchu i z pamięci zdania proste i złożone oraz krótkie teksty;

ü  Samodzielnie, poprawnie układa i zapisuje życzenia, zaproszenia, listy prywatne, krótkie opisy, krótkie opowiadania, kilkuzdaniowe wypowiedzi na dowolny temat (na podstawie opracowanych tekstów oraz twórcze);

ü  Stara się dbać o estetykę i poprawność graficzną pisma;

ü  Prawidłowo dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym i bliskoznacznym;

ü  Samodzielnie wykonuje pisemne zadania domowe.

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

W klasie trzeciej kontynuuje doskonalenie umiejętności czytania i opracowywania tekstów oraz uczeń po klasie 3:

ü  Potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji czytać omawiany tekst;

ü  Potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji odczytać nowy tekst;

ü  Odnajduje w tekście informacje oraz fragmenty na określone tematy i wyciąga wnioski;

ü  Rozpoznaje w tekście literackie formy użytkowe: notatka do kroniki, list;

ü  Analizuje, pod kierunkiem nauczyciela, przeczytane utwory: wskazuje głównych i drugoplanowych bohaterów, dokonuje oceny ich postępowania, zaznacza wybrane fragmenty tekstu, układa dalszy ciąg wydarzeń;

ü  Czyta lektury wskazane przez nauczyciela;

ü  Zna różne teksty literackie: opowiadanie, baśń, legendę, wiersz, teksty popularnonaukowe, komiksy, kroniki;

ü  Przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;

ü  W miarę możliwości korzysta ze zbiorów bibliotecznych (encyklopedii) i innych źródeł informacji (Internetu).

GRAMATYKA

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności gramatycznych oraz uczeń po klasie 3:

ü  Rozpoznaje i tworzy samodzielnie wszystkie rodzaje zdań;

ü  Dokonuje przekształceń zdań;  Grupuje wyrazy według cech znaczeniowych: nazw osób, zwierząt, roślin i rzeczy;

ü  Odnajduje w zdaniu wyrazy określające czynności, wskazuje określenia rzeczownika;

ü  Dobiera słownictwo do podanego tematu;

ü  Potrafi rozwinąć zdanie.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych oraz uczeń po klasie 3:

ü  Zapisuje wielką literą: nazwy popularnych zabytków, niektóre tytuły książek i czasopism, przydomki;

ü  Rozumie funkcję przecinka i stosuje go przy wyliczaniu;

ü  Zna zastosowanie dwukropka przy wyliczaniu;

ü  Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas pisania ze słuchu oraz tekstów pisanych samodzielnie.

EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności przyrodniczych oraz uczeń po klasie 3:

ü  Potrafi opisać sposoby odżywiania się zwierząt;

ü  Wie, na czym polega praca: sadownika, rolnika, ogrodnika, pszczelarza;

ü  Rozumie komunikaty pogodowe podawane w środkach masowego przekazu;

ü  Wie, jakie spotyka się zagrożenia wynikające z działalności człowieka (palenie śmieci, wypalanie łąk, kłusownictwo, hałas);

ü  Rozumie, na czym polegają zagrożenia ze strony przyrody: (huragan, lawina, śnieżyca), wie, jak należy zachować się w takich sytuacjach;

ü  Umie wskazać, rozróżnić i nazwać charakterystyczne cechy krajobrazów Polski (krajobraz nadmorski, górski, nizinny) ;

ü  Potrafi wyjaśnić jak funkcjonuje przyroda w różnych porach roku;

ü  Wie, czym grozi spożycie lub dotknięcie roślin trujących;

ü  Umie opisać życie w ekosystemie pola i zbiorników wodnych ( wymienia nazwy podstawowych zwierząt i roślin wodnych, nazywa różne zbiorniki wodne, zna warunki życia organizmów w danym środowisku;

ü  Potrafi omówić znaczenie lasu dla człowieka;

ü  Wie, jaki jest wpływ przyrody nieożywionej ( skały i minerały: glina, węgiel, sól) na życie ludzi, zwierząt i roślin.

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności społecznych oraz uczeń po klasie 3:

ü  Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, zna jej tradycje, wie co to jest sztandar szkoły, stara się uczestniczyć w szkolnych uroczystościach;

ü  Szanuje symbole narodowe, zna ważniejsze wydarzenia historyczne, potrafi wyliczyć nazwiska wybitnych Polaków oraz ich osiągnięcia;

ü  Umie wskazać symbole, kojarzące się z ważnymi miastami Polski;

ü  Potrafi wskazać na mapie ważne miasta i miejsca Polski (góry, rzeki) ;

ü  Zna swoją miejscowość, potrafi opowiedzieć o jej przeszłości;

ü  Umie wskazać zabytki i pomniki w regionie, w którym mieszka;

ü  Podejmuje obowiązki domowe, stara się dobrze je wypełniać, rozumie potrzebę ich wykonywania;

ü  Stara się uczestniczyć w uroczystościach lokalnych;

ü  Zna ważne osobistości, pochodzące z rodzinnej miejscowości lub najbliższej okolicy.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych oraz uczeń po klasie 3:

ü  Rozumie pojęcia: „scena rodzajowa”, „autoportret”, „sztuka nowoczesna”;

ü  Umiejscawia i nazywa wybrane budowle Europy i świata: Koloseum, Wieżę Eiffla, Akropol, operę w Sydney, Statuę Wolności ;

ü  Zna dyscypliny sztuki: fotografię, film, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne;

ü  Potrafi stworzyć przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka (pisanki, palmy, kompozycje z bibułki);

ü  Zna zasady działania odkurzacza;

ü  Zapoznaje się z przeznaczeniem: komputera, laptopa, telefonu komórkowego (porównuje różne modele, ceny, wygląd zewnętrzny);

ü  Zapoznaje się z budową roweru, poznaje działanie prądnicy rowerowej, uczy się, jak dbać o rower;

ü  Potrafi korzystać ze środków komunikacji dostępnych w miejscu zamieszkania oraz wie, z jakich środków transportu korzystają ludzie mieszkający w różnych częściach Polski.

EDUKACJA MUZYCZNA

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności muzycznych oraz uczeń po klasie 3:

ü  Zna piosenki oraz kanony;

ü  Zna melodię i słowa trzech zwrotek hymnu Polski;

ü  Realizuje rytmy poprzez rytmiczne recytowanie przysłów, gesty, ruchy i grę na instrumentach;

ü  Reaguje na zmiany metrum, tempa, dynamiki;

ü  Zna podstawowe kroki trojaka oraz innego tańca ludowego;

ü  Aktywnie słucha muzyki;

ü  Rozpoznaje i odróżnia głosy wokalne: sopran, bas;

ü  Określa charakter utworów, odróżnia wykonanie solowe od zespołowego;

ü  Zna podstawy zapisu nutowego (półnuta, cała nuta, pauza półnutowa);

ü  Rozpoznaje wysokości nut: si, do górne;

ü  Potrafi zagrać na instrumentach proste schematy rytmu, melodii do akompaniamentu, improwizuje utwory muzyczne z zachowaniem odpowiedniej artykulacji;

ü  Zna podstawy gry na flecie i kontynuuje naukę gry na dzwonkach.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności matematycznych oraz uczeń po klasie 3:

ü  Odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 1000;

ü  Liczy w przód i w tył po jeden, po dziesięć i po sto w zakresie 1000;

ü  Potrafi przyporządkować liczbę do konkretnych elementów w zbiorze;

ü  Porównuje liczby w zakresie 1000, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =,<,>;

ü  Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 1000;

ü  Rozumie porządkowy aspekt liczby;

ü  Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu;

ü  Wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);

ü  Stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);

ü  Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100;

ü  Wie, że mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne (sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie);

ü  Stosuje przemienność mnożenia (wie, że kolejność mnożenia czynników nie ma wpływu na wynik);

ü  Rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka (wspomagane rysunkami lub schematami);

ü  Rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią (wspomagane schematami lub rysunkami);

ü  Rysuje ilustracje do zadań z treścią;

ü  Układa pytania do treści zadań;

ü  Wskazuje i poprawia błędy w treści zadań;

ü  Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe;

ü  Oblicza obwody figur geometrycznych: trójkąta, kwadratu, prostokąta (miarę wyraża w centymetrach);

ü  Mierzy długości za pomocą metra krawieckiego, taśmy mierniczej (miarę wyraża w centymetrach);

ü  Rozwiązuje zadania z treścią i wykonuje obliczenia dotyczące miar bez wyrażeń dwumianowanych;

ü  Mierzy i rysuje odcinki o długości wyrażonej w centymetrach i milimetrach, porównuje ich długość;

ü  Waży przedmioty, wagę wyraża w gramach, dekagramach i kilogramach (nie zamieniając jednostek);

ü  Porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”, stosuje znaki (=,<,>) pomiędzy wartościami wagi wyrażonymi w tych samych jednostkach;

ü  Szacuje wagi różnych przedmiotów;

ü  Wykonuje obliczenia dotyczące wagi i pojemności;

ü  Rozpoznaje monety o wartości: 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych, 50 złotych, 100 złotych, 200 złotych;

ü  Zna wartość pieniędzy (potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły wartość monety, czy banknotu o wyższym nominale, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, potrafi obliczyć resztę, którą powinien otrzymać, płacąc za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów, używając odpowiednich określeń i znaków);

ü  Zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;

ü  Czyta i zapisuje daty;

ü  Zna liczbę dni w poszczególnych miesiącach;

ü  Odczytuje i zaznacza godziny na zegarze w systemie dwudziestoczterogodzinnym;

ü  Wykonuje obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

EDUKACJA INFORMATYCZNA

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz uczeń po klasie 3:

ü  Potrafi w miarę potrzeb korzystać z Internetu jako źródła informacji;

ü  Zna różne adresy Internetowe;

ü  Odczytuje emotikony jako zakodowane uczucia i nastroje.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności sportowych oraz uczeń po klasie 3:                        

ü  Realizuje marszobiegi trwające około 15 minut;

ü  Wykonuje przewrót w przód;

ü  Oburącz odbija lekką piłkę sposobem górnym;

ü  Podbija piłkę stopą i kolanem;

ü  Potrafi rzucić piłką lekarską;

ü  Jeździ na rowerze, wrotkach, przestrzegając zasad bezpieczeństwa;

ü  Przestrzega zasad sportowej rywalizacji;

ü  Dba o bezpieczeństwo w czasie zajęć ruchowych;

ü  Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

INDYWIDUALNE DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNĄ OPINIĘ LUB ORZECZENIE Z PPP

DYSLEKSJA – umiejętność czytania ze zrozumieniem i płynne czytanie na głos nie mają wpływu na ocenę.

DYSGRAFIA – pismo i układ graficzny tekstu nie mają wpływu na ocenę.

DYSORTOGRAFIA – praktyczne stosowanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych nie mają wpływu na ocenę.

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

Odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki, testy, pisanie ze słuchu, prace pisemne na zadany temat, zadania dodatkowe, prace domowe, prace plastyczne, przepisywanie.

Copyright 2011 Klasy I - III. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free