Język angielski kl. 4-7

 

Przedmiotowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego

w klasach IV-VII w roku szkolnym 2023/2024

Postanowienia wstępne

1. Regulamin opracowali i przyjęli do realizacji nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 82 na podstawie obowiązującego prawa oświatowego, zgodnie ze Statutem Szkoły.

2. Nauczyciele zobowiązują się do respektowania zasad oceniania języka angielskiego.

3. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o ocenianych obszarach, formach i sposobach oceniania, kryteriach oceniania i szczegółowych wymagań edukacyjnych, możliwościach poprawienia oceny oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna

Oceniane obszary edukacyjne w oparciu o wymagania Podstawy programowej języka angielskiego

 • Znajomość środków językowych

 • Rozumienie wypowiedzi

 • Tworzenie wypowiedzi

 • Reagowanie na wypowiedzi

 • Przetwarzanie wypowiedzi

Formy i sposoby oceniania

1. Odpowiedzi ustne/ Czytanie

Odpowiedzi ustne oceniane są na bieżąco z uwzględnieniem możliwości ucznia. Ocenia się: poprawność językową, płynność, wymowę, zasób struktur i słownictwa, komunikację interaktywną. Nauczyciel sprawdza również umiejętność techniki czytania i rozumienia tekstu pisanego.

2. Sprawdziany

Sprawdzian obejmuje większą partię materiału (gramatykę, słownictwo, czytanie, pisanie, słuchanie), powinien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zanotowany w dzienniku i poprzedzony lekcją powtórzeniową.

3. Kartkówki

Obejmują zakres ostatnich lekcji. Nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi. Jeżeli uczeń był nieobecny na kartkówce, odpowiedni materiał może zaliczyć w formie odpowiedzi ustnej.

4. Prace domowe

Prace domowe zadawane są z dnia na dzień, bądź obejmują dłuższy okres czasu. Prace zadawane z dnia na dzień mają charakter krótkich zadań związanych z przygotowaniem do kolejnych lekcji, bądź ćwiczeniem niezbędnym do utrwalenia świeżo zdobytej wiedzy. Ocenia się stopień zrozumienia zadania, poprawność merytoryczną, estetykę wykonania. Prace domowe mają wpływ na ocenę śródroczną i roczną.

5. Prace pisemne

Prace pisemne są dłuższymi wypowiedziami pisemnymi na tematy poznane na zajęciach. Ocenia się: zgodność z tematem, poprawność językową (poprawne struktury językowe, formy gramatyczne, słownictwo), styl, spójność, samodzielność wykonania, estetykę.

6. Praca projektowa/praca długoterminowa

Prace projektowe są pracami długoterminowymi, kładą nacisk na proces uczenia się, integrację zdobytej wiedzy oraz ich użycie w nowych sytuacjach. Ocenia się: stopień zrozumienia zadania, zaplanowanie, samodzielność wykonania, poprawność językową, estetykę i prezentację pracy. Projekt może być wykonany w formie papierowej (np. lapbook) lub prezentacji multimedialnej. Uczeń, który przygotowując swój projekt wykorzystał teksty źródłowe, jest obowiązany do umieszczenia informacji o nich w swojej pracy.

7. Zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy

Uczeń jest obowiązany posiadać zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń na każdych zajęciach. Zeszyt przedmiotowy/ćwiczeń kontrolowany jest przynajmniej jeden raz w danym roku szkolnym. Ocenia się obecność zadań, poprawność oraz estetykę.

8. Aktywność/Praca na lekcji

Nauczyciel odnotowuje aktywność uczniów czynnie biorącym udział w lekcjach (np. praca w grupach). Aktywność ucznia może być również podsumowywana na koniec każdego okresu szkolnego.

9. Pilność/ zaangażowanie ucznia

Pilność i zaangażowanie ucznia mają wpływ na ocenę śródroczną/roczną.

10. Aktywność dodatkowa

Nauczyciel może również ocenić formy aktywności ucznia związane z zadaniami wykraczającymi poza jego podstawowe obowiązki, a wynikającym na przykład z udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez nauczycieli). Oceniając postępy ucznia uwzględnia się stopień zaangażowania w wykonywanie obowiązku szkolnego oraz nakład pracy włożony w poczynione postępy.

Sposoby poprawy osiągnięć

 1. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych, ma obowiązek zaliczenia go w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

 2. Poprawianie ocen jest dobrowolne i musi się odbyć w przeciągu ustalonego przez nauczyciela czasu.

 3. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej. W szczególnych sytuacjach nauczyciel może zezwolić na poprawę oceny dobrej.

 4. Do oceny końcowej z poprawionych bierze się pod uwagę ocenę lepszą.

 5. Jeżeli uczeń uzyska z poprawy ocenę gorszą lub taką samą, to traci możliwość wszelkich popraw do końca okresu.

 6. Poprawa oceny nie przysługuje uczniowi, którego aktywności są oceniane w terminach późniejszych niż reszty uczniów.

 7. Na końcu okresu lub roku szkolnego nie przewiduje się żadnego sprawdzianu końcowego.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

1/ Po zapoznaniu się z propozycją oceny, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do 3 dni po uzyskaniu informacji wystąpić w formie pisemnego wniosku do nauczyciela o podwyższenie oceny.

2/ Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest obowiązany dokonać analizy zasadności i wniosku według następujących kryteriów:

 • uczeń był obecny na 90% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, wliczając nieobecności usprawiedliwione

 • systematyczne poprawiał ocen bieżące, a w całorocznym ocenianiu bieżącym występuje przynajmniej 50% ocen równych lub wyższych od oceny, o którą ubiega się uczeń.

3/ Nauczyciel może dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w formie ustnej lub pisemnej w obszarze uznanym przez niego za konieczny.

4/ W wyniku podjętych działań nauczyciel może ocenę podwyższyć lub utrzymać.

5/ Uczeń otrzymuje informację od nauczyciela o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej.

Ustalenie oceny śródrocznej/rocznej

Oceny klasyfikacyjne

Ocena śródroczna jest oceną informacyjną dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów dotyczącą opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej i wymagań edukacyjnych realizowanego w szkole programu nauczania języka angielskiego.

W ustalaniu oceny klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę wszystkie oceny zdobyte przez ucznia w danym roku szkolnym; w szczególności uwzględnia się oceny z prac pisemnych (sprawdziany i kartkówki) oraz odpowiedzi ustnych. Zwraca się również uwagę na jego indywidualne możliwości i predyspozycje, postawę na lekcjach i stosunek do obowiązków. Za wystawienie oceny rocznej odpowiada nauczyciel przedmiotu. Na koniec roku szkolnego nie przewiduje się żadnego sprawdzianu zaliczeniowego.

Wymagania na ocenę śródroczną/roczną

celujący – wykraczający stopień spełnienia wymagań edukacyjnych

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, wykonuje dodatkowe zadania, bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich sukcesy.

bardzo dobry – wysoki stopień spełnienia wymagań edukacyjnych

Uczeń zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić. Rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi. W wypowiedziach pisemnych przekazuje wszystkie informacje, wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość, wypowiedzi są logiczne i spójne, stosuje bogate słownictwo i struktury popełnia sporadyczne błędy. Uczeń poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego, samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco na nie odpowiada. Uczeń zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu słuchanego lub czytanego. Okazuje duże zainteresowanie przedmiotem, jest bardzo aktywny na lekcji, jest przygotowany do zajęć, regularnie odrabia pracę domową.

dobry – średni stopień spełnienia wymagań edukacyjnych

Uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne. Rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. W wypowiedziach pisemnych przekazuje wszystkie istotne informacje, wypowiedzi są zwykle płynne i mają odpowiednią długość, wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne, stosuje urozmaicone słownictwo i struktury, popełnia nieliczne błędy. Uczeń zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego, zadaje pytania i na nie odpowiada. Uczeń zapisuje lub przekazuje ustnie większość informacji z tekstu słuchanego lub czytanego. Okazuje zainteresowanie przedmiotem, jest aktywny na lekcji, zwykle jest przygotowany do zajęć, regularnie odrabia pracę domową.

dostateczny – podstawowy stopień spełnienia wymagań edukacyjnych

Uczeń zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach. Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. W zakresie wypowiedzi pisemnych przekazuje część istotnych informacji, wypowiedzi nie są zbyt płynne i są dość krótkie, częściowo nielogiczne i niespójne, stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, popełnia sporo błędów, które nie zakłócają komunikacji. Uczeń zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego, odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z nich.

dopuszczający – niski stopień spełnienia wymagań edukacyjnych

Uczeń zna niewiele podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie, zna część wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań. Uczeń rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie, rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na czytanie. Tworząc wypowiedź pisemną przekazuje niewielką część istotnych informacji, wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie, wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne, stosuje wąski zakres słownictwa i struktur, liczne błędy czasami zakłócają komunikację. Uczeń czasami reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego, zadaje najprostsze pytania, które wprowadzono w podręczniku i czasami na nie odpowiada; zapisuje niewielką część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego. Uczeń zapisuje część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego.

niedostateczny – brak spełnienia wymagań edukacyjnych

Uczeń nie spełnia większości wymagań, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Uczeń nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości.

Sposób informowania uczniów, rodziców/opiekunów prawnych

Uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni uczniów są zapoznawani z przedmiotowymi zasadami oceniania na początku roku szkolnego. Zasady oceniania są umieszczone na stronie www.sp82krakow.pl. Oceny cząstkowe są jawne, opatrzone komentarzem ustnym lub pisemnym.

Załącznikiem do zasad oceniania są kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny dotyczące wiadomości i umiejętności dostępne u nauczycieli języka angielskiego. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zostały przyjęte przez nauczycieli języka angielskiego SP 82 zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego oraz na podstawie przyjętego programu nauczania.

Nauczanie zdalne

W trakcie nauki zdalnej obowiązują zasady oceniania zapisane w Statucie Szkoły i postanowieniach wstępnych przedmiotowych warunków i sposobów oceniania uczniów.

 

 

Copyright 2011 Język angielski kl. 4-7. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free