Język hiszpański kl. 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASACH  VII

                                              W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z języka obcego nowożytnego- etap II, wybranego programu nauczania języka hiszpańskiego oraz statutu Szkoły Podstawowej nr 82.
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania osiągnięć edukacyjnych, formach i sposobach poprawiania oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna. Oceny cząstkowe są jawne, opatrzone komentarzem ustnym lub pisemnym.
Nauczyciel języka hiszpańskiego klas VII i VIII jest zobowiązany do respektowania zasad oceniania zawartych w regulaminie.

CELE EDUKACYJNE


I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.


II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także bardzo proste wypowiedzi pisemne w zakresie tematów zawartych w programie nauczania.


III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie tematów zawartych w programie nauczania.


IV. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie bardzo prostego tekstu, w zakresie tematów zawartych w programie nauczania.


V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie tematów zawartych w programie nauczania.

ZASADY OCENIANIA


Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki).

OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI


Wiadomości podlegające ocenie to: zakres znajomości słownictwa, zagadnienia gramatyczne i sprawności językowe takie jak: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, sprawność mówienia i pisania. Uczniowie mogą być oceniani w następujący sposób:


1. ODPOWIEDŹ USTNA – przynajmniej raz w ciągu semestru uczeń otrzyma ocenę za odpowiedź ustną, która może obejmować teoretyczną i praktyczną znajomość gramatyki, słownictwa i sprawności komunikacyjne. Odpowiedź ustna dotyczyć będzie wiedzy zdobytej na ostatnich trzech lekcjach lub tematyki wskazanej wcześniej przez nauczyciela. Nauczyciel ocenia także umiejętność czytania w języku hiszpańskim oraz poprawność zapisu.


2. SPRAWDZIANY - w ciągu semestru zostaną przeprowadzone całogodzinne pisemne sprawdziany, które mogą obejmować teoretyczną i praktyczną znajomość gramatyki, słownictwa i sprawności komunikacyjne (np. czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem). Sprawdziany są zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej. Uczniowie zostają poinformowani o zakresie materiału (wiadomości i umiejętności). Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórkową, a termin sprawdzianu zanotowany jest w dzienniku.


3. KARTKÓWKI – są zapowiedziane, obejmują zakresem tematy z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji lub zakres materiału wskazanego przez nauczyciela.


4. PRACE DOMOWE - Nauczyciel zobowiązany jest do kontroli pracy domowej. Prace zadawane z lekcji na lekcję mają charakter krótkich zadań związanych z przygotowaniem do kolejnych lekcji, bądź ćwiczeniem niezbędnym do utrwalenia świeżo zdobytej wiedzy. Za każdy brak pracy domowej uczeń otrzymuje bz (brak zadania) (każdy uczeń ma prawo do1 braku zadania w semestrze, każdy kolejny zostanie wpisany do dziennika w formie uwagi).


5. PRACE PISEMNE/PROJEKTY - prace pisemne są dłuższymi wypowiedziami pisemnymi na tematy omawiane na lekcjach. Projekt to praca długoterminowa skupiająca się na integrowaniu zdobytej wiedzy i wykorzystaniu jej w praktyce (może być wykonany w formie papierowej lub w postaci prezentacji multimedialnej). Ocenia się: zgodność z tematem, poprawność językową (poprawne struktury językowe, formy gramatyczne, słownictwo), styl, spójność, samodzielność wykonania, estetykę i prezentację pracy. Termin oddania wypracowania/projektu zostaje ustalony przez nauczyciela (jest to minimum tydzień czasu).


6. PRACA NA LEKCJI/AKTYWNOŚĆ- nauczyciel w wybranym przez siebie momencie może dokonać oceny stopnia wykorzystywania wiedzy i umiejętności ucznia przez przyznanie mu plusa lub minusa lub oceny. Oceny uzyskane w wyniku zsumowania plusów są wstawiane do dziennika (5 „+” na ocenę bardzo dobrą, 4 „+” na ocenę dobrą). Sumowane są okresowo.


7. AKTYWNOŚĆ DODATKOWA/ZADANIA DODATKOWE - nauczyciel może również ocenić formy aktywności ucznia związane z zadaniami wykraczającymi poza jego podstawowe obowiązki, a wynikającym na przykład z udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych związanych z językiem hiszpańskim oraz z samodzielnej nauki poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi .

PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI


1. Uczeń przynosi na lekcję zeszyt przedmiotowy i przybory do pisania. Brak zeszytu zgłasza na początku lekcji nauczycielowi. Fakt ten jest odnotowywany przez nauczyciela w postaci bze (każdy uczeń ma prawo do1 braku zeszytu w semestrze, każdy kolejny zostanie wpisany do dziennika w formie uwagi).
2. Uczeń odrabia zadania domowe. W wypadku braku zadania uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi. Każdy uczeń ma prawo do 1 braku zadania w semestrze, każdy kolejny zostanie wpisany do dziennika w formie uwagi).
3. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji 2 razy w ciągu semestru. Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie (np) w trakcie sprawdzania obecności na początku lekcji. Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i prac pisemnych.
4. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić braki, może skorzystać z pomocy nauczyciela lub udziału w zajęciach dodatkowych (jeżeli takie są organizowane).
5. W wypadku usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej przynajmniej pięć kolejnych dni przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne uczeń jest zwolniony (bez straty „nieprzygotowań”) ze wszystkich form sprawdzania wiadomości i umiejętności z bieżącego materiału na okres ustalony z nauczycielem.


SPOSOBY POPRAWY OSIĄGNIĘĆ


1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej oraz wypracowania pisemnego. Każda ocena zostaje wpisana do dziennika i brana jest pod uwagę w czasie ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej.
2. Uczeń chcący poprawić ocenę może to zrobić w terminie do dwóch tygodni (sprawdziany, wypracowania), 7 dni roboczych (kartkówki, odpowiedź ustna) od momentu uzyskania oceny lub w terminie ustalonym z nauczycielem.
3. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie, kartkówce z przyczyn dłuższej (min. 5 dni przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne) usprawiedliwionej nieobecności, ma możliwość zaliczenia go w dodatkowym terminie ustalonym z nauczycielem.
4. Uczeń, który nie uczestniczył w pisaniu kartkówki, sprawdzianu z powodu nieobecności w szkole krótszej niż 5 dni przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne, ma obowiązek pisania zaległej kartkówki, sprawdzianu na najbliższej lekcji lub zajęciach wyrównawczych od daty pisania tego sprawdzianu, kartkówki przez klasę.
5. Przy wystawianiu oceny końcowej, bierze się pod uwagę obie oceny (pierwotną oraz ocenę z poprawy), natomiast zaangażowanie, przystępowanie oraz systematyczna poprawa wyników brana jest pod uwagę w przypadku wahającej się oceny śródrocznej/końcowej.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

niedostateczny - ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczający, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości.

dopuszczający – niski stopień spełnienia wymagań edukacyjnych.

Uczeń otrzymuję ocenę dopuszczającą gdy:

 • czasami ma problemy z przekazaniem wiadomości ustnej i pisemnej;
 • popełnia błędy w wymawianiu słów i dźwięków, lecz raczej można go

zrozumieć;

 • popełnia błędy ortograficzne, bardzo rzadko stosuje akcent graficzny,
 • zapomina o znakach interpunkcyjnych;
 • ma ubogi zakres słownictwa, czasami popełnia błędy w użyciu leksyki

codziennego życia;

 • popełnia znaczącą ilość błędów gramatycznych, które czasami uniemożliwiają zrozumienie;
 • potrzebuje podpowiedzi nauczyciela w zastosowaniu reguł gramatycznych (np. właściwa odmiana czasownika, czy uzgodnienie przymiotnika z

rzeczownikiem);

 • potrafi od czasu do czasu zrozumieć myśl główną w tekstach słuchanych i

czytanych;

 • ma kłopoty z określeniem szczegółowych informacji w tekstach;
 • konstruuje zdania bardzo proste, a jeśli są bardziej złożone często są niespójne i mało logiczne;
 • potrafi rozróżnić niektóre dźwięki;
 • ma kłopoty z rozpoczęciem dialogu, ale raczej potrafi utrzymać rozmowę na proste tematy, gdzie nie jest wymagane bogate słownictwo;
 • czasami potrzebuje podpowiedzi nauczyciela w zrozumieniu poleceń.

dostateczny – podstawowy stopień spełnienia wymagań edukacyjnych.

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną gdy:

 • raczej potrafi przedstawić swoją opinię pisemnie i ustnie oraz utrzymać rozmowę, choć czasem brak mu słownictwa i popełnia zauważalne błędy;
 • ma raczej ograniczony zasób słownictwa;
 • czasami nie potrafi zastosować reguł gramatycznych, popełniając zarazem błędy w mowie i piśmie;
 • popełnia błędy fonetyczne, które czasami mogą przeszkadzać w zrozumieniu wypowiedzi;
 • czasami popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne, które mogą zaburzać zrozumienie wypowiedzi pisemnej;
 • raczej rozumie ogólny sens tekstów pisanych i ustnych;
 • może mieć trudności w zrozumieniu określonych informacji w tekstach;
 • potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.

 

dobry – średni stopień spełnienia wymagań edukacyjnych.

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą gdy:

 • z powodzeniem przekazuje wiadomość ustną i pisemną;
 • czasami popełnia błędy wymawiając trudniejsze słowa;
 • potrafi rozróżnić dźwięki;
 • czasami popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne (np. zapomina o pytajniku czy wykrzykniku na początku zdania);
 • czasami popełnia błędy gramatyczne w trudniejszych strukturach, błędy te mogą być zauważalne w trakcie wypowiedzi ustnej;
 • czasami nie zna/ nie pamięta słów rzadziej używanych;
 • z reguły rozumie teksty pisane i słuchane (myśl główną, konkretne informacje);

 

bardzo dobry – wysoki stopień spełnienia wymagań edukacyjnych.

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy:

 • biegle posługuje się językiem hiszpańskim;
 • czasami popełnia błędy fonetyczne (w trudniejszych, nowopoznanych słowach) i
 • sporadycznie zapomina o akcentach graficznych;
 • opanował w sposób bierny i czynny słownictwo z zajęć;
 • poprawnie operuje gramatyką tworząc zdania i proste i złożone;
 • określa główną myśl tekstu pisanego i słuchanego;
 • znajduje w tekstach ustnych i pisanych określone informacje;
 • tworzy krótkie teksty pisane (opisując ludzi, przedmioty, miejsca) w sposób   logiczny;
 • potrafi tworzyć proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne o sobie, swojej rodzinie.

celujący – ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, wykonuje dodatkowe zadania oraz ciekawe interdyscyplinarne prace projektowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich sukcesy.

Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy:

 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, wymawia poprawnie dźwięki w języku obcym;
 • bardzo dobrze zna zasady ortografii i interpunkcji;
 • używa bogatego słownictwa (czasami może wykraczać poza leksykę z zajęć);
 • poprawnie stosuje gramatykę poznaną na lekcjach;
 • rozumie myśl główną i szczegóły w tekstach pisanych i słuchanych;
 • z łatwością rozpoczyna dialog, próbuje improwizować z językiem;
 • mówi i pisze w sposób zrozumiały i spójny;
 • realizuje zadania nadobowiązkowe np. projekty, które czasami wykraczają poza zakres materiału poznawanego na lekcji.

SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW, RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni uczniów są zapoznawani z zasadami oceniania na początku roku szkolnego. Oceny cząstkowe są jawne, opatrzone komentarzem ustnym lub pisemnym. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny opracowane są zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z języka hiszpańskiego dla II etapu edukacyjnego oraz na podstawie przyjętego programu nauczania. Również nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi.


USTALENIE OCENY OKRESOWEJ/ROCZNEJ


Ocena śródroczna jest oceną informacyjną dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów dotyczącą opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej i wymagań edukacyjnych realizowanego w szkole programu nauczania języka hiszpańskiego.
W ustalaniu oceny klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę wszystkie oceny ucznia w danym roku szkolnym; w szczególności uwzględnia się oceny z prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki, wypracowania) oraz odpowiedzi ustnych. Zwraca się również uwagę na jego indywidualne możliwości i predyspozycje, postawę na lekcjach i stosunek do obowiązków. Za ustalenie oceny rocznej odpowiada nauczyciel przedmiotu.

WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO.


1) po zapoznaniu się z propozycją oceny, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do 3 dni po uzyskaniu informacji wystąpić z wnioskiem do nauczyciela o podwyższenie oceny,

2) nauczyciel języka hiszpańskiego jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku według następujących kryteriów:

a) uczeń był obecny na 90% na lekcjach języka hiszpańskiego, wliczając nieobecności usprawiedliwione,

b) systematycznie poprawiał oceny bieżące, a w całorocznym ocenianiu bieżącym występuje przynajmniej 50% ocen równych lub wyższych od oceny, o którą ubiega się uczeń,

3) Nauczyciel może dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w formie ustnej lub pisemnej w obszarze uznanym przez niego za konieczny,

4) W wyniku podjętych działań nauczyciel może ocenę podwyższyć lub utrzymać,

5) Uczeń otrzymuje informację od nauczyciela o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej.

NAUCZANIE ZDALNE

W trakcie nauki zdalnej obowiązują zasady oceniania zapisane w Statucie Szkoły i postanowieniach wstępnych przedmiotowych warunków i sposobów oceniania uczniów.

Zofia Kulak

Copyright 2011 Język hiszpański kl. 7. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free