Język hiszpański kl. 7 i 8

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASACH VII i VIII W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z języka obcego nowożytnego- etap II (Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 roku), wybranego programu nauczania języka hiszpańskiego oraz statutu Szkoły Podstawowej nr 82.
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania osiągnięć edukacyjnych, formach i sposobach poprawiania oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna. Oceny cząstkowe są jawne, opatrzone komentarzem ustnym lub pisemnym.
Nauczyciel języka hiszpańskiego klas VII jest zobowiązany do respektowania zasad oceniania zawartych w regulaminie.

CELE EDUKACYJNE
I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także bardzo proste wypowiedzi pisemne w zakresie tematów zawartych w programie nauczania.
III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie tematów zawartych w programie nauczania.
IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie bardzo prostego tekstu, w zakresie tematów zawartych w programie nauczania.
V. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie tematów zawartych w programie nauczania.

ZASADY OCENIANIA
Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki).

OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI
Wiadomości podlegające ocenie to: zakres znajomości słownictwa, zagadnienia gramatyczne i sprawności językowe takie jak: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, sprawność mówienia i pisania. Uczniowie mogą być oceniani w następujący sposób:
1. ODPOWIEDŹ USTNA – przynajmniej raz w ciągu semestru uczeń otrzyma ocenę za odpowiedź ustną, która może obejmować teoretyczną i praktyczną znajomość gramatyki, słownictwa i sprawności komunikacyjne. Odpowiedź ustna dotyczyć będzie wiedzy zdobytej na ostatnich trzech lekcjach lub tematyki wskazanej wcześniej przez nauczyciela. Nauczyciel ocenia także umiejętność czytania w języku hiszpańskim oraz poprawność zapisu.
2. SPRAWDZIANY - w ciągu semestru zostaną przeprowadzone całogodzinne pisemne sprawdziany, które mogą obejmować teoretyczną i praktyczną znajomość gramatyki, słownictwa i sprawności komunikacyjne (np. czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem). Sprawdziany są zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej. Uczniowie zostają poinformowani o zakresie materiału (wiadomości i umiejętności). Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórkową, a termin sprawdzianu zanotowany jest w dzienniku.
3. KARTKÓWKI – mogą być zapowiedziane lub nie, obejmują zakresem tematy trzech ostatnich lekcji.
4. PRACE DOMOWE - Nauczyciel zobowiązany jest do kontroli pracy domowej. Prace zadawane z lekcji na lekcję mają charakter krótkich zadań związanych z przygotowaniem do kolejnych lekcji, bądź ćwiczeniem niezbędnym do utrwalenia świeżo zdobytej wiedzy. Za każdy brak pracy domowej uczeń otrzymuje bz (brak zadania) (każdy uczeń ma prawo do1 braku zadania w semestrze, każdy kolejny zostanie wpisany do dziennika w formie uwagi).
5. PRACE PISEMNE/PROJEKTY - prace pisemne są dłuższymi wypowiedziami pisemnymi na tematy omawiane na lekcjach. Projekt to praca długoterminowa skupiająca się na integrowaniu zdobytej wiedzy i wykorzystaniu jej w praktyce (może być wykonany w formie papierowej lub w postaci prezentacji multimedialnej). Ocenia się: zgodność z tematem, poprawność językową (poprawne struktury językowe, formy gramatyczne, słownictwo), styl, spójność, samodzielność wykonania, estetykę i prezentację pracy. Termin oddania wypracowania/projektu zostaje ustalony przez nauczyciela (jest to minimum tydzień czasu).
6. PRACA NA LEKCJI/AKTYWNOŚĆ- nauczyciel w wybranym przez siebie momencie może dokonać oceny stopnia wykorzystywania wiedzy i umiejętności ucznia przez przyznanie mu plusa lub minusa lub oceny. Na ostatniej stronie zeszytu przedmiotowego uczeń tworzy tabelę gdzie zapisywane są mu plusy potwierdzone przez podpis nauczyciela. Sumowane są okresowo. Oceny uzyskane w wyniku zsumowania plusów są wstawiane do dziennika (5 „+” na ocenę bardzo dobrą, 4 „+” na ocenę dobrą).
7. AKTYWNOŚĆ DODATKOWA/ZADANIA DODATKOWE - nauczyciel może również ocenić formy aktywności ucznia związane z zadaniami wykraczającymi poza jego podstawowe obowiązki, a wynikającym na przykład z udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych związanych z językiem hiszpańskim oraz z samodzielnej nauki poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi .

PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI
1. Uczeń przynosi na lekcję podręcznik, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy i przybory do pisania. Brak zeszytu, podręcznika lub ćwiczeń zgłasza na początku lekcji nauczycielowi. Fakt ten jest odnotowywany przez nauczyciela w postaci bze (każdy uczeń ma prawo do1 braku zeszytu, ćwiczeniówki lub podręcznika w semestrze, każdy kolejny zostanie wpisany do dziennika w formie uwagi).
2. Uczeń odrabia zadania domowe. W wypadku braku zadania uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi. Każdy uczeń ma prawo do 1 braku zadania w semestrze, każdy kolejny zostanie wpisany do dziennika w formie uwagi).
3. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji 2 razy w ciągu semestru. Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie (np) w trakcie sprawdzania obecności na początku lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, nieprzygotowanie do niezapowiedzianej kartkówki. Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i prac pisemnych.
4. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić braki, może skorzystać z pomocy nauczyciela i udziału w zajęciach dodatkowych.
5. W wypadku usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej przynajmniej pięć kolejnych dni przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne uczeń jest zwolniony (bez straty „nieprzygotowań”) ze wszystkich form sprawdzania wiadomości i umiejętności z bieżącego materiału na okres ustalony z nauczycielem.
SPOSOBY POPRAWY OSIĄGNIĘĆ
1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej oraz wypracowania pisemnego. Każda ocena zostaje wpisana do dziennika i brana jest pod uwagę w czasie ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej.
2. Uczeń chcący poprawić ocenę może to zrobić w terminie do dwóch tygodni (sprawdziany, wypracowania), 7 dni roboczych (kartkówki, odpowiedź ustna) od momentu uzyskania oceny lub w terminie ustalonym z nauczycielem.
3. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie, kartkówce z przyczyn dłuższej (min. 5 dni przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne) usprawiedliwionej nieobecności, ma możliwość zaliczenia go w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
4. Uczeń, który nie uczestniczył w pisaniu kartkówki, sprawdzianu z powodu nieobecności w szkole krótszej niż 5 dni przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne, ma obowiązek pisania zaległej kartkówki, sprawdzianu na najbliższej lekcji lub zajęciach wyrównawczych od daty pisania tego sprawdzianu, kartkówki przez klasę.
5. Przy wystawianiu oceny końcowej, bierze się pod uwagę obie oceny (pierwotną oraz ocenę z poprawy), natomiast zaangażowanie, przystępowanie oraz systematyczna poprawa wyników brana jest pod uwagę w przypadku wahającej się oceny śródrocznej/końcowej.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY niedostateczny - ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczający, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości. dopuszczający – niski stopień spełnienia wymagań edukacyjnych dostateczny – podstawowy stopień spełnienia wymagań edukacyjnych dobry – średni stopień spełnienia wymagań edukacyjnych bardzo dobry – wysoki stopień spełnienia wymagań edukacyjnych celujący – ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, wykonuje dodatkowe zadania oraz ciekawe interdyscyplinarne prace projektowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich sukcesy.
Załącznikiem do regulaminu są kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny(szczegółowe wymagania edukacyjne).
SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW, RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH Uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni uczniów są zapoznawani z zasadami oceniania na początku roku szkolnego. Oceny cząstkowe są jawne, opatrzone komentarzem ustnym lub pisemnym. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zostały przyjęte przez nauczycieli języka hiszpańskiego SP 82 zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z języka hiszpańskiego dla III etapu edukacyjnego oraz na podstawie przyjętego programu nauczania. Szczegółowe wymagania edukacyjne dostępne są w bibliotece szkolnej i u nauczycieli języka hiszpańskiego.
USTALENIE OCENY OKRESOWEJ/ROCZNEJ
Ocena śródroczna jest oceną informacyjną dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów dotyczącą opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej i wymagań edukacyjnych realizowanego w szkole programu nauczania języka hiszpańskiego.
W ustalaniu oceny klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę wszystkie oceny ucznia w danym roku szkolnym; w szczególności uwzględnia się oceny z prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki, wypracowania) oraz odpowiedzi ustnych. Zwraca się również uwagę na jego indywidualne możliwości i predyspozycje, postawę na lekcjach i stosunek do obowiązków. Za ustalenie oceny rocznej odpowiada nauczyciel przedmiotu.

WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.
1) po zapoznaniu się z propozycją oceny, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do 3 dni po uzyskaniu informacji wystąpić w formie pisemnego wniosku do nauczyciela o podwyższenie oceny,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest obowiązany dokonać analizy zasadności wniosku według następujących kryteriów: a) uczeń był obecny na 90% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, wliczając nieobecności usprawiedliwione b) systematycznie poprawiał oceny bieżące, a w całorocznym ocenianiu bieżącym występuje przynajmniej 50% ocen równych lub wyższych od oceny, o którą ubiega się uczeń,

3) Nauczyciel może dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w formie ustnej lub pisemnej w obszarze uznanym przez niego za konieczny,

4) W wyniku podjętych działań nauczyciel może ocenę podwyższyć lub utrzymać,

5) Uczeń otrzymuje informację od nauczyciela o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej.
                                                                                                                 Kulak Zofia.

 

Copyright 2011 Język hiszpański kl. 7 i 8. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free