Matematyka

Przedmiotowe warunki i sposoby oceniania z matematyki 

w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej nr  82 w Krakowie

Rok szkolny 2023/2024


I. Ogólne zasady oceniania
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Wszystkie stosowane przez nauczyciela formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia są dla niego obowiązkowe.
3. Uczniowie zostają zapoznani szczegółowo z zasadami oceniania z matematyki na pierwszych lekcjach w nowym roku szkolnym. Na bieżąco, nauczyciel przypomina o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne (przy uzasadnianiu wystawianych uczniom ocen oraz przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej). Działania te mają na celu wspieranie uczniów w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju oraz motywowaniu do dalszej pracy.
4. Uczeń oceniany jest w skali sześciostopniowej:
6 – celujący,
5 - bardzo dobry,
4 – dobry,
3 – dostateczny,
2 – dopuszczający,
1 – niedostateczny.

Przy ocenach bieżących dopuszcza się „+” i „-„.
5. Uczeń z trudnościami w uczeniu się
Przy ocenianiu ucznia z trudnościami w uczeniu się lub problemami zdrowotnymi nauczyciel ma obowiązek uwzględnić wskazówki pedagoga i psychologa szkolnego oraz zalecenia dotyczące wymagań edukacyjnych w stosunku do danego ucznia określone w opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
6. Prace pisemne
Wszystkie prace pisemne z wyjątkiem kartkówek zapowiadane sąz co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma obowiązek podać uczniomzakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności (nie dotyczy kartkówek). Kartkówki mogą obejmować zakres materiału z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być przez nauczyciela zapowiadane. Wszystkie prace pisemne przechowuje nauczyciel do 30 sierpnia bieżącego roku szkolnego. Prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest dostępna do wglądu u nauczyciela na bieżąco dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
7. Nieobecność ucznia
Uczeń, który jest nieobecny 1 dzień w szkole ma obowiązek nadrobić na następną lekcję realizowany w tym czasie materiał programowy oraz uzupełnić notatki w zeszycie przedmiotowym. W przypadku dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości i notatki w zeszycie / zeszycie ćwiczeń w ciągu jednego tygodnia. Uczeń nieobecny w dniu pisania pracy klasowej (sprawdzianie, teście, kartkówce) z powodu nieobecności np. choroby ma obowiązek je napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż w ciągu dwóch tygodni). Uczniowi, który unika zapowiedzianych prac pisemnych lub nie usprawiedliwi (zaraz po przyjściu do szkoły) jednodniowej nieobecności w dniu pisania pracy (sprawdzianu, testu, kartkówki) nauczyciel ma prawo zlecić pisanie pracy zaraz w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły lub w dowolnie innym terminie ustalonym przez siebie. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do trzech dni (nie dotyczy prac klasowych zapowiedzianych w czasie obecności ucznia w szkole).
8. Nieprzygotowanie do zajęć
Uczeń w ciągu półrocza ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nie dotyczy to zapowiedzianych prac pisemnych oraz okresu 1 miesiąca przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Niewykorzystane zgłoszenie nie przechodzi na drugie półrocze. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w lekcji.
Brak zadania domowego lub zeszytu ćwiczeń jest odnotowywany wpisem bz i ma wpływ na ocenę z zachowania jako niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych. W przypadkach losowych rodzic/opiekun prawny może pisemnie przed lekcją usprawiedliwić z podaniem powodu nieprzygotowanie do zajęć/brak zadania.

9. Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym ma zapisywać notatki na każdej lekcji. Zeszyt ma być prowadzony estetycznie, przy każdym temacie lekcji powinien umieścić datę jej przeprowadzenia. Brak zeszytu jest liczony do zachowania jako niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych. Wszystkie rysunki w zeszycie przedmiotowym lub w ćwiczeniach uczeń powinien wykonywać ołówkiem przy użyciu linijki (nie dotyczy to wykonywanych przez ucznia szkiców odręcznych i rysunków pomocniczych).
10. Klasyfikacja
Przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej, rocznej nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych z wyjątkiem trybu uzyskiwania rocznej oceny wyższej niż przewidywana. W uzasadnionych losowych przypadkach nauczyciel może wyrazić zgodę na pisanie przez ucznia dodatkowego sprawdzianu.
11. Informacja o postępach ucznia
O postępach ucznia w nauce nauczyciel informuje na bieżąco ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) wpisem ocen do dziennika elektronicznego i podczas organizowanych zebrań z rodzicami i konsultacji.

II. Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
- prace klasowe, testy, sprawdziany
- kartkówki
- odpowiedzi ustne
- zadania domowe
- praca na lekcji i przygotowanie do lekcji
- prace długoterminowe, projekty
- szczególne osiągnięcia np. konkursy
- inne aktywności.
Uczeń musi uzyskać ocenę ze wszystkich kartkówek i zapowiedzianych sprawdzianów.
III. Obszary aktywności oceniane na lekcjach matematyki
Rozumienie pojęć i praw matematycznych, znajomość ich definicji.
Prowadzenie rozumowań.
Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.
Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia. Czytanie ze zrozumieniem i analizowanie tekstów matematycznych.
Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów matematycznych i zadań praktycznych.
Prezentowanie w różnych formach wyników swojej pracy.
Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

IV. Kryteria i zasady oceniania bieżącego
Prace pisemne
6 - ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz pokonał zasadnicze trudności rozwiązując zadanie z obszaru wymagań na ocenę celującą.
5 - ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dobrą oraz pokonał zasadnicze trudności rozwiązując zadanie/a z obszaru na ocenę bardzo dobrą.
4 - ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dostateczną oraz pokonał zasadnicze trudności rozwiązując zadanie/a z obszaru na ocenę dobrą.
3 - ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który rozwiązał zadania z obszarów na ocenę dopuszczającą i dostateczną.
2 – ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który rozwiązał zadania z obszaru na ocenę dopuszczającą.
1 - ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rozwiązał zadań z obszaru zadań na ocenę dopuszczającą lub popełnił istotne błędy w ich rozwiązaniu.
Odpowiedzi ustne
6 - ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz samodzielnie rozwiązuje zadanie nietypowe, złożone, wykorzystuje posiadaną wiedzę do rozwiązania problemu pojawiającego się w nowej sytuacji, znajduje nietypowe rozwiązanie.
5 - ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie sprawnie rozwiązuje zadanie o podwyższonym stopniu trudności, komentuje rozwiązanie, jasno formułuje wypowiedzi w sposób zrozumiały dla innych uczniów, sprawnie operuje poznanymi symbolami, definicjami.
4 - ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie z użyciem języka matematycznego rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności – typowe.
3 - ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który przy użyciu elementarnego języka matematycznego, rozwiązuje proste zadania.
2 - ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela rozwiązuje najprostsze zadania- działania, zna definicje, pojęcia, umie je wypowiedzieć” własnymi słowami”.
1 - ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszego zadania.
Praca na lekcji
Przez aktywną pracę na lekcji rozumie się: samodzielne rozwiązywanie zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach, częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi. Aktywna praca na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Na koniec okresu na życzenie ucznia nauczyciel może wpisać za 4 „plusy” ocenę dobrą lub za 3 „plusy” ocenę dostateczną. Uczeń może otrzymać ocenę celującą z pracy na lekcji, jeśli ma 5 „plusów” oraz w trakcie okresu, w którym uzyskał te „plusy” z własnej inicjatywy rozwiązywał poprawnie na lekcji dodatkowe nietypowe, problemowe zadania.
Prace długoterminowe, projekty
Prace długoterminowe, projekty kładą nacisk na proces uczenia się, rozumienia jak również na integrację zdobytej wiedzy i jej użycie w nowych sytuacjach. Przy ocenie są brane pod uwagę :
- zrozumienie ćwiczenia i tematu,
- realizacja rozwiązania,
- samodzielność,
- estetyka,
- zastosowanie posiadanej wiedzy.
W przypadku prezentacji otrzymanych wyników uczeń otrzymuje ocenę z odpowiedzi ustnej według ustalonych dla tej formy zasad oceniania.
V. Zasady ustalania ocen śródrocznych i rocznych
Ocena śródroczna i roczna/końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących uzyskanych przez ucznia. Uczeń otrzymuje ocenę śródroczną lub roczną/końcową za systematyczną pracę w czasie okresu lub roku. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej najważniejsze są oceny ze sprawdzianów (prac klasowych, testów). W drugiej kolejności oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych, a oceny z pozostałych aktywności to oceny wspomagające. Prace domowe mają wpływ na ocenę śródroczną i roczną/końcową. Ocena roczna/końcowa uwzględnia osiągnięcia edukacyjne ucznia zdobyte w ciągu całego roku. Wpływ na nią ma również ocena śródroczna.
Kryteria oceny śródrocznej i rocznej:
Celujący – otrzymuje uczeń , który samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych. Rozwiązuje zadania z zakresu podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe. Osiąga sukcesy w konkursach wewnątrzszkolnych oraz w konkursach pozaszkolnych. Aktywnie uczestniczy w lekcjach, samodzielnie odrabia zadania domowe. Prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę celującą lub bardzo dobrą z przewagą ocen celujących.
Bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który posiada pełną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej, potrafi je wykorzystywać do rozwiązywania zadań i problemów praktycznych i teoretycznych. Jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w nich uczestniczy, samodzielnie odrabia zadania domowe. Prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę bardzo dobrą lub dobrą z przewagą ocen bardzo dobrych.
Dobry – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości z zakresu podstawy programowej, a zdobyta wiedza pozwala mu samodzielnie rozwiązywać typowe zadania praktyczne i teoretyczne. Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i jest do nich przygotowany. Odrabia zadania domowe, a prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dobrą lub dostateczną z przewagą ocen dobrych.
Dostateczny - otrzymuje uczeń, który ma problemy z opanowaniem pełnego zakresu podstawy programowej. Zdarza się, że do lekcji jest nieprzygotowany, nie zawsze bierze w nich aktywny udział, lecz czyni starania, by zaistniałe braki uzupełnić. Potrafi samodzielnie rozwiązać zadania łatwe. Nie zawsze samodzielnie rozwiązuje zadania domowe, prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dostateczną.
Dopuszczający – otrzymuje uczeń, który ma trudności w opanowaniu zakresu podstawy programowej. Rozwiązuje najprostsze zadania, sięga po pomoc koleżeńską i nauczycielską
w celu zrozumienia tematu. Zadania domowe odrabia w grupie lub z pomocą innych. Nie opuszcza lekcji z przyczyn nieusprawiedliwionych. Zeszyt prowadzi starannie, a prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dopuszczającą.
Niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej. Braki nie pozwalają mu na dalsze zdobywanie i poszerzanie wiedzy. Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. Nie czyni starań, by braki w wiadomościach i umiejętnościach uzupełnić. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu. Z większości prac kontrolnych otrzymał oceny niedostateczne i ich nie poprawił.
VI. Sposoby poprawy osiągnięć
Poprawianie wyników z obowiązujących form aktywności jest dobrowolne. Poprawa musi odbyć się (poza lekcjami matematyki) w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od momentu dokonania oceny. Uczeń ma możliwość poprawiania prac pisemnych i odpowiedzi. Uczeń nie ma możliwości poprawy na ocenę celującą. Poprawiana forma aktywności jest oceniana tak samo jak pierwotna. W dzienniku nauczyciel odnotowuje obie oceny. Obie oceny są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej, rocznej/końcowej. Na końcu I okresu i roku szkolnego nie przewiduje się żadnego sprawdzianu końcowego, zaliczeniowego.
VII. Informacje zwrotne
Nauczyciel - uczeń:
- nauczyciel po każdej wystawionej ocenie słownie lub pisemnie informuje ucznia jakie umiejętności opanował dobrze, co należy jeszcze uzupełnić i powtórzyć oraz jakie postępy poczynił lub nie poczynił,
- motywuje do pracy.
Nauczyciel - rodzic (opiekun):
Nauczyciel/wychowawca podczas zebrań, wywiadówek, konsultacji przekazuje rodzicom (opiekunom):
-informacje o aktualnym rozwoju postępów w nauce,
-dostarcza rodzicom (opiekunom) informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia,
-pomaga rodzicom (opiekunom) w przezwyciężeniu trudności.
Nauczyciel - wychowawca klasy - pedagog szkolny:
- nauczyciel informuje wychowawcę o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu uczniów,
- nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji.
VIII. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
1. Po zapoznaniu się z propozycją oceny, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do 3 dni po uzyskaniu informacji wystąpić w formie pisemnego wniosku do nauczyciela o podwyższenie oceny.
2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest obowiązany dokonać analizy zasadności wniosku według następujących kryteriów:
a. uczeń był obecny na 90% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, wliczając nieobecności usprawiedliwione,
b. systematycznie poprawiał oceny bieżące, a w całorocznym ocenianiu bieżącym występuje przynajmniej 50% ocen równych lub wyższych od oceny, o którą ubiega się uczeń.
3. Nauczyciel może dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w formie ustnej lub pisemnej w obszarze uznanym przez niego za konieczny.
4. W wyniku podjętych działań uczeń może podwyższyć ocenę lub utrzymać.
5. Uczeń otrzymuje informację od nauczyciela o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej.
IX. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

- klasa 4  https://gwo.pl/wymagania-na-poszczegolne-oceny-z-matematyki-w-klasie-iv-2/

- klasa 5  https://gwo.pl/wymagania-na-poszczegolne-oceny-opracowane-na-podstawie-kl-v-pdf
- klasa 6   https://gwo.pl/wymagania-na-poszczegolne-oceny-z-matematyki-w-klasie-vi-2
- klasa 7   https://gwo.pl/matematyka-wymagania-na-poszczegolne-oceny-w-klasie-7

Aneks do kryteriów oceniania z matematyki w czasie nauczania zdalnego.
1. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów ucznia odbywać się będzie:
podczas lekcji online poprzez kartkówki i sprawdziany; po wyznaczonym czasie ten test nie będzie oceniany; w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do zaliczenia go w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela nie później niż dwa tygodnie,
zadania ćwiczeniowe, karty pracy wykonywane samodzielnie przez ucznia i przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie,
inne formy wskazane i zapowiedziane przez nauczyciela,
zadania dodatkowe dla uczniów chętnych.

Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela z wyjątkiem zadań dodatkowych są obowiązkowe.
2. W czasie lekcji online uczniowi, który nie zareaguje dwukrotnie na polecenie nauczyciela odpowiadając przez mikrofon lub pisząc na czacie , wpisuje się nieobecność na lekcji.
3. Pozostałe ustalenia są zgodne z podanymi kryteriami oceniania zawartymi w Przedmiotowych Warunkach i Sposobach Oceniania z matematyki.

Copyright 2011 Matematyka. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free