Muzyka kl. 4 - 7

Przedmiotowe warunki i sposoby oceniania z muzyki

W KLASACH IV - VII

rok szkolny 2023/2024

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Regulamin został opracowany i przyjęty do realizacji przez nauczyciela muzyki Szkoły Podstawowej nr 82. Nauczyciel muzyki klas IV - VII jest zobowiązany do respektowania zasad oceniania zawartych w regulaminie. O formach aktywności, ich liczbie oraz kryteriach wymagań na poszczególne oceny nauczyciel informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.

ZASADY OCENIANIA:

OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI

1.                 Odpowiedzi ustne, prezentacje muzyczne

2.                  Kartkówka

3.                  Aktywność

4.1       Praca domowa

4.2       Praca w grupie

4.3       Dodatkowe projekty, prezentacje

KRYTERIA I SPOSOBY OCENIANIA

1.                  Odpowiedzi i prezentacje muzyczne

             udzielanie odpowiedzi poprzez samodzielne zgłaszanie się lub na prośbę nauczyciela

             odpowiedzi ustne oceniane są na bieżąco z uwzględnieniem możliwości ucznia

             ocenia się: zawartość, poprawność merytoryczną, logikę wypowiedzi i sposób prezentacji

             prezentacja piosenek (tekst, melodia, rytm) poznanych na zajęciach

             przy prezentacji piosenek ocenia się: samodzielność wykonania, znajomość tekstu piosenki, rytm, melodię oraz interpretację

dodatkowo - prezentacja gry na instrumencie

2.                  Kartkówka

             krótkie odpowiedzi pisemne, nie wymagające zapowiedzi, w formie od dwóch do pięciu pytań dotyczących kilku ostatnich lekcji lub jeśli jest zapowiedziana – wybranych przez nauczyciela zagadnień

             kartkówka obejmować może muzyczne zagadki z utworów prezentowanych na zajęciach

3.                  Aktywność

             uczestnictwo w śpiewie zespołowym

             słuchanie muzyki

             prezentacja własnej interpretacji wokalnej, instrumentalnej lub ruchowej

3.1                Prace domowe

             obejmują uczenie się tekstów piosenek

             wyszukiwanie informacji o utworach muzycznych, kompozytorach i innych ciekawostek ze świata muzyki (projekty)

             nauczyciel zobowiązany jest do kontroli pracy domowej lub co najmniej faktu jej wykonania w dniu, na który uczniowie mieli ją przygotować

             prace zadawane są na następną lekcję i mają za zadanie utrwalenie lub uzupełnienie zdobytej wiedzy

             brak pracy domowej powinien być odnotowany

3.2                Praca w grupie

             nauka "robocza" piosenki i jej wykonania przez grupę uczniów

             zespołowe tworzenie ruchu do muzyki oraz akompaniamentu do piosenek (instrumentarium Orffa)

3.3                Dodatkowe projekty – mogące  podwyższyć uczniowi o jeden stopień ocenę śródroczną lub roczną

             prowadzenie katalogu czy kalendarium wydarzeń muzycznych

             aktywne uczestnictwo w życiu artystycznym szkoły

             udział oraz szczególne osiągnięcia w muzycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych
✔              systematyczne uczestnictwo w koncertach muzycznych (filharmonia, opera, teatr muzyczny)  udokumentowane w formie krótkiego sprawozdania z wydarzeń w zeszycie przedmiotowym

SPOSOBY POPRAWY OSIĄGNIEĆ

 • Uczeń, który nie uczestniczył w zapowiedzianej formie sprawdzania osiągnięć z przyczyn usprawiedliwionych ma możliwość zaliczenia tej formy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 • Poprawianie wyników z obowiązujących form aktywności jest dobrowolne.

             Poprawa musi odbyć się w nieprzekraczalnym terminie 3 tygodnie od momentu uzyskania oceny.

             Uczeń ma możliwość poprawienia odpowiedzi ustnej.

             Uczeń ma możliwość poprawienia kartkówki.

             Uczeń ma możliwość poprawienia pracy domowej

 • Przy wystawianiu oceny bierze się pod uwagę lepszą uzyskaną przy poprawie w/w osiągnięć.
     
 • Przy ocenianiu osiągnięć poszczególnych uczniów nauczyciel uwzględnia

             indywidualne możliwości ucznia

             zaangażowanie i ambicję

             wyobraźnięi fantazję twórczą

             umiejętność współdziałania w grupie

             zainteresowanie przedmiotem

 

 

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY DOTYCZĄCE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z MUZYKI
W KLASACH IV – VIII

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

 • zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;
 • na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty;
 • potrafi zagrać proste melodie na wybranym instrumencie melodycznym, lub tworzyć ciekawe akompaniamenty perkusyjne do prezentowanych piosenek ;
 • umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz inne;
 • potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;
 • zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;
 • jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych;
 • uczestniczy w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych w szkole;  
 • aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły -  bierze udział , osiąga sukcesy w konkursach, festiwalach muzycznych szkolnych i pozaszkolnych
 • przygotowuje dodatkowe prace, projekty

 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

 • korzysta z różnych źródeł informacji;
 • na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;
 • tworzy akompaniament melodyczny lub perkusyjny do wybranych piosenek;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania;
 • jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych;
 • zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

 • korzysta z różnych źródeł informacji;
 • tworzy akompaniament na instrumencie melodycznym lub perkusyjnym do śpiewanych piosenek;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym;
 • na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
 • jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

 • jest w stanie wyjaśnić najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela;
 • tworzy prosty akompaniament perkusyjny do niektórych piosenek;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania;
 • z reguły odrabia prace domowe;
 • zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

 • w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;
 • jest w stanie wykonać proste ćwiczenie z pomocą nauczyciela;
 • niechętnie gra na instrumentach, potrafi zagrać proste schematy rytmiczne na instrumentach perkusyjnych;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania;
 • rzadko odrabia proste prace domowe;
 • nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym w programie nauczania
 • nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela;
 • nie podejmuje prób zagrania melodii, nie gra na instrumentach perkusyjnych;
 • jest pasywny, nie uważa na lekcjach;
 • nie odrabia prac domowych;
 • nie wykazuje żadnych chęci aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić oceny;

W ocenie cząstkowej, śródrocznej i rocznej z przedmiotu muzyka bierze się pod uwagę w szczególności zaangażowanie i wkład pracy ucznia, a nie jego zdolności muzyczne.

 

WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Po zapoznaniu się z propozycją oceny, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do 3 dni po uzyskaniu informacji wystąpić w formie pisemnego wniosku do nauczyciela o podwyższenie oceny.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest obowiązany dokonać analizy zasadności wniosku według następujących kryteriów:
 • uczeń był obecny na 90% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, wliczając nieobecności usprawiedliwione,
 • systematycznie poprawiał oceny bieżące, a w całorocznym ocenianiu bieżącym występuje przynajmniej 50% ocen równych lub wyższych od oceny, o którą ubiega się uczeń.

3. Nauczyciel może dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w formie ustnej lub pisemnej w obszarze  uznanym przez niego za konieczny.

4. W wyniku podjętych działań nauczyciel może ocenę podwyższyć lub utrzymać.               

5. Uczeń otrzymuje informację od nauczyciela o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej.

 

Nauczanie zdalne

W trakcie nauki zdalnej obowiązują zasady oceniania zapisane w Statucie Szkoły i postanowieniach wstępnych przedmiotowych warunków i sposobów oceniania uczniów.

 

Copyright 2011 Muzyka kl. 4 - 7. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free