Plastyka

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI 
W KLASACH IV-VII

ROK SZKOLNY 2020/2021

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności, równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu.

         I. NA OCENĘ Z PLASTYKI WPŁYWA:

 • zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i aktywny w nich udział
 • systematyczne przynoszenie na lekcje wymaganych materiałów i przyborów
 • wysiłek ucznia, wyraźna chęć ucznia do zdobywania wiedzy
 • znajomość tematów z historii sztuki zgodnie z wymaganiami programowymi
 • tworzenie prac plastycznych według wskazanych technik i tematów
 • efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne
 • zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po   ich zakończeniu
 • przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny
 • uczestniczenie w konkursach plastycznych i pozalekcyjnych formach edukacji plastycznej

II. KRYTERIA OCENIANIA PRAC Z PRZEDMIOTU PLASTYKA:

 • zgodność pracy z tematem lekcji
 • poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych
 • trafność doboru środków artystycznego wyrazu
 • umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną
 • pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi
 • stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań 

       

        III. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń nie opanował minimum wiedzy w zakresie programu nauczania plastyki i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV-VII, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie, nieestetycznie wykonuje zalecone prace, przejawia lekceważący stosunek do przedmiotu, nie wykazuje chęci do poprawiania ocen.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności wymienionych w programie nauczania dla przedmiotu „plastyka” stanowi podstawę do wystawienia oceny dopuszczającej. Dziecko powinno rozwiązywać (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.

      OCENA DOSTATECZNA

Jeżeli uczeń opanuje w stopniu średnim materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym), należy wystawić mu ocenę dostateczną. Dziecko powinno samodzielnie rozwiązywać zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, poprawnie posługując się różnymi przyborami i narzędziami pracy.

OCENA DOBRA

Stosowanie przez ucznia w praktyce elementów zdobytej wiedzy teoretycznej oraz jego aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych) stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej. Dziecko powinno samodzielne rozwiązywać zadania teoretyczne, odpowiednio posługiwać się przyborami i narzędziami oraz wykonywać prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń, który opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych, otrzymuje stopień bardzo dobry. Dziecko bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy. Stosuje również z powodzeniem wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną. Ponadto chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i oprawę plastyczną imprez, należy do koła zainteresowań) oraz uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.

OCENA CELUJĄCA

Jeżeli uczeń przejawia szczególne zainteresowania plastyką (np. kolekcjonuje reprodukcje i książki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, uczęszcza do galerii, muzeów itp.) oraz posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymagania określone w programie nauczania, może uzyskać stopień celujący. Ponadto powinien aktywnie uczestniczyć w artystycznych zajęciach pozalekcyjnych, osiągać sukcesy w konkursach plastycznych, wykazywać zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły oraz poza nią.

    IV. NAUKA ZDALNA

W czasie nauki zdalnej obowiązują zasady zapisane w Statucie Szkoły- rozdział 6 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, § Zasady nauki zdalnej. 

Copyright 2011 Plastyka. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free