Plastyka

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI
W KLASACH IV-VII
ROK SZKOLNY 2023/2024

Podczas ustalania oceny z plastyki należy zwrócić szczególną uwagę na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności, równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu.

I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

• praca na lekcji
• przygotowanie do zajęć
• praca plastyczna

Nie przewiduje się sprawdzania wiadomości uczniów w formie sprawdzianów. Znajomość zagadnień plastycznych odzwierciedlają prace plastyczne uczniów.

II. NA OCENĘ Z PLASTYKI WPŁYWA:

• zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i aktywny w nich udział
• systematyczne przynoszenie na lekcje wymaganych materiałów i przyborów
• wysiłek ucznia, wyraźna chęć ucznia do zdobywania wiedzy
• znajomość tematów z historii sztuki zgodnie z wymaganiami programowymi
• tworzenie prac plastycznych według wskazanych technik i tematów
• efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne
• zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu
• przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny
• uczestniczenie w konkursach plastycznych i pozalekcyjnych formach edukacji plastycznej

III. KRYTERIA OCENY PRACY PLASTYCZNEJ

• zgodność pracy z tematem lekcji
• poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych
• umiejętność posługiwania się daną techniką
• pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi
• stosowanie twórczych rozwiązań
• oryginalność realizacji danego tematu
• estetyka i staranność wykonania pracy ( kryterium nie dotyczy uczniów z dysfunkcjami np. z dysgrafią)

IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

OCENA CELUJĄCA

uczeń:

• przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi (np. uczęszcza do galerii i muzeów i dokumentuje tą aktywność, posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymagania określone w programie nauczania plastyki)
• wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach plastycznych
• chętnie bierze udział w konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy;
• wykonuje dodatkowe prace plastyczne;
• aktywnie uczestniczy w działalności plastycznej na terenie szkoły 
• twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z różnymi technikami
plastycznymi;
• potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości;
• potrafi analizować i interpretować dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną;
• zawsze jest przygotowany do lekcji – posiada potrzebne materiały i przybory

OCENA BARDZO DOBRA

uczeń:

• opanował wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności i potrafi je wykorzystywać w praktyce;
• bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie;
• korzysta z różnorodnych źródeł informacji w przygotowywaniu dodatkowych wiadomości;
• uczestniczy w działalności plastycznej na terenie szkoły
• wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością;
• umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy;
• potrafi podać nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie;
• analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat;
• zawsze jest przygotowany do lekcji – posiada potrzebne przybory i materiały

OCENA DOBRA

uczeń:

• potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności;
• prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną;
• samodzielnie rozwiązuje typowe problemy;
• przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych;
• wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania;
• systematycznie pracuje na lekcjach;
• świadomie wykorzystuje środki plastyczne;
• stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne;
• wymienia nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych;
• samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat;
• zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i przybory;

OCENA DOSTATECZNA

uczeń:

• opanował podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności;
• posługuje się wybranymi środkami wyrazu;
• stosuje typowe, proste techniki plastyczne;
• samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia i uczestniczy w zabawach plastycznych
• potrafi współpracować w grupie i podejmować próby twórczości plastycznej;
• umie podać nazwiska kilku wybitnych polskich twórców;
• bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji;
• stara się utrzymywać porządek w miejscu pracy;
• oddaje większość zadanych prac praktycznych.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

uczeń:

• samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności
• uczestniczy w zabawach plastycznych
• wyjaśnia najważniejsze terminy;
• potrafi wymienić kilku wybitnych polskich artystów;
• jest przygotowany do większości lekcji (przynosi potrzebne materiały i przybory)
 

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń nie opanował minimum wiedzy w zakresie programu nauczania plastyki zaplanowanej do opanowania na poziomie kl. IV-VII, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie, nieestetycznie wykonuje zalecone prace, przejawia lekceważący stosunek do przedmiotu,
nie wykazuje chęci do poprawiania ocen.

V. NAUKA ZDALNA
W czasie nauki zdalnej obowiązują zasady zapisane w Statucie Szkoły- rozdział 6 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, § Zasady nauki zdalnej.

 

 

 

 

Copyright 2011 Plastyka. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free