Geografia klasy 5,6,7.

 

Przedmiotowe zasady oceniania – geografia klasy V-VII

ZASADY OCENIANIA:

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
 2. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI:

 • sprawdziany
 • kartkówki
 • praca na lekcji/ aktywność
 • prace długoterminowe/zadania domowe
 • zeszyt przedmiotowy
 • udział w konkursach

Oceniając postępy ucznia uwzględnia się:

 • dysfunkcje uczniów potwierdzone opiniami poradni psychologiczno- pedagogicznych (dostosowanie wymogów edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia)
 • stopień zaangażowania w wykonywanie obowiązku szkolnego, nakład pracy włożony w poczynione postępy.

KRYTERIA I SPOSOBY OCENIANIA

 I.   Sprawdziany.

 1. Sprawdzian obejmuje większą partię materiału. Powinien być zapowiedziany co najmniej    z tygodniowym wyprzedzeniem, zanotowany w dzienniku i poprzedzony lekcją powtórzeniową. Uczeń powinien być powiadomiony o celu, dacie i zakresie programowym sprawdzianu.
 2. Pisemne sprawdziany są obowiązkowe.
 3. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na pierwszej lekcji, na którą przyszedł.
 4. Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić sprawdzian. Obie oceny są wpisane do dziennika i brane pod uwagę.

II.     Kartkówki

 1. Kartkówki obejmują zakres najwyżej trzech ostatnich tematów/ zagadnień. Nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi.

III.  Odpowiedzi ustne

 1. Odpowiedzi ustne oceniane są na bieżąco z uwzględnieniem możliwości ucznia.
 2. Ocenia się: zawartość, poprawność merytoryczną, logikę wypowiedzi, sposób prezentacji.
 3. W zależności od omawianych zagadnień, odpowiedź ustna może być połączona ze sprawdzeniem znajomości mapy.
 4. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia raz w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku, zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi. Nieprzygotowanie jest odnotowane w dzienniku.

IV.  Prace domowe

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do kontroli pracy domowej lub co najmniej faktu jej wykonania w dniu, na który uczniowie mieli pracę przygotować.
 2. Prace zadawane z dnia na dzień mogą mieć charakter krótkich zadań związanych z przygotowaniem do kolejnych lekcji, bądź ćwiczeniem niezbędnym do utrwalenia świeżo nabytej wiedzy.
 3. Ocenia się: poprawność merytoryczną, koncepcję/ sposób rozwiązania, estetykę.

V.   Zeszyty przedmiotowe.

1.Uczeń jest zobowiązany posiadać na lekcjach zeszyt przedmiotowy. Brak zeszytu jest odnotowany.

2. Ocena zeszytu jest nieobowiązkowa. Chętni uczniowie oddają zeszyty do oceny pod koniec I lub II semestru nauki.

2. Ocenie podlega: kompleksowość notatek, poprawność merytoryczna oraz estetyka.

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z obowiązku uzupełniania zeszytu lub określić partie notatek, które mogą zostać pominięte.

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może z własnej inicjatywy ocenić zeszyt przedmiotowy ucznia.

VI.    Prace długoterminowe, projekty.

 1. Prace długoterminowe, projekty kładą nacisk na proces uczenia się, rozumienia jak również na integrację zdobytej wiedzy i jej użycie w nowych sytuacjach. Umożliwiają uczniowi samodzielne, twórcze rozwiązywanie postawionego przed nim problemu.
 2. Ocenia się:
 • stopień zrozumienia zadania/ problemu
 • sposób zaplanowania rozwiązania
 • rozwiązanie problemu/ realizację planu
 • prezentację pracy/ rozwiązania
 • wykorzystanie posiadanej wiedzy przedmiotowej.

VII.  Praca na lekcji/ aktywność.

Nauczyciel obserwuje prace uczniów podczas zajęć. Uczniom aktywnie uczestniczącym w zajęciach/lekcjach rozdaje tzw. AKTYWNOŚCI do wklejenia do zeszytu, zamienione na koniec okresu na ocenę.

 VIII. Inne formy.

 1. Nauczyciel może ocenić również inne formy aktywności związane z nowymi zadaniami proponowanymi w trakcie roku szkolnego ( np.: zajęcia terenowe, warsztaty, konkursy…).

SPOSOBY POPRAWY OSIĄGNIĘĆ

 1. Uczeń, który nie uczestniczył w zapowiedzianej formie sprawdzania osiągnięć z przyczyn usprawiedliwionych ma obowiązek zaliczenia tej formy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 2. Poprawianie wyników z obowiązujących form aktywności jest dobrowolne.
 3. Poprawa musi odbyć się w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od momentu dokonania oceny.
 4. Poprawiana forma aktywności jest oceniana tak samo jak pierwotna. W dzienniku nauczyciel odnotowuje obie oceny.
 5. Na końcu okresu lub roku szkolnego nie przewiduje się żadnego sprawdzianu końcowego, zaliczeniowego.

USTALENIE OCENY ŚRÓDROCZNEJ/ ROCZNEJ

Oceny klasyfikacyjne.

Uczeń otrzymuje ocenę śródroczną lub roczną/ końcową za systematyczną pracę w czasie okresu lub roku. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej najważniejsze są oceny ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych. W drugiej kolejności oceny za prace domowe, zeszyt, a oceny za pracę na lekcji to oceny wspomagające.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, zgodnie ze Statutem SP nr 82 rozdział 5,§37:

 1. Po zapoznaniu się z propozycją oceny, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do 3 dni po uzyskaniu informacji wystąpić w formie pisemnego wniosku do nauczyciela o podwyższenie oceny.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest obowiązany dokonać analizy zasadności wniosku według następujących kryteriów:

- uczeń był obecny na 90% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, wliczając nieobecności usprawiedliwione,

- systematycznie poprawiał oceny bieżące, a w całorocznym ocenianiu bieżącym występuje przynajmniej 50% ocen równych lub wyższych od oceny, o którą ubiega się uczeń.

 1. Nauczyciel może dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w formie ustnej lub pisemnej w obszarze uznanym przez niego za konieczny.
 2. W wyniku podjętych działań nauczyciel może podwyższyć ocenę lub ją utrzymać.
 3. Uczeń otrzymuje informację od nauczyciela o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej.

Sposoby informowania uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych.

 1. Uczniowie, rodzice/ opiekunowie prawni uczniów zapoznawani są z regulaminem na początku roku szkolnego. Regulamin jest do wglądu na stronie internetowej szkoły.
 2. Oceny cząstkowe są jawne, opatrzone komentarzem ustnym lub pisemnym (uzasadnienie oceny).
 3. Sprawdziany i kartkówki uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, potem są przechowywane przez nauczyciela.

Copyright 2011 Geografia klasy 5,6,7.. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free