Informatyka kl. 4 - 7

Przedmiotowy system oceniania z informatyki z wymaganiami na poszczególne oceny.

      

Ocena

Stopień dopuszczający

Uczeń

Stopień dostateczny

Uczeń:

Stopień dobry

Uczeń

Stopień bardzo dobry

Uczeń:

·        wymienia i stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni komputerowej,

·        wyjaśnia czym jest komputer,

·        wymienia elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego,

·        podaje przykłady urządzeń, które można podłączyć do komputera,

·        określa, jaki system operacyjny znajduje się na szkolnym i domowym komputerze,

·        odróżnia plik od folderu,

·        wykonuje podstawowe operacje na plikach: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie

·        tworzy foldery i umieszcza w nich pliki,

·        ustawia wielkość obrazu, tworzy proste rysunki w programie Paint bez korzystania z kształtu Krzywa,

·        tworzy proste tło obrazu,

·        tworzy kopie fragmentów obrazu i zmienia ich wielkość,

·        wkleja ilustracje na obraz,

·        dodaje tekst do obrazu,

·        wyjaśnia, czym jest Internet,

·        wymienia zagrożenia czyhające na użytkowników Internetu,

·        podaje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,

·        wymienia osoby i instytucje, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia zagrożenia,

·        wyjaśnia, do czego służą przeglądarka internetowa i wyszukiwarka internetowa,

·        podaje przykład wyszukiwarki i przykład przeglądarki internetowej,

·        buduje w programie Scratch proste skrypty określające ruch postaci po scenie,

·        uruchamia skrypty i zatrzymuje ich działanie,

·        buduje w programie Scratch proste skrypty określające sterowanie postacią za pomocą klawiatury,

·        buduje prosty skrypt powodujący wykonanie mnożenia dwóch liczb,

·        usuwa postaci z projektu tworzonego w programie Scratch,

·        używa skrótów klawiszowych służących do kopiowania, wklejania i zapisywania,

·        stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu,

·        zapisuje krótkie notatki w edytorze tekstu,

·        tworzy listy jednopoziomowe, wykorzystując narzędzie Numerowanie.

·        wymienia najważniejsze wydarzenia z historii komputerów,

·        wymienia trzy spośród elementów, z których zbudowany jest komputer,

·        wyjaśnia pojęcia urządzenia wejścia i urządzenia wyjścia

·        wymienia najczęściej spotykane urządzenia wejścia i wyjścia,

·        podaje przykłady zawodów, w których potrzebna jest umiejętność pracy na komputerze,

·        wyjaśnia pojęcia program komputerowy i system operacyjny,

·        rozróżnia elementy wchodzące w skład nazwy pliku,

·        porządkuje zawartość folderu,

·        rysuje w programie Paint obiekty z wykorzystaniem Kształtów, zmienia wygląd ich konturu i wypełnienia,

·        tworzy kopię obiektu z życiem klawisza Ctrl,

·        używa klawisza Shift podczas rysowania koła oraz poziomych i pionowych linii,

·        pracuje w dwóch oknach programu Paint,

·        wkleja wiele elementów na obraz i dopasowuje ich wielkość,

·        dodaje teksty do obrazu, formatuje ich wygląd,

·        wymienia zastosowania Internetu,

·        stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,

·        odróżnia przeglądarkę internetową od wyszukiwarki internetowej,

·         wyszukuje znaczenie prostych haseł na stronach internetowych wskazanych w podręczniku,

·        wyjaśnia czym są prawa autorskie,

·        stosuje zasady wykorzystywania materiałów znalezionych w Internecie,

·        zmienia tło sceny w projekcie,

·        tworzy tło z tekstem,

·        zmienia wygląd, nazwę i wielkość duszków w programie Scratch,

·        tworzy zmienne i ustawia ich wartości w programie Scratch,

·        wymienia i stosuje podstawowe skróty klawiszowe używane do formatowania tekstu,

·        wyjaśnia pojęcia: akapit, interlinia, formatowanie tekstu, miękki enter, twarda spacja,

·        pisze krótką notatkę i formatuje ją, używając podstawowych opcji edytora tekstu,

·        wymienia i stosuje opcje wyrównania tekstu względem marginesów,

·        zmienia tekst na obiekt WordArt,

·        używa gotowych stylów do formatowania tekstu w dokumencie,

·        stosuje listy wielopoziomowe dostępne w edytorze tekstu.

·        wymienia nazwy pierwszych modeli komputerów,

·        określa przedziały czasowe, w których powstawały maszyny liczące i komputery,

·        charakteryzuje nośniki danych i wypowiada się na temat ich pojemności,

·        wyjaśnia przeznaczenie trzech spośród elementów, z których zbudowany jest komputer,

·        wymienia po trzy urządzenia wejścia i wyjścia,

·        wymienia nazwy trzech najpopularniejszych systemów operacyjnych dla komputerów,

·        wskazuje różnice w zasadach użytkowania programów komercyjnych i niekomercyjnych,

·        omawia różnice między plikiem i folderem,

·        tworzy strukturę folderów, porządkując swoje pliki,

·        rozpoznaje typy znanych plików na podstawie ich rozszerzeń,

·        tworzy obraz w programie Paint z wykorzystaniem kształtu Krzywa,

·        stosuje opcje obracania obiektu,

·        pobiera kolor z obrazu,

·        sprawnie przełącza się między otwartymi oknami,

·        wkleja na obraz elementy z innych plików, rozmieszcza je w różnych miejscach i dopasowuje ich wielkość do tworzonej kompozycji,

·        tworzy na obrazie efekt zachodzącego słońca,

·        wymienia najważniejsze wydarzenia z historii Internetu,

·        omawia korzyści i zagrożenia związane z poszczególnymi sposobami wykorzystania Internetu,

·        wymienia nazwy przynajmniej dwóch przeglądarek i dwóch wyszukiwarek internetowych,

·        formułuje odpowiednie zapytania w wyszukiwarce internetowej oraz wybiera treści z otrzymanych wyników,

·        korzysta z internetowego tłumacza,

·        kopiuje ilustrację ze strony internetowej, a następnie wkleja ją do dokumentu,

·        stosuje bloki powodujące obrót duszka,

·        stosuje bloki powodujące ukrycie i pokazanie duszka,

·        ustawia w skrypcie wykonanie przez duszka kroków wstecz,

·        określa w skrypcie losowanie wartości zmiennych,

·        określa w skrypcie wyświetlenie działania z wartościami zmiennych oraz pola do wpisania odpowiedzi,

·        stosuje bloki określające instrukcje warunkowe oraz bloki powodujące powtarzanie poleceń,

·        stosuje skróty klawiszowe dotyczące zaznaczania i usuwania tekstu,

·        wymienia podstawowe zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów,

·        stosuje opcję Pokaż wszystko, aby sprawdzić poprawność formatowania,

·        formatuje obiekt WordArt,

·        tworzy nowy styl do formatowania tekstu,

·        modyfikuje istniejący styl,

·        definiuje listy wielopoziomowe.

·        wymienia etapy rozwoju komputerów,

·        wyjaśnia zastosowanie pięciu spośród elementów, z których jest zbudowany komputer,

·        klasyfikuje urządzenia na wprowadzające dane do komputera i wyprowadzające dane z komputera,

·        wskazuje trzy płatne programy używane podczas pracy na komputerze i ich darmowe odpowiedniki,

·        tworzy hierarchię folderów według własnego pomysłu,

·        tworzy obrazy w programie Paint ze szczególną starannością i dbałością o szczegóły,

·        pisze teksty na obrazie i dodaje do nich efekt cienia,

·        tworzy dodatkowe obiekty i wkleja je na grafikę,

·        omawia kolejne wydarzenia z historii Internetu,

·        dba o zabezpieczenie swojego komputera przed zagrożeniami internetowymi,

·        wyszukuje informacje w Internecie, korzystając z zaawansowanych funkcji wyszukiwarek,

·        dodaje do projektu programu Scratch nowe duszki,

·        używa bloków określających styl obrotu duszka,

·        łączy wiele bloków określających wyświetlenie komunikatu o dowolnej treści,

·        objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu,

·        sprawnie stosuje różne skróty klawiszowe używane podczas pracy z dokumentem,

·        tworzy poprawnie sformatowane teksty,

·        ustawia odstępy między akapitami i interlinię,

·        dobiera rodzaj listy do tworzonego dokumentu.

·        łączy wiele bloków określających wyświetlenie komunikatu o dowolnej treści,

·        objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu,

·        sprawnie stosuje różne skróty klawiszowe używane podczas pracy z dokumentem,

·        tworzy poprawnie sformatowane teksty,

·        ustawia odstępy między akapitami i interlinię,

·        dobiera rodzaj listy do tworzonego dokumentu.

Copyright 2011 Informatyka kl. 4 - 7. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free