Ocena zachowania

Wewnątrzszkolne zasady oceny zachowania uczniów w klasach IV-VIII

I Postanowienia ogólne.

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

2. Ocenianie zachowania odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

- informowanie ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o jego postawie

- udzielanie bieżących wskazówek dotyczących sposobów poprawy w zachowaniu, o ile zachodzi taka konieczność.

3. Wszystkie postanowienia dotyczące zachowania uczniów, ich wyglądu, stroju, obowiązków i praw są regulowane przez przepisy zawarte w Statucie Szkoły Podstawowej nr 82 w Krakowie.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodnie dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku innym osobom.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w odpowiednim rozporządzeniu MEN:

• zachowanie wzorowe - wz

• zachowanie bardzo dobre - bdb

• zachowanie dobre - db

• zachowanie poprawne - pop

• zachowanie nieodpowiednie - ndp

• zachowanie naganne – nag,

które to zachowanie wzorowe jest najwyższe, a naganne najniższe.

6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców/prawnych opiekunów w formie ustnej o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana wyższa roczna ocena klasyfikacyjna zachowania i informuje o tym, gdzie znajduje się do wglądu regulamin oceny zachowania (biblioteka szkolna, strona internetowa szkoły, u wychowawcy oddziału).

8. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, chyba, że została ona ustalona niezgodnie z trybem jej ustalania.

9. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia, tylko w formie pisemnej, mogą być zgłaszane w terminie nie później niż do 2 dni roboczych po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ustalona ocena nie może być niższa niż ustalono to wcześniej.

11. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

12. Uczniom, którym została wydana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dotycząca zaburzeń w zachowaniu, podczas ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na zachowanie ucznia.

II Kryteria oceny zachowania.

1. Ogólne kryteria oceny zachowania.

Oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się:

a) pilność i systematyczność w spełnianiu obowiązków szkolnych, a w szczególności:

- punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne - uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż siedem dni, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Nieobecność ucznia usprawiedliwiają rodzice w formie pisemnego oświadczenia (w dzienniczku papierowym/dzienniku elektronicznym) o przyczynach i dacie nieobecności na zajęciach. Oświadczenie jest podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność jest również zaświadczenie lekarskie;

- sumienność w nauce i innych obowiązkach (odrabianie prac domowych, systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, terminowy zwrot książek do biblioteki, terminowe doręczanie usprawiedliwień, obecność na imprezach, wypełnianie dyżurów szkolnych, itp.);

b) kulturę osobistą, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i przyjętych ustaleń, dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, a w szczególności:

- uczciwość w życiu codziennym (kłamstwo, kradzież)

- reagowanie w różnych sytuacjach

- poszanowanie godności osobistej i własnej

- dbałość o kulturę słowa i dyskusji

- troska o własne zdrowie, nie uleganie nałogom

- zachowanie na imprezach szkolnych i pozaszkolnych, podczas wyjść i wycieczek

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

- dbałość o estetykę własnego wyglądu, dlatego zabrania się:

∞ noszenia wyzywającego makijażu i malowania paznokci

∞ noszenia stroju niezgodnego z wymogami określonymi w Statucie Szkoły

∞ chodzenia w szkole w nakryciach głowy

∞ lansowania subkultur poprzez noszenie znaków i szalików klubowych oraz innych symboli subkulturowych

noszenia długich kolczyków (można nosić małe kolczyki tylko w uszach i skromną, drobną biżuterię);

- zgodnego z ustaleniami zapisanymi w Statucie Szkoły korzystania z własnego sprzętu elektronicznego;

c) przestrzeganie przez ucznia norm życia społecznego (postawa wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób), a w szczególności:

- poszanowania ludzkiej pracy

- troskę o mienie szkolne, publiczne i indywidualne

- współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu, pomoc kolegom w nauce

- życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych;

d) aktywność na rzecz szkoły, klasy, a w szczególności:

-reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych

- włączanie się w pracę organizacji działających na terenie szkoły, w tym wolontariat

- pełnienie funkcji w klasie i szkole

- udział w organizacji imprez szkolnych

- udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska

- wywiązywanie się z zadań powierzonych i dobrowolnie przyjętych;

e) ocena aktywności ucznia w czasie zdalnego nauczania zgodnie z zasadami oceny zachowania

2. Szczegółowe kryteria oceny zachowania.

- OCENĘ WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: wzorowo wypełnia powierzane mu zadania i obowiązki ucznia (jest przygotowany do lekcji – wykonuje zadania domowe, posiada na lekcjach podręczniki, zeszyty, konieczne przybory i materiały; terminowo usprawiedliwia wszelkie nieobecności, nie spóźnia się na lekcje, nosi obuwie zmienne, stosowny ubiór); podejmuje różnorodne zadania dla dobra społeczności szkolnej i własnego rozwoju osobistego; bierze aktywny udział w życiu klasowym i szkolnym; odznacza się wysoką kulturą osobistą, zarówno na terenie szkoły, podczas wyjść i wycieczek oraz w środowisku zamieszkania – w tym dba o kulturę języka i reaguje na wszelkie przejawy agresji słownej lub wulgaryzmów; stwarza klimat wzajemnej akceptacji; nie stwarza sytuacji konfliktowych oraz nigdy nie naraża siebie i innych na utratę zdrowia/życia; właściwie reaguje na tzw. sytuacje przemocowe (w tym cyberprzemoc) i stara się im zapobiegać.

- OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: rzetelnie wypełnia obowiązki ucznia (pojedyncze i usprawiedliwione braki na lekcjach, pojedyncze spóźnienia, godziny usprawiedliwione, nosi stosowny ubiór, obuwie zamienne); wypełnia bez zastrzeżeń i w terminie powierzane mu zadania; bierze udział w życiu klasy i szkoły, godnie reprezentuje szkołę w środowisku; jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń zarówno na terenie szkoły, jak i w środowisku (zachowuje kulturę języka); dba o dobrą atmosferę w klasie i szkole; dba o bezpieczeństwo własne i innych uczniów.

- OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę poprawną, a ponadto stara się rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia (braki zadań, nieprzygotowanie do lekcji mogą się zdarzyć rzadko; występują pojedyncze spóźnienia, nieliczne godziny nieusprawiedliwione); stara się uczestniczyć w życiu klasy i szkoły; jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń wśród nauczycieli i innych pracowników szkoły, rozumie zachowania mogące budzić wątpliwości i unika ich powtarzania, zawsze naprawia wyrządzone szkody, które zostały nieumyślnie spowodowane; nie używa wulgaryzmów. W ocenie bierze się ilość i jakość uwag negatywnych.

- OCENĘ POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który często nie spełnia wymagań na ocenę dobrą, a ponadto: często nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; zdarza mu się nie wywiązać z powierzonych mu lub przyjętych przez siebie zadań; jego kultura osobista budzi pewne zastrzeżenia wśród nauczycieli i innych osób, ale uczeń potrafi dostrzec niewłaściwe zachowanie i stara się je poprawiać; nie zawsze dba o kulturę słowa. Uczeń, który ma nieusprawiedliwionych powyżej 20 godzin lekcyjnych w okresie może otrzymać najwyżej ocenę poprawną z zachowania.

- OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną, a ponadto ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (liczne braki zadań, przyborów szkolnych, zeszytów, podręczników; braki obuwia zamiennego, właściwego ubioru; liczne godziny nieusprawiedliwione, wagary, spóźnienia) nie wywiązuje się z powierzanych mu zadań; nie przestrzega postanowień statutu, umów/przyjętych kontraktów z nauczycielami; jego kultura osobista budzi poważne zastrzeżenia (brak poszanowania godności innych osób, lekceważące, agresywne słownictwo zarówno wobec kolegów, jak i nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób; wulgaryzmy, brak poszanowania mienia szkolnego i/lub cudzego; naruszanie nietykalności cielesnej i narażanie na utratę zdrowia i życia swojego i innych tak w szkole, jak i poza nią); uczeń nie wykazuje chęci poprawy w swoim postępowaniu, nie przyjmuje uwag dotyczących niewłaściwego postępowania; ma niewłaściwy wpływ na postawę innych uczniów.

- OCENĘ NAGANNĄ otrzymuje uczeń, którego postępowanie ma demoralizujący wpływ na zachowanie innych uczniów; swoim postępowaniem zagraża zdrowiu (fizycznemu, jak i psychicznemu) i życiu innym uczniom; ulega nałogom; wchodzi w konflikt z prawem lub namawia innych do wkraczania na drogę przestępczą; stosuje przemoc wobec innych; jego zachowanie nie ulega poprawie pomimo wszelkich działań podjętych przez szkołę.

III Tryb ustalania oceny zachowania.

1. Klasyfikacyjna ocena zachowania ustalana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego – śródrocznie i na zakończenie roku szkolnego.

a) Podstawą do ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas IV-VIII jest dokumentacja indywidualna ucznia, na którą składają się:

- bieżące oceny zachowania odnotowane w dzienniku lekcyjnym

- wpisane w dzienniku uwagi pozytywne i negatywne

- analiza frekwencji i spóźnień/godzin nieusprawiedliwionych

- opinia zespołu uczącego ucznia

- opinia zespołu klasowego na temat zachowania ocenianego ucznia i jego samoocena.

b) Roczna ocena zachowania uwzględnia wszystkie bieżące oceny zachowania i pozostałe informacje wymienione w pkt. 1.

2. Bieżąca ocena zachowania

a) wychowawca oddziału zobowiązany jest 1 raz w miesiącu do dokonania oceny zachowania ucznia na podstawie uwag pozytywnych i negatywnych wpisanych do dziennika, wpisów do indywidualnej karty zachowań oraz opinii zebranych od zespołu uczącego, zespołu klasowego i zasięgnięciu opinii samego ucznia. Po dokonaniu oceny zostaje ona wpisana do dziennika lekcyjnego i przekazana w tej formie rodzicom/prawnym opiekunom. Przekazując informację o ocenie, wychowawca informuje ustnie lub pisemnie o sposobach poprawienia oceny w kolejnym miesiącu.

b) w celu dokonania rzetelnej oceny zobowiązuje się wszystkie osoby uczące do systematycznego wpisywania uwag o zachowaniu ucznia oraz terminowym zgłaszaniu wszelkich zastrzeżeń do wychowawcy klasy.

c) bieżąca ocena zachowania dokonywana przez nauczycieli, uczniów i wychowawcę wyrażana jest stopniami w skali przewidzianej rozporządzeniem MEN.

3. Wychowawca podejmuje indywidualną decyzję dotyczącą środrocznej/rocznej oceny zachowania po konsultacji z zespołem nauczycieli uczących w klasie.

IV Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.

1. Podstawowym, jedynym i bezwzględnym warunkiem otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna jest systematyczna poprawa ocen bieżących, które wskazują na wysiłek ucznia włożony w pracę nad doskonaleniem swojej postawy. Na tej podstawie wychowawca proponuje roczną ocenę klasyfikacyjną.

2. Na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczeń i rodzice/prawni opiekunowie zostają poinformowani o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

3. Po zapoznaniu się z projektem oceny, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do 3 dni wystąpić w formie pisemnego wniosku do wychowawcy klasy o zmianę oceny zachowania, jeżeli budzi ona zastrzeżenia. W podaniu należy uzasadnić, czego dotyczą zastrzeżenia, w oparciu o szczegółowe kryteria oceniania zachowania i bieżące oceny zachowania.

4. Po złożeniu pisemnego wniosku i jego analizie wychowawca, w terminie ustalonym z rodzicami/uczniem, informuje bezpośrednio ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów, czy istnieją warunki, po których spełnieniu uczniowi ocena zostanie podniesiona (np. zaprzestanie spóźniania się na lekcje).

5. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, uczniowi można podnieść ocenę o 1 stopień wyżej. Nie można ubiegać się o podniesienie stopnia na ocenę wzorową.

 

 

Copyright 2011 Ocena zachowania. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Szkoła Edukacji Artystycznej.
Joomla Templates by Wordpress themes free